Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
brist [bris:t] noun
s3. lack, want, scarcity
för liten tillgång (på något), underskott (figuratively, "human failings, weakness")
bristen brister
insats [²'in:sat:s] noun
s3. effort
åtgärd, prestation
insatsen insatser
tillgång [²t'il:gång:] noun
s2. access; asset; supply
möjlighet att utnyttja, förfogande; (ekonomisk) resurs; förråd
tillgången tillgångar
utreder [²'u:tre:der] verb
<A utreder x>
II-b´. investigate
klargöra, undersöka (particularly "carry out an investigation of" )
utredde utrett utred! utreda
lands|ting [²l'an:sting:] noun
s5. county council
politiskt valt beslutande organ som representerar ett antal kommuner i frågor som rör hälso- och sjukvård, undervisning, socialvård mm.
-tinget -ting -tingen
rimlig [²r'im:lig] adj.
adj. reasonable, plausible
sannolik
rimligt rimliga
däremot [d'ä:remo:t] adv.
adv. on the other hand, however
tvärtom; emellertid (indicates contrast)
olämplig [²'o:lem:plig] adj.
adj. unsuitable
olämpligt olämpliga