Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
enda [²'en:da] adj
adj) only
ende
röra [²r'ö:ra] noun
s1) mixture

blandning, mos(=mash)
röran
hygglig [²h'yg:lig] adj.
<hygglig (mot B)>
adj) decent, nice, friendly
hyggligt hyggliga
en hygglig tjej---
a nice girl
uppehålls|tillstånd [²'up:ehål:stil:stån:d]
residence permit
medel|ålder [²m'e:delål:der] noun
s)middle age

ålder mellan ungdom och ålderdom
-åldern
mittemot [mitem'o:t]adv.
adv) opposite
skyndar [²sj'yn:dar] verb
<A skyndar (att + INF);
A skyndar (till + PLATS)>
v1) hasten, hurry

göra något hastigt (also "proceed quickly")
skyndade skyndat skynda(!)
njuter [nj'u:ter] verb
<A njuter (av x)>
v) enjoy

ha lustkänslor (inför något)
njöt njutit njut! njuta
han satt och njöt av musiken---
he sat and enjoyed (was enjoying) the music
styrker [st'yr:ker] verb
v2b) strengthen, fortify 強化する

stärka
styrkte styrkt styrk! styrka
kedja [²c'e:dja]
s1) chain

band av sammanfogade länkar (also used figuratively of persons, events, etc.)
kedjan kedjor
rastlös [²r'as:tlö:s] adj.
adj) restless

okoncentrerad på ett nervöst sätt(=manner)
rastlöst rastlösa
iväg [iv'ä:g] adv.
adj) away [from]

verbal particle bort, undan(=away)
fjäll [fjel:] noun
s5) die nordischen Berge

berg som når över trädgränsen (particularly of mountains in northern Sweden)
fjället fjäll fjällen
släcker [sl'ek:er] verb
<A släcker x>
v2b) extinguish, turn (switch) off

få att sluta brinna, få att slockna (figuratively, "cause to cease")
släckte släckt släck! släcka
utrotar [²'u:tro:tar] verb
<A utrotar B/x>
v1) exterminate

göra slut på, utplåna(=跡形もなくする)
utrotade utrotat utrota(!)
skänker [sj'eng:ker] verb
<A skänker B x;
A skänker x till B/y>
v2b) give; present; grant

ge (bort); bevilja(=award)
skänkte skänkt skänk! skänka
hugger [h'ug:er] verb
<A hugger>
v) cut, strike; chop; carve

slå med vasst föremål; klyva; rista, snida (in order to cut to pieces, damage, etc.)
högg huggit hugg! hugga