Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
gest [sjes:t] noun
s3 gesture
gesten gester
förväxlar [förv'ek:slar]verb
A förväxlar B/x med C/y
v1 confuse, mix up
blanda ihop, ta fel på
förväxlade förväxlat förväxla(!)
be om ursäkt---
apologize
inträffar [²'in:tref:ar]verb
x inträffar
v1 happen, occur
hända
inträffade inträffat inträffa
utreder [²'u:tre:der] verb
A utreder x
v investigate
klargöra, undersöka
utredde utrett utred! utreda
rör [rö:r] verb
x rör A/y; det rör sig om x
v2a be about, be a question of
handla om, gälla
rörde rört rör! röra