Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
beder [b'e:der]
v. ask, request; pray
bett (el. bedit) bed! (el. be!) bedja
påstår [²p'å:stå:r] verb

<A påstår att + SATS;
A påstår sig + INF>
v.
yttra<=say> som ett faktum
påstod påstått påstå(!)
hon påstår sig ha lagat den---
she says she has mended it
dröjer [dr'öj:er] verb

<det/x dröjer>
vIIa. take [a long] time
dra ut på tiden, ta tid
dröjde dröjt dröj! dröja
det dröjde många år innan jag återsåg henne---
many years passed before I saw her again
fastän [f'as:ten:] conj
adj. (al)though
fast, trots att; men
bedövar
v. anaesthetize, deaden
viss [vis:]* adj.
adj. certain
bestämd, särskild
visst vissa
kär [cä:r]
<kär (i B)>
adj. in love
kärt kära
trakt [trak:t] noun
s3. region, parts
geografiskt område (used especially in the country)
trakten trakter