Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/49

Click to flip

49 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
hövding [²h'öv:ding] noun
s2 chief, chieftain
ledare för en folkstam eller folkgrupp
hövdingen hövdingar
grov [gro:v] adj.*
adj. heavy, big, thick
tjock, kraftig, bastant
grovt grova; komp.: grövre grövst
fläsk [fles:k] noun
(fett) kött från gris; fett (på människokroppen)
s5
fläsket
sitter fram mat
serve the meal
ivrig [²'i:vrig] adj.
<ivrig (att + INF)>
adj. eager, zealous
ivrigt ivriga
fat [fa:t] noun
s5 dish
tallrik
fatet fat faten
ruskar [²r'us:kar] verb
<A ruskar (på) B/x;
A ruskar på sig>
v1 shake
häftigt skaka, rista
ruskade ruskat ruska(!)
han ruskade på huvudet---
he shook his head
på köpet ("gratis")---
thrown in ("for free")
reser [r'e:ser] verb
<A reser x; A reser sig>
v2b put up, raise
ställa upprätt
reste rest res! resa
resa sig ur stolen---
get up from the chair
famn [fam:n] noun
s2 arms, embrace
(öppna) armar och bålens framsida
famnen famnar
sköter [sj'ö:ter] verb
<A sköter (om) B/x>
v2b nurse, tend; treat; look after; manage, run, operate; deal with
skötte skött sköt! sköta
sköta (om) sina affärer---
attend to one's affairs
glider [gl'i:der] verb
<A/x glider>
v4-1 glide; slide, slip
röra sig långsamt och jämnt; halka, slinta
gled glidit glid! glida
sticker [st'ik:er] verb
<A sticker B/x (med y);
x sticker>
v4-4 prick, sting
stack stuckit stick! sticka
älskare [²'el:skare] noun
s lover
kvinnas partner i ett (tillfälligt) kärleksförhållande
älskar(e)n älskare älskarna
trumpen [²tr'um:pen] adj.
adj.むっつりした
butter(機嫌の悪い) och missnöjd
trumpet trumpna
röst [rös:t] noun
s3 voice
det som hörs när någon talar, stämma
rösten röster
småningom [²sm'å:ningåm:] adv.
adv. gradually, by degrees, little by little
efter hand, med tiden
ler [le:r] verb
<A ler åt x/B; A ler mot B>
v3´ smile
dra på munnen, se road el. glad ut (figuratively, "looking attractive, idyllic")
log lett le(!)
enda [²'en:da] adj
adj. only
ende
jag läste den enda bok som fanns i väntrummet---
I read the only book there was in the waiting room
lockar [²l'åk:ar] verb
v1 entice 誘惑する,呼ぶ,誘う
lockade lockat locka(!)
# locka på hunden---
call the dog
hörn [hö:r_n] noun
s5 corner
yttre eller inre vinkel av ett föremål(対象)
hörnet hörn hörnen
kelar [²c'e:lar]
<A kelar med B>
v1 cuddle, pet
smeka(愛撫する) (lekfullt)
kelade kelat kela(!)
avbrott [²'a:vbråt:] noun
s5 interruption, stoppage, break, pause
stopp, uppehåll
avbrottet avbrott avbrotten
strömavbrott---
power cut (failure)
styrka [²st'yr:ka] noun
s1 strength
kraft (hos en person)
styrkan styrkor
drar [dra:r] verb
<A drar (i) x>
v4-2 pull
föra till sig (med handen)
drog dragit dra(g)! dra(ga)
uppåt ['up:åt] adv.
adj. upwards
han bor uppåt Norrland---
he lives up towards Norrland
saknar [²s'a:knar] verb
<A/x saknar y>
s1 lack, be without
vara utan, inte ha; lida brist på
saknade saknat sakna
jag saknar honom hela tiden---
I miss him constantly
följd [föl:jd] noun
s3 consequence, result
resultat, verkan
följden följder
en följd av den nya lagen blev minskad brottslighet---
the new law resulted in a reduction in crime
till följd av ("på grund av")---
as a result of ("because of")
dryg [dry:g] adj.
adj. 1)more than, amply
2) economical
3) overbearing, heavy
drygt dryga
drygt en halvtimme---
just over half an hour
utsätter [²'u:tset:er]* verb
v2b'
utsatte utsatt utsätt! utsätta
främst [frem:st] adv.
adj. foremost, mainly
framför allt, i första hand
allvarlig [²'al:va:rlig] adj.
adj. serious, grave, solemn
allvarligt allvarliga
en allvarlig olycka---en

allvarlig sjukdom---
a serious accident

a serious illness
pyroman [pyrom'a:n] person
s3 放火狂
som har en sjuklig lust att tända eld
pyromanen pyromaner noun
tillverkar [²t'il:vär:kar] verb
v1 manufacture
framställa (varor), fabricera
tillverkade tillverkat tillverka(!)
tillverkare---
manufacturer
håll|fast [²h'ål:fas:t]adj.
adj. strong, firm, solid
som inte går sönder (lätt), stark, solid
-fast -fasta
plåt [plå:t] noun
s2 sheet metal
metallmaterial i form av en tunn skiva
plåten plåtar