Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
falk [fal:k] noun
s2 falcon, hawk
falken falkar
skata [²sk'a:ta]
s1 magpie,《鳥》カササギ
skatan skator noun
kaja [²k'aj:a] noun
s1 jackdaw 《鳥》ニシコクマルガラス
kajan kajor
trana [²tr'a:na] noun
s1 crane
tranan tranor
koltrast
s2 blackbird
skärbräde noun
s4 cutting board, chopping board; (för bröd) breadboard
slev [sle:v] noun
s2 ladle,ひしゃく, 大さじ
sleven slevar
riv|järn [²r'i:vjä:r_n]noun
s5 grater,おろし金(がね), おろし器具
-järnet -järn -järnen
slask [slas:k] noun
s2 sink
slasken
vask [vas:k] noun
s2 sink
vasken vaskar
abborre [²'ab:år:e] noun
s2 perch,【魚】 パーチ 《ヨーロッパ産の食用淡水魚》
abborren abborrar
sik [si:k] noun
s2 lavaret(=ラヴァレ鱒(ます)); whitefish(=白味の魚 《タラ・カレイなど》)
siken sikar
flundra [²fl'un:dra] noun
s1 flounder,【魚】 カレイ目の魚の総称
flundran flundror
röding [²r'ö:ding] noun
s2 char,【魚】 チャー 《イワナ・カワマスなどのイワナ属淡水魚》
rödingen rödingar
mört [mör_t:] noun
s2 roach,【魚】 ローチ 《ウグイの類のコイ科の淡水魚; ヨーロッパ産》
mörten mörtar
hov|tång [²h'o:vtång:]noun
s3 pincers,やっとこ,くぎ[毛]抜き
-tången -tänger
stäm|järn [²st'em:jä:r_n] noun
s5 chisel(=のみ,たがね), mortise chisel
-järnet -järn -järnen
rasp [ras:p] noun
s2 あらやすり
raspen raspar
murslev noun
s2
vatten|pass [²v'at:enpas:] noun
s5 water level
redskap som visar om en yta är vågrät
-passet -pass -passen
bryter [br'y:ter] verb
A bryter x; x bryter y
v break
(få att) gå i bitar (of ore, "mine"; of waves, "decompose to foam"; of light, "refract")
bröt brutit bryt! bryta
svan [sva:n] noun
s2 swan
svanen svanar
stängning---
closure, closing, shutting
fryser [fr'y:ser] verb
v freeze
frös frusit frys! frysa
gråter [gr'å:ter] verb
v cry, weep
fälla tårar
grät gråtit gråt! gråta
pågår [²p'å:gå:r] verb
v be going on
hålla på
pågick pågått pågå
besviken [besv'i:ken] adj.
besviken (på B/x; över x
adj. disappointed
besviket besvikna
stege [²st'e:ge] noun
s2 ladder
redskap med tvärställda pinnar att klättra på
stegen stegar
skål [skå:l] noun
s2 bowl, basin
skålen skålar
slöjd [slöj:d] noun
s3 handicraft
handarbete (often using wood)
slöjden slöjder
lag [la:g] noun
s5 team
grupp av personer som samarbetar (i arbete, idrott etc)
laget lag lagen
såvitt [så:v'it:] adv.
adv. as far as
så långt som