Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/41

Click to flip

41 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
godkänd
passed (betyg)
god|känner [²g'o:dcen:er] verb
<A god|känner B/x>
v2a) approve, accept, authorize

acceptera, godta, auktorisera
-kände -känt -känn! -känna
bli godkänd på ett prov---
pass an exam
strejkar [²str'ej:kar] verb
<A strejkar>
v1) strike

gå i strejk, lägga ner arbetet (figuratively "not work")
strejkade strejkat strejka(!)
ledare [²l'e:dare] noun
s) leader

person som leder något, chef
ledar(e)n ledare ledarna
avskedar [²'a:vsje:dar] verb
<A avskedar B>
v1) dismiss, discharge, fire, sack

ge avsked, sparka
avskedade avskedat avskeda(!)
fabriken avskedade 500 arbetare---
the factory dismissed 500 workers
försvinner [för_sv'in:er] verb
<A/x försvinner (från y)>
v) disappear, be missing

komma bort, inte synas(=appear) till
försvann försvunnit försvinn! försvinna
min cykel har försvunnit---
my cycle has disappeared (is lost)
försvinna från stan---
leave town
anmäler [²'an:mä:ler] verb
<A anmäler x/att+SATS;
A anmäler B (för C/x);
A anmäler sig (till x)>
v2a) report, announce, notify, give notice of

rapportera, meddela
anmälde anmält anmäl! anmäla
han anmälde sin granne för polisen---
he reported his neighbour to the police
han fick anmäla sig varje dag hos polisen---
he had to report to the police every day
har du anmält dig till kursen?---
have you registered for the course?
misshandel [²m'is:han:del] noun
s) physical abuse; (jur.) assault and battery

fysiskt våld som leder till kroppsskador
misshandeln
överens [ö:ver'en:s] adv.
adj) agreed

enig, ense
vi är överens om att skolan måste förändras---
we agree there must be changes to the school
numera [n'u:me:ra] adv.
adj) now

nu för tiden, nu (till skillnad från förr)
plågar [²pl'å:gar] verb
<A/x plågar B/y>
v1) torment, torture
plågade plågat plåga(!)
plågas av dålig ekonomi---
be plagued by financial difficulties
plåga [²pl'å:ga] noun
s1) pain

svår och ihållande[=continuing ] (fysisk el. psykisk) smärta (also "torment" of sth. that causes pain)
plågan plågor
inleder [²'in:le:der] verb
<A inleder x>
v2a) begin, open

påbörja, starta
inledde inlett inled! inleda
strejken inleddes i tisdags---
the strike began on Tuesday
sällsynt [²s'el:sy:nt] adj.
adj) rare, uncommon, unusual

ovanlig
sällsynt sällsynta
han är en sällsynt gäst i Sverige---
he is a rare guest in (visitor to) Sweden
uppskattar [²'up:skat:ar] verb
<A uppskattar B/x>
v1) appreciate

tycka om, gilla
uppskattade uppskattat uppskatta(!)
en uppskattad konsert---
a much-appreciated concert
bedömer [bed'öm:er] verb
<A bedömer B/x;
A bedömer B/x som + PRED>
v2a) estimate; form an opinion

värdera; bilda sig en uppfattning[=opinion] om
bedömde bedömt bedöm! bedöma
han bedömde läget som hopplöst---
in his view the situation was hopeless
föremål [²f'ö:remå:l] noun
s5) object, thing

konkret objekt, sak
föremålet föremål föremålen
bli föremål för intresse---
be the object of interest
sakta [²s'ak:ta] adv.
adv) slowly; gently

med låg hastighet; varsamt[=careful]
anordnar [²'an:å:r_dnar] verb
<A anordnar x>
v1) arrange, organize

ordna, organisera
anordnade anordnat anordna(!)
larmar [²l'ar:mar] verb
<A larmar B>
v1) call

kalla på (räddningspersonal)
larmade larmat larma(!)
larma polisen---
call the police
anställer [²'an:stel:er] verb
<A anställer B>
v2a) employ, engage

ge arbete åt
anställde anställt anställ! anställa
företaget anställer enbart kvinnor---
the company only employs women
lockar [²l'åk:ar] verb

<A lockar b (till) att+INF; A lockar på x; x lockar a>
v1) entice[=誘惑する]

förmå någon (genom löften etc) att göra något (especially, "attract (by convincing)")
lockade lockat locka(!)
locka på hunden---
call the dog
locka turister till staden---
draw tourists to the city
framförallt
above all