Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
ombord [åmb'o:r_d] adv.
adv) on board
på ett fartyg eller flygplan
gå ombord---
go on board
stöter [st'ö:ter] verb
<A stöter x>
v2b) offend, shock
krossa(=crush)
stötte stött stöt! stöta
läcka [²l'ek:a] noun
s1) leak
spricka el. hål som släpper igenom vätska (also figuratively)
läckan läckor
lycka [²l'yk:a] noun
s1)luck
tur(=luck), framgång(=success)
lyckan
fartyg [²f'a:r_ty:g] noun
s5) vessel, ship, craft, boat
båt, skepp
fartyget fartyg fartygen
tillräcklig [²t'il:rek:lig] adj.
adj) sufficient
som räcker till (verb)
tillräckligt tillräckliga