Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Maligne mammatumorer
Adenokarcinom hyppigts, mesenkymale tumorer, phyllodes tumor
Øget risiko: fam.disp, firbroadenomatose, overvægt, få børnefødsl, høj social status, natarb, tidlig menarche, sen menopause
- duktalt og lubolært
hård og uafgrænset, Duktale karc. gradueres (1-3), lob.karc. diffust, en særlig variant er signetringscellekarcinom (lob.karc)
- Generne BRCA 1 og 2
- HER2-proteinet
mestaserer til axil lymfk og videre
Beh: Mastektomi, fj. af lymfk, brystbev. OP
Carcinoma in situ (mammae)
- DCIS: Comedo/Pagets/andre, mikroforkalkn, udiff.epitcell. uden myoepitel
- LCIS: forstør. lobuli
Maligne lungetumorer
- Planocellulært karcinom (35%, centralt i hovedbronchus, vokser langsomt, keratinisering, intercellular-brodannelse)
- Adenokarcinom (30%, perifert, acini/tubuløs diff, mestast. tendes større, hyppig pleaural invasion)
- Bronkioloalveolært karcinom (5% af adenokarc, hyppigts hos unge, ingen relation til tobaksryg)
- Storcellet udiff. karcinom (store udiff. celler)
- Småcellet karcinom (25%, ensartet fin granulær kromatintegning, meget små/ingen nukleoler, aggresiv, kemoterapi effektiv, meget dårlig prognose)

Tobaksrygning største faktor, stråling (radon), asbest, forurening, nikkelstøv
Mesotheliom skyldes?
blå asbest (crocidolite)
Hvilket organ er den hyppigste lokalisation for primær ekstranodale maligne lymfomer?
ventriklen
Hvilket organ er den hyppigste lokalisation for gastrointestinale lymfomer?
ventriklen
Maligne tumorer i ventriklen
Flest adenokarcinomer, malign lymfom og mesenkymale tumorer ses også, TNM bruges, opdeles i tidlig/ulcereret/polypoid/diffus infiltr./intenstinal type
Hvor mange gange øger Helicobacter pylori risikoen for ventrikelcancer?
6-9 gange
Foklar Dukes' stadieinddeling
- Dukes’ A: tumor begrænset til tarmvæggen, ingen gennemvækst af tunica muscularis.
- Dukes’ B: tumor vokset igennem tunica muscularis, ingen lymfeknudemetasta-ser.
- Dukes’ C: tumor har metastaseret til regionale lymfeknuder.
- ”Dukes’ D” er et begreb der nogle steder anvendes i klinisk praksis til at angive tilstedeværelsen af fjernmetastaser.
Hvad kan give forhøjet PSA?
Cancer Prostatae, benign prostatahyperlasi, infektion(cystitis, prostatitis), traume(cystoskopi, biopsi)
Hvordan stilles differentialdiagnosen mellem benign og malign prostatalidelse?
UL-vejledt transrektal prostatabiopsi