Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/632

Click to flip

632 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Asoko ni akai hon ga arimasu ne. Are wa kanji no hondesu.
Over there is a red book, right? It's a kanji book. / See the red book over there? That's a kanji book.
Ano daigaku wa, Yotsuya-eki no chikaku ni arimasu.
That university - it's near Yotsuya Station. / That university is near Yotsuya Station.
Ashita wa nichiyoubidesu.
As for tomorrow, it's Sunday. / Tomorrow is Sunday.
Kujira wa sakanade wa arimasen.
As for the whale, it is not a fish. / The whale is not a fish.
‘Asatte wa nichiyoubidesu ne.’ ‘Chigaimasu. Ashita ga nichiyoubidesu yo.’
The day after tomorrow is Sunday, isn't it. "You're wrong there. Tomorrow is Sunday."
Zou wa hana ga nagaidesu.
The elephant - it's nose is long. / Elephants have long noses.
Takemoto-san wa seikaku ga yasashiidesu.
As for Takemoto, her personality is gentle. / Takemoto has a gentle nature.
Kanji wa muzukashiidesuga, nihongo no bunpou wa amari muzukashikunai ndesu.
Kanji are difficult, but Japanese grammar is not very difficult.
Hokkaidou no fuyu wa samuidesuga, Toukyou wa attakaidesu.
The Hokkaido winter is cold, but [the] Tokyo [winter] is warm. / It's cold in Hokkaido in the winter, but warm in Tokyo.
Takaikara, ano resutoran ni wa ikimasen.
Because it's expensive, I won't go to that restaurant. / I am not going to that restaurant because it's too expensive.
‘Bataa o kaimashita ka.’ ‘Maagarin wa kaimashita ga, bataa wa kaimasendeshita.’
Did you buy some butter? "I bought some margarine, but I didn't buy any butter."
Konpyuuta o motte wa imasuga, mada tsukatte (wa) imasen.
I own a computer, [I do own a computer] but I haven't used it yet.
Ano hito o shitte wa imasuga, amari hanashita koto wa arimasen.
I know him, but I haven't spoken to him much.
Ocha wa nomimashitaga, jikan ga nakattanode shokuji wa shimasendeshita.
I had some tea, but since there wasn't much time, I didn't eat (have a meal).
Asoko ni watashi no bourupen ga arimasu ka.
Is my ball-point pen over there?
が1
Asoko ni yuubinkyoku ga arimasu.
There's a post office over there.
が1
Watashi no kaisha ni wa, on’anohito ga 50-ri ijou imasu.
There are more than fifty women in my company.
が1
Watashi no bourupen wa asoko ni arimasu ka.
Is my ball-point pen over there?
が1
‘Yuubinkyoku wa doko ni arimasu ka.’ ‘(Yuubinkyoku wa) eki no mae ni arimasu.’
Where is the post office? "(The post office is) in front of the station."
が1
Asoko ni sakura ga saite imasu.
The cherry trees are blooming over there.
が1
Ano yama o mite kudasai. Mada yuki ga nokotte imasu yo.
Look at that mountain. There's still snow on it. (Lit., ...snow still remains.)
が1
Asoko ni sakura wa saite imasuga, ume wa saite imasen.
The cherry trees are blooming over there, but the plum trees are not.
が1
To ga hirakimashita.
The door opened.
が1
Ame ga futte iru.
It's raining.
が1
Ame wa futte iruga, yuki wa mada futte imasen.
It's raining, but it's not snowing yet.
が1
Kochira ga Yamada-sandesu.
This is Mr. Yamada. (a personal introduction)
が1
Kinou tomodachi no jakku ga anata ni aitai to itte imashita.
Yesterday my friend Jack said that he wanted to meet you.
が1
Go shoukai shimasu. Kochira ga Yamada-san de, kochira wa Suzuki-sandesu.
Let me do the introductions. This is Mr. Yamada, and this is Ms. Suzuki.
が1
Dono hito ga kachoudesu ka.
Which one [person] is the section chief?
が1
Dare ga ichiban hayaku tsukimashita ka.
Who came [arrived] first?
が1
Kachou wa dono hitodesu ka.
The section chief - which one [person] is he? / Which one is the section chief?
が1
Sushi to tenpura to dochira ga sukidesu ka.
Which do you like better, sushi or tempura?
が1
Chuugokugo to nihongo to dochira ga muzukashiidesu ka.
Which is more difficult, Japanese or Chinese?
が1
Senshuu watashi ga mita eiga wa tsumaranakatta.
The movie I saw last week was boring.
が1
Isshuukan de watashi ga yomu hon wa 4-satsudesu.
I read four books a week [in one week]. (Lit., Four books is what I read in one week.)
が1
Naze kare ga son’na koto o yatta ka wakarimasen.
I don't know why he did that [lit., ... something like that].
が1
Doushite kanojo ga an’na tsumaranai hon o yonde iru no ka, fushigidesu.
It is a mystery to me [beyond me] why she's reading such a boring book [a boring book like that].
が1
Haha ga Nihon ni kuru mae ni,(watakushiha) kono heya o kirei ni souji shinakereba naranai.
Before my mother comes to Japan, I have to make this room nice and clean.
が1
Haha ga kita toki, watashi wa gochisou o tsukutta.
When my mother came, I prepared quite a spread.
が1
Haha ga kita nochi, watashi wa kaimono ni dekaketa.
After my mother came, I went out shopping.
が1
Ano hito ga iku ndattara, watashi wa ikanai.
If he's going, I'm not.
が1
Anata ga sou iunara, nattou o tabete mimasu.
If you say so [if you recommend it, insist, etc.], I'll try some natto.
が1
Abe-san wa gorufu ga dekimasu.
Abe can play [lit., do] golf.
が1
Okada-san wa piano ga hajikemasu.
Okada can play the piano.
が1
Yamada-san wa chuugokugo ga wakarimasu.
Yamada understands Chinese.
が1
Yamada-san wa, chuugokugo wa wakarimasuga, eigo wa wakarimasen.
Yamada understand Chinese but not English.
が1
Koko kara fujisan ga miemasu.
Mr. Fuji can be seen from here. / You can see Mt. Fuji from here.
が1
Asa no daidokoro wa, kouhii no kaori ga shimasu.
The kitchen smells of coffee in the morning. / In the morning, you can smell coffee [brewing] in the kitchen.
が1
Koko kara fujisan wa miemasuga, noboru hito no sugata wa miemasen.
You can see Mt. Fuji from here, but not the figures of the people climbing it.
が1
Watashi wa okane ga iru.
I need money.
が1
Koutsuu no anzen no tame, kibishii kisoku ga hitsuyoudesu.
Strict rules are needed for traffic safety.
が1
Watashi wa, okane wa iru ga,-mono wa iranai.
I need money, but I don't need things.
が1
Jikan to okane ga hoshii.
I want time and money.
が1
Tsumetai mono ga nomitai.
I want something cold to drink.
が1
Tsumetai mono wa nomitaiga, attakai mono wa irimasen.
I'd like to drink something cold, but not anything hot.
が1
Watashi wa moutsu~aruto ga daisukidesu.
I love Mozart.
が1
Jon-san wa nattou ga kiraidesu.
John doesn't like natto.
が1
Aki ni naru to taifuu ga shinpaidesu.
In the fall, typhoons are a worry [problem].
が1
Hanako wa kon’na subarashii purezento o kureta ndesu yo. Sono kimochi ga ureshiidesu.
Hanako gave me this wonderful present! I'm so pleased by her thoughtfulness.
が1
Jimu-san wa nattou wa kiraida ga, suru me wa daisukidesu.
Jim doesn't like natto, but he loves dried cuttlefish.
が1
Atarashii shushou wa haiku ga jouzuda soudesu.
The new prime minister is said to be good at haiku.
が1
Ogawa-san wa gogaku ga tokuide, furansugo mo Itaria-go mo dekimasu.
Ogawa is good at languages; she can speak both French and Italian.
が1
Atarashii shushou wa haiku wa jouzudesuga, seiji wa maa maadesu.
The new prime minster is good at haiku, but his politics are just so-so.
が1
Konogoro hiru wa attakai ndesuga, yoru wa samuku narimashita.
Lately, the days are warm, but the nights have turned cold. / It's warm during the daytime these days, but cold at night.
が2
Watashi no ie kara suupaa wa chikai ndesuga,-eki wa toui ndesu.
The supermarket is close to my house, but the train station is far away.
が2
Sakura no hana wa kireidaga, kaori ga nai.
Cherry blossoms are pretty, but they have no fragrance.
が2
Kono eiga wa omoshiroiga, naga sugimasu ne.
This movie is interesting, but it's just too long.
が2
Tani-san wa atamagaii ga, Yokota-san mo iidesu.
Tani is intelligent, and so is Yokota.
が2
Kinou fujisan o hajimete mimashitaga, kireideshita.
I saw Mt. Fuji for the first time yesterday, and it was beautiful.
が2
Watashi, kouya tomoushimasu ga, goshujin wa irasshaimasu ka.
My name is Hirono. Is your husband home?
が2
Senjitsu onegai shita kotodesuga, dou narimashitadeshou ka.
About the request I made several days ago, how has it turned out [has there been any progress]?
が2
Ossharu koto wa mottomodesuga…
What you say is quite right, but... [it's difficult to implement now].
が2
Buchou wa ima kaigi-chuudegozaimasuga…
The division chief is in a meeting now... [so you'll have to wait to see him].
が2
Rainen gaikoku e ryokou dekiru to ii ga, dame no youdesu.
It would be nice if I could make a trip aboard next year, but it seems as though I can't [seems impossible].
が2
Hayaku harugakuru to ii ndaga…
It would be nice if spring came soon. / I hope spring comes soon.
が2
Kanojo ga dokushindato ii ndaga…
I hope she is single. / (Or, knowing that she is not) I wish she were single.
が2
Watashi wa tasukarouga shinouga kamaimasen.
I don't care whether I live [lit., am saved] or die.
が2
Atsukarouga samukarouga watashi wa daijoubudesu.
I'm all right [it doesn't bother me] whether it's hot or cold.
が2
Watashi ga yukou ga ikumaiga, anata ni wa kankeinai kotodesu.
Whether I go or not has nothing to do with you [is not your concern].
が2
Tanaka-san ga shinji-you ga shinjimaiga, boku wa hakkiri to yuufou o mimashita.
Whether Tanaka believes it or not, I clearly saw a UFO.
が2
Madowoakeru gahayaika, neko ga tobikonde kita.
No sooner had the window been opened than the cat jumped in. / As soon as I opened the window, the cat jumped in.
が2
Yoko ni naru gahayaika, sugu nemutte shimatta.
No sooner had I laid down than I fell asleep. / I fell asleep as soon as my head hit the pillow.
が2
Kore wa sakuradesu, kore mo sakuradesu.
This is a cherry tree. This is a cherry tree, too.
Pouru-san wa nihongo o benkyou shite imasu. Nanshii-san mo nihongo o benkyou shite imasu.
Paul is studying Japanese. Nancy is also studying Japanese.
Watashi no kaisha ni wa, amerikahito mo chuugokujin mo imasu.
There are both Americans and Chinese in my company.
Hanako-san wa, sushi mo tenpura mo sukidesu.
Hanako likes both sushi and tempura.
Kore wa kurodesuga, shiroi kutsu mo arimasu yo.
These are black, but we have white shoes as well.
Nihonde wa kodomo dakedenaku, otona mo manga o yonde imasu.
In Japan, not only children read comic books, but adults as well.
Ano eiga wa nando mo mimashita.
I've have seen that movie any number of times.
Kono resutoran wa, itsumo konde imasu.
That restaurant is always crowded.
Nani mo arimasenga, meshiagatte kudasai.
We have nothing special to offer, but please help yourself. (Lit., There is nothing, but please eat [a conventional phrase].)
Ano heya ni wa, dare mo imasen yo.
There is no one in that room.
Sumisu-san wa, kanji o go sen mo shitte imasu.
Mr. Smith knows all of five thousand kanji.
Sono apaato no yachin wa, ichi-kagetsu kyuu juu man-en mo suru soudesu.
The rent for that apartment is said to be as high as 900,000 yen.
Ichijikan mo areba, hoteru kara kuukou e ikemasu.
If you have as much as an hour, you can get from the hotel to the airport. / You can get from the hotel to the airport inside an hour [in an hour or so].
5Man’en mo daseba, ii kamera ga kaemasu yo.
If you spend up to 50,000 yen, you can get a good camera. / You can buy a good camera for 50,000 yen.
Ashita tenki ga warukute mo, doraibu ni ikimashou.
Even if the weather is bad tomorrow, let's go for a drive. / Let's go for a drive tomorrow even if the weather's bad.
ても(でも)
Tomodachi ga tsukutte kuretanode, amari oishikunakute mo ryouri wa zenbu tabemashita yo.
Since a friend prepared the food [for me], I ate everything, even though it didn't taste very good.
ても(でも)
Takeda-san wa, ikura nonde mo yowanai ndesu yo.
No matter how much Takeda drinks, he doesn't get drunk.
ても(でも)
Hanami no toki wa, doko e itte mo hito de ippaida.
During flower-viewing time, there are crowds of people wherever you go.
ても(でも)
Sono kameranara, takakute mo 5man’en kuraideshou.
At the most, that camera will cost around 50,000 yen. (Lit., That camera, even if it is expensive, will be around 50,000 yen.)
ても(でも)
Ano shibai wa nagakute mo 3jikan de owarimasu yo.
That play will last three hours at most.
ても(でも)
Tsumaranai kaigi demo shigotodesukara denakereba narimasen.
Even if it's a boring meeting, you have to attend since it's [part of] the job. / You have to attend even the boring meetings since it's [part of] the job.
でも
Kirainatabemono demo,-tai ni yokereba tabeta kata ga iidesu ne.
Even if it's food you dislike, you should eat it if it's good for you. / You should even eat food you dislike if it's good for you.
でも
Sono shigoto wa watashi demo dekimashitakara, anatanara sugu dekimasu yo.
Since even I was able to do that work, you will be able to do it immediately. / If I can do it, you should be able to do it [handle that job] with ease.
でも
Doubutsu demo ningen no kokoro ga wakarimasu.
Even animals can understand the human heart.
でも
Jon-san wa, nihonryourinara nani demo tabemasu.
John will eat any [kind of] Japanese food.
でも
Watashi wa, yorudattara itsu demo iidesu yo.
As long as it's at night, any time is all right for me. / Any time at night is fine with me.
でも
Youroppa e ittara, don’na bijutsukan demo mite mitai.
If I go to Europe, I'll want to see whatever museums [I can].
でも
Eigo no dekiru hitonara, don’na hito demo kamaimasen.
As long as it's someone who can speak English, it doesn't matter who it is. / Anyone who can speak English will do.
でも
Matsumoto-san wa undou shinkei iinode, tenisu demo, gorufu demo, dekimasu yo.
Give Matsumoto's good reflexes, he can play either tennis or golf [or any other sport].
でも
Kataoka-san wa, gaikoku-go ni kyoumi o motte irukara, furansugo demo chuugokugo demo, sugu oboete shimau.
Since Kataoka is interested in foreign languages, he can easily pick up either French or Chinese [or any other language].
でも
Eiga demo mi ni ikimasen ka.
How about going to see a movie or something?
でも
Rekoudo demo kikimashou ka.
Shall we listen to a record or something?
でも
Aran-san to pouru-san wa furansuhitodesu.
Alain and Paul are French.
と1
Shiroi yuri to akai baranohana o kaimashou.
Let's buy some white lillies and red roses.
と1
Kono kaisha to sono kaisha tode wa, shihonkin ga chigaimasu.
This company and that company have different amounts of capital.
と1
Ringo to mikan to dochira ga sukidesu ka.
Which do you like better, apples or oranges?
と1
Shachou wa buchou to shokuji o shite imasu.
The company president is having lunch with the division manager.
と1
Ashita kono mondai ni tsuite, sensei to hanasu tsumoridesu.
Tomorrow I intend to discuss this problem with my teacher [instructor, doctor, lawyer, etc.].
と1
Orinpikku no kaikai-shiki no hi to natta.
The day of the opening ceremony of the Olympics arrived. (Lit., It became the day of the opening ceremony of the Olympics.)
と1
Kotoshi no gaigairyokou-sha wa ichi sen man hito to natta.
[The number of] overseas travelers this year reached ten million.
と1
Ano yamaninoboru ni wa, 2jikan to kakarimasen.
It won't take as long as [won't take even] two hours to climb that mountain.
と1
Ano kaisha to wa nidoto torihiki o shitakunai.
I don't want to have dealings with that company ever again. (Lit., I don't want to have dealings with that company two times [because I've dealt with them once already and know what they're like].)
と1
Yamamoto-san ga,-go de denwa suru to osshaimashita.
Yamamoto said that she would phone later.
と2
Haha ga sensei ni yoroshiku to moushite orimashita.
Mother said to give her regards to you (who are my teacher, doctor, etc.).
と2
Watanabe-san ga kyuu-ji made ni jimusho ni kuru you ni, to itte imashita.
Watanabe said that you should come to his office by nine o'clock. / Watanabe asked that you come to the office by nine o'clock.
と2
Rainen wa, Amerika e ikou to kangaete imasu.
I'm thinking of going to the United States next year.
と2
Densha wa kuji ni deru to omoimashitaga, juujideshita.
I thought the train would leave at nine o'clock, but [it left at] ten. / Or, I thought the train was going to leave [was scheduled to leave] at nine o'clock, but it turned out to be ten.
と2
‘Sekai’ to iu zasshi o shitte imasu ka.
Do you know the magazine Sekai?
と2
Buruusukaizu to iu hoteru ni tomarimashita.
I stayed at a hotel called Blue Skies.
と2
Mazu, Tanaka to iu buchou ni shorui o moratte kudasai.
First of all, get the documents from a section chief manager called Tanaka.
と2
Ogawa ga sarasara to,-dou no soba o nagarete ita.
A sparkling brook flowed alongside the road.
と2
Hoshi ga kirakira to kagayaite imasu.
The stars are twinkling.
と2
Asa okiruto sugu, kaaten o akemasu.
As soon as I get up in the morning, I open the curtains.
と3
Kinou wa kaisha no shigoto ga owaru to, massugu ie ni kaetta.
Yesterday, as soon as work was over, I went home. / I went straight home after work yesterday.
と3
Nihonde wa haru ni naru to sakura ga sakimasu.
When spring comes in Japan, the cherry trees bloom. / In Japan, the cherry trees bloom with the coming of spring.
と3
Kuruma ga ouku naru to koutsuu jiko ga fuemasu.
As (the number of) cars increase, the (incidenct of) traffic accidents rises. / The more cars there are, the more traffic accidents occur.
と3
Fukeiki ni naru to shitsugyou-sha ga fuemasu.
When there is a recession, the number of jobless increase.
と3
Yamada-san ga konai to kaigi ga hajime raremasen.
If Yamada doesn't come, the meeting can't be started. / We can't start the meeting unless Yamada comes.
と3
Ashita, tenki ga ii to yakyuu ga dekimasu.
If the weather is good tomorrow, we can play baseball.
と3
Ginkou e iku to, mou shimatte ita.
When I went to the bank, [I found] it was already closed.
と3
Kouban de michiwokiku to, sono kaisha wa sugu mitsukatta.
After asking the way at a police box, I found [located] the company right away.
と3
“-En” ga tsuyoku narou to yowaku narou to, watashi no seikatsu ni wa kankei arimasen.
Whether the yen gets stronger or grows weaker [rises or falls], it has no effect on my [daily] life.
と3
Kanojo ga hitori de paatii ni ikou to ikumai to, watashi wa kamaimasen.
I don't care whether she goes to the party alone or not.
と3
UN to wa, Kokuren no kotodesu.
UN refers to the United Nations.
とわ
Riidaa no jouken to wa nanideshou ka.
What are the prerequisites of leadership?
とわ
Seifu o shin’you shite inai to wa ie, seifu no yarikata ni shitagawanai wake ni wa ikanai.
Even though you don't trust the government, you [still] have to adhere to its way of doing things. / You may not trust the government, but you must still adhere to its way of doing things.
とわ
Haru to wa ie mada samui.
Even though it's spring, it's still cold.
とわ
Teiburu no ue ni, o sushi ya yakitori ya tenpura nado ga arimasu.
On the table, there are such things as sushi, yakitori, and tempura.
Watashinoheya ni wa, konpyuuta ya sutereo ga oite arimasu.
In my room there is a computer, a stereo, and such.
Eki ni tsukuyainaya, densha ga dete shimatta.
No sooner had I arrived at the station than the train left.
Ofuronihairuyainaya, denwa ga natta.
No sooner had I gotten into the bath than the phone rang.
Kinou depaato de, seitaa toka kutsu toka o katta.
Yesterday I bought a sweater, shoes, and some other things at the department store.
とか
Yasumi ni wa jogingu o suru toka, tenisu o suru toka shite imasu.
When I'm off work, I do things like jogging and playing tennis.
とか
Kawaguchi-san wa, ano ginkou ni tsutomeru toka tsutomenai toka itte imashitaga, dou narimashita ka.
Kawaguchi was saying that he'd work for that bank and then he wouldn't. Whatever happened?
とか
Ano hito wa sono toki ni yotte, shigoto ga omoshiroi toka omoshirokunai toka iu node, dochirana no ka wakarimasen.
Depending on which day it is, she says she likes her work or she says she doesn't like it. I don't know whether she does or not.
とか
Sono hen ni wa resutoran ya disuko ya eigakan nado ga arimasu.
There are restaurants, discos, movie theatres, and so forth around there [in that area].
など
Watashi wa, mikan ya ringo ya banana nado, kudamononara nani demo sukidesu.
I like any kind of fruit: mandarin oranges, apples, bananas.
など
Raishuu no ryokou wa Hakone nado doudesu ka.
How about some place like Hakone for next week's trip? / How would Hakone be for the trip next week?
など
Purezento o kaunara, shinju no burouchi nanka ii n janai ndesu ka.
If you're going to buy a present, wouldn't something like a pearl brooch be all right? / If you're going to buy a present, a pearl broach, or something like that, might be nice.
など
Watashi nado, son’na muzukashii shiken ni wa totemo goukaku dekimasen.
Someone like me could never pass a difficult examination like that. / There's no way I [the likes of me] could pass such a difficult test.
など
Hashimoto sensei no go kyoudai to chiga~tsu te, watashi no kyoudai nado wa atama ga warui mono bakaridesu.
Unlike Professor Hashimoto's brothers and sisters, none of my brothers and sisters, such as they are, are very bright.
など
Tanaka-san nado wa, totemo shachou ni hanarenai.
There's no way that anyone like Tanaka [that the likes of Tanaka] could become president of the company.
など
Ano hito nanka, senkyo ni dete mo damedesu yo.
It's no use for someone like him to run for election.
など
Son’na takai mono nazo, itadaku wake ni wa ikimasen.
I could never accept such an expensive thing (gift).
など
Ie nanka, totemo kaenai.
I could never buy anything like a house.
など
Yamamoto-san ga sono konsaato ga totemo yokatta nado to itte imashita yo.
Yamamoto was saying that the concert was quite good [and such things]. / Yamamoto was saying something about the concert being very good.
など
Kare wa sono shigoto o jibun ga yatta nado to itte iru.
He's saying such things as it was he that did the job. / He's saying that he was the one who did the job.
など
Kore wa dare no kasadesu ka.
Whose umbrella is this?
か1
Ashita no paatii ni ikimasu ka.
Are you going to the party tomorrow?
か1
Eiga o mi ni ikimasen ka.
How about going to see a movie?
か1
Satou-san ni kiite mitara doudesu ka.
How about asking Satou?
か1
Kon’nani kireina tokoro ga, hoka ni arudarou ka.
Is there another place as lovely as this? / Where else could you find a place as lovely as this?
か1
Son’na warui hito ga iru monodesu ka.
Are there people around as bad [awful] as that?
か1
Mata kyou mo, okurete kita ndesu ka.
So you're late again today?
か1
Mada kono shigoto o shite inai ndesu ka.
You haven't done [finished] this work yet?
か1
Kyou wa getsuyoubi ka.
Today is Monday, isn't it?
か1
Sorosoro natsu mo owari ka.
So summer's almost over, huh? / Well, it looks like summer's almost over.
か1
Kouhii ka koucha ka nomitaidesu ne.
I'd sure like to drink some coffee or tea. / Some coffee or tea would be nice, wouldn't it.
か2
Ryokouniiku ka ikanai ka, mada kimete imasen.
I still haven't decided whether I'm going to take a trip or not.
か2
Hirota-san wa o sake ga nomeru ka dou ka kiite mimashou.
Let's ask Hirota whether he drinks [alcoholic beverages] or not.
か2
Kaze o hiita no ka, atama ga itai ndesu.
I wonder if I've caught a cold - my head hurts. / I've got a headache. Maybe I've caught a cold.
か2
Shiken ga aru no ka, kai toshokan de benkyou shite imasu yo.
I wonder if there's a test - everyone's studying at the library.
か2
Dare ka Yamada-san no tenwabangou o shitte imasu ka.
Does anyone know Yamada's telephone number?
か2
Nani ka tsumetai mono ga nomitai.
I want to drink something cold.
か2
Yamada-san toka iu hito kara denwa ga arimashita.
There was a call from someone called Yamada or something.
か2
Kanojo wa, depaato deka butikkude ka, dochira ka de kaimono o shitai to itte imashita.
She said she wanted to do some shopping, at a department store or a boutique I think it was.
か2
Eki ni tsuku ka tsukanai uchi ni densha ga kita.
I had hardly arrived at the station when the train came.
か2
Ofuronihairu ka hairanai uchi ni denwa ga natta.
No sooner had I gotten into the bath than the phone rang.
か2
Kinou Ginza no resutoran de ban gohan o tabemashita.
Yesterday I had dinner at a restaurant in Ginza.
Watashinotomodachi wa, toshokan de hon o yonde imasu.
My friend [a friend of mine] is reading a book at the library.
Watashi wa Nihon e fune de kimashita.
I came to Japan by boat.
Bourupen de kaite kudasai.
Please write with a ball-point pen.
Kono keiki wa, tamago to Satou de tsukurimasu.
This cake is made of eggs and sugar.
Mukashi, nihonjin wa ki to kami de tsukutta ie ni sunde imashita.
Long ago, the Japanese lived in houses made of wood and paper.
Sekai de ichiban takai yama wa nanidesu ka.
What is the highest mountain in the world?
Kore wa kono mura de ichiban furui oteradesu.
This is the oldest temple in the village.
Kono Moto wa ichijikan de yomemasu yo.
You can read this book in an hour.
Ano terebi wa juu man-en de kaeru.
You can buy that TV set for 100,000 yen.
Yamada-san wa apaato ni hitori de sunde imasu.
Yamada lives in an apartment by himself.
Kazoku-chuu de Hawai e ryokou shita.
I made a trip to Hawai'i with the whole family.
Ano shijin wa nijuugosai de shinda.
That poet died at the age of twenty-five.
Sensou ga owatte rainen de go juu-nen ni naru.
Next year will be the fiftieth year since the war ended.
Byouki de ryokou ni ikenakatta.
Because I was sick, I couldn't go on the trip.
Taifuu de densha ga tomatta.
The train stopped on account of the typhoon.
Yamada senjou wa, ima toshokan ni irasshaimasu.
Professor Yamada is in the library now.
Denwachou wa tsukue no ue ni arimasu.
The phone book is on the desk.
Kachou wa ima kaigi ni shusseki shite imasu.
The section chief is now in a conference.
Kare wa ima demo engeki-kai ni kunrin shite imasu.
Even now he rules over [dominates] the theatrical world.
Yamada-san wa genzai Yotsuya ni sunde imasu.
Yamada lives in Yotsuya at present.
Terada-san wa Shinjuku no ginkou ni tsutomete imasu.
Terada works (is working) at a bank in Shinjuku.
Ano isu ni suwatte hon o yonde iru hito wa, daredesu ka.
Who is the person sitting in the chair and reading a book?
Yamanoue ni yuki ga tsumotte imasu ne.
Snow is piled up on top of the mountain, isn't it. / There is snow on the mountaintop, isn't there.
Sumimasen ga, kabe ni kakatte iru watashi no kouto o totte kuremasu ka.
Excuse me, but would you get my coat hanging on the wall?
Shinbun wa tsukue no ue ni oite kudasai.
Please put the newspaper on the desk.
Kaisha wa kuji ni hajimarimasu.
Work [the office] begins at nine o'clock.
Getsuyoubi ni OUsaka e ikimasu.
I'm going to Osaka on Monday.
Isshuukan ni ichido tenisu o shimasu.
I play tennis once a week.
Kono basu wa sanjuubun-oki ni kimasu.
This bus comes every thirty minutes.
Toukyou Eki no mae de basu ni notte kudasai.
Please board the bus in front of Tokyo station.
Ofisu ni haittara, tabako wa suwanaide kudasai.
Please don't smoke after entering the office. / Please don't smoke inside the office.
Kyonen Watanabe-san wa rekishi gakkai ni haitta.
Last year Watanabe joined a historical society.
Anata wa bokunoyume no naka ni nando mo dete kimashita.
You have appeared in my dreams any number of times.
Amerika ni ikitai.
I want to go to America.
Jon-san wa ginkou ni ikimashita yo.
John went to the bank, you know.
Kaimono ni ikimasu.
I'm going shopping.
Ashita wa kabuki ni iku tsumoridesu.
I plan to go [see] Kabuki tomorrow.
Mou ohirudesukara, shokuji o shi ni ikimasen ka.
Since it's noon already, shall we go to eat lunch?
Kinoshita-san wa tomodachi o mukae ni Narita made dekakemashita.
Kinoshita went out to Narita [Airport] to meet [pick up] a friend.
Kurisumasu ni tomodachi ni purezento o moratta.
I received a present from my friend at Christmas.
Kinou Furansu ni iru nanshii ni tegami o dashite ageta.
Yesterday I sent a letter to Nancy in France.
Jon-san wa daigaku o sotsugyou shite, isha ni natta.
John graduated from university and became a doctor.
Kono keiki o mittsu ni wakete kudasai.
Please divide this cake into three [parts].
Watanabe-san wa shigoto no shi sugi de byouki ni natta.
Watanabe became ill from overwork.
Kono tatemono no migigawa ga kyoushitsu ni natte imasu.
The right side of this building is a classroom.
Hoteru no mae ga biichi ni natte imasu.
In front of the hotel is a beach. (Lit., The front of the hotel is a beach.)
Densha no naka de, suri ni okane o tora reta.
My money was taken by a pickpocket in the train.
Ienikaeru tochuu de ame ni fura reta.
On my way home I got rained on (Lit., I was fallen on by rain.)
Sensei wa gakusei ni kanji o kaka semashita.
The teacher had the students write kanji.
Kodomodachi ni hon o yoma seru koto wa totemo taisetsuda.
It is very important to have children read books.
Gakusei wa sensei ni kanji o kaka sa remashita.
The students were made to write kanji by the teacher.
Watashi wa kodomo no toki, haha ni kirainamono mo tabe sase raremashita.
When I was a child, I was made to eat even things I disliked by my mother (my mother made me eat food I didn't like).
Sono kaigi ni shusseki shita hito wa, chuugokujin ni, kangokujin ni, nihonjindatta.
The people attending the conference were Chinese, Koreans, and Japanese.
Paatii no nomimono wa, nihonshu ni, uisukii ni, waindeshita.
The drinks [available] at the party were sake, whisky, and wine.
Romeo ni Jurietto.
Romeo and Juliet.
Fujisan ni geisha.
Mt. Fuji and geisha (a hackneyed phrase in reference to Japan).
Ano eiga wa yuumeina shousetsu ni motodzuite tsukura remashita.
That movie was [made] based on a famous novel.
Terebi no fukyuu ni yotte, gaikoku no yousu ga yoku wakaru you ni natta.
Thanks to the spread [owing to the spread] of television, we [now] have a better understanding of conditions in foreign countries.
Itsu Kyouto e ikimasu ka.
When are you going to Kyoto?
Taniguchi-san wa kinou Amerika e shuppatsu shimashita.
Taniguchi left for the United States yesterday。
Kono hikouki wa, roku-ji ni Naritakuukou e touchaku shimashita.
This airplane arrived at Narita Airport at six o'clock.
Gaikoku ni iru tomodachi e tegami o kaita.
I wrote a letter to a friend aboard.
Yuugata Kawada-san e denwa o kaketaga, inakatta.
I telephoned Kawada in the evening, but he wasn't there.
Kawada-san e no denwa ga atta no wa nanjideshita ka.
What time did that telephone call come for Kawada?
Ginkou wa kuji kara aiteimasu.
Banks are open from nine o'clock. / Banks open at nine.
から
Nihongo no kurasu wa, ichiji kara shi-ji madedesu.
Japanese class lasts from one to four o'clock.
から1
Marason wa koko kara shuppatsu shimasu.
The marathon starts [from] here.
から1
Shachou wa Pari kara hikouki de Supein e ikimasu.
The company president will go from Paris to Spain by plane.
から1
Shinbun o sumi kara sumi made yonda.
I read the newspaper from beginning to end. (Lit., ...from corner to corner.)
から1
On’anohito no me kara mireba, Nihon ni wa mada sabetsu ga takusan aru.
From a woman's viewpoint, there is still a lot of discrimination in Japan. (Lit., Looking for a woman's eyes...)
から1
Kinou watashi wa shigoto ga owatte kara kaimono o shimashita.
Yesterday I went shopping after finishing work.
から1
Ashita no yoru, shokuji o shite kara eiga o mimasen ka.
How about seeing a movie tomorrow night after [having] dinner?
から1
Yamada-san ga daigaku o sotsugyou shite kara go-nen ni narimasu.
Five years have passed since Yamada graduated from college.
から1
Ano futari ga kekkon shite kara ni juu-nenda soudesu.
I understand that it is twenty years since those two were married. / I hear thoat those two have been married for twenty years.
から1
Wain wa budou kara tsukurimasu.
Wine is made from grapes.
から1
Toufu wa nani kara tsukuru ka shitte imasu ka.
Do you know what tofu is made from?
から1
Watashi wa taishi kara paatii ni shoutai sa remashita.
I was invited to a party by the ambassador.
から1
Kinou kachou kara shikara reta.
I was scolded by the section chief yesterday.
から1
Isogashikattakara watashitachi wa kouen e ikimasendeshita.
We didn't go to the park because we were too busy.
から2
Ano resutoran wa yasuikara itsumo konde imasu.
That restaurant is inexpensive, so it's always crowded.
から2
Son’na koto bakari itte iruto mina ni kirawa rerukara…
If you say only those kinds of things, you're going to be disliked by everyone [so stop saying them]. / If you keep saying things like that, people aren't going to like it.
から2
Benkyou shinai to shiken ni goukaku dekinaikara…
If you don't study, you won't be able to pass the exam [so you had better study].
から2
Kono kaisha no shain wa kuji kara go-ji made hatarakimasu.
The employees of this company work from nine o'clock till five o'clock.
まで
Kono depaato wa, doyoubi to nichiyoubi wa hachi-ji madedesu.
This department store is open until eight o'clock on Saturdays and Sundays.
まで
Kono hikouki wa Toukyou kara Honoruru made ikimasu.
This plane goes from Tokyo to Honolulu.
まで
Koko kara Kyouto made nan-jikan kakarimasu ka.
How long does it take from here to Kyoto?
まで
Kodomo dakedenaku otona made, sono geimu o tanoshinda.
Not only the children but even the adults enjoyed [playing] that game.
まで
Sonohi Yamanoue wa totemo samukute, yuugata ni wa yuki made futte kita.
The top of the mountain was very cold that day; it even started snowing in the evening. / The mountaintop was so cold that day that it even started to snow in the evening.
まで
Saitou-san wa, ano otoko no hito to kekkon dekinakereba shinou to made omoitsumeta soudesu.
Saitou was apparently even contemplating suicide if she were unable to marry the man.
まで
Sono ryoushin wa kodomonobyouki ga naorunara, zensaizan o sutete mo ii to made kangaete ita.
If their child would only get well, the parents thought that they would even sacrifice all they owned. / The child's parents were [even] prepared to sacrifice all they owned if only he/she would recover.
まで
Kyou wa koko made.
That's all for today (Lit., As for today, up to here.)
まで
Toriaezu go houkoku made.
For your reference. (Lit., For the moment, as far as a report.)
まで
Ashita no paatii ni wa wazawaza iku made mo nai.
There is no need to go out of one's way [to make a special effort] to attend tomorrow's party. / Tomorrow's party is hardly worth going to.
まで
Kore wa Takagi-san no kasadesu.
This is Takagi's umbrella.
の1
Sore ga Satou-san no kurumadesu.
That is Satou's car
の1
Sore ga Satou-san nodesu.
That's Satou's.
の1
Tsukue no ue, isu no shimo, gakkou no zen, kono tatemono no ushiro.
The top of the desk [i.e., on the desk]; under the chair; the [area in] front of the school; behind this building.
の1
Yamada senjou wa eigo no senseidesu.
Yamada is a teacher of English [an English teacher].
の1
Kono gakkou wa ryouri no gakkoudesu.
This is a cooking school.
の1
K daigaku gakuchou no Imai-shi ga enzetsu o shite imasu.
Mr. Imai, the president of K University, is making a speech.
の1
Kochira ga Sayama-san nouneisan no Chikako-sandesu.
This is Chikako, Sayama's elder sister.
の1
Kore wa Sakamoto-san no kaita aburaedesu.
This is the oil painting that Sakamoto painted.
の1
Kinou anata no hanashite ita resutoran wa dokodesu ka.
Where is the restaurant you were talking about yesterday?
の1
Tenki ga waruidesukara, doraibu ni iku no wa tomemashou.
Since the weather is bad, let's call off going for a drive.
の2
Gaikoku-go o manabu no wa, muzukashiidesu ne.
Learning a foreign language is difficult, isn't it.
の2
Kanojo ga hoshii no wa, atarashii pianodesu.
What she wants is a new piano.
の2
Kono biru no okujou kara,-sha ga hashitte iru no ga yoku miemasu.
From the roof [top] of this building, you can clearly see the cars going by. (Lit. ...the driving cars are easily visible.)
の2
On’anohito ga utatte iru no ga kikoemasu ne.
You can hear a woman singing, can't you. (Lit., A woman's singing is audible...)
の2
Kaisha, hontouni yameru no.
You really quitting the company?
の3
Ashita wa nanji ni dekakeru no.
What time you leaving tomorrow?
の3
Watashi, raigetsu Furansu ni ryuugaku suru no.
I will be going to France to study next month.
の3
Doyoubi wa konsaato ni ikitai to omotte iru no.
I'm thinking I'd like to go to a concert on Sunday.
の3
Son’na koto to iwanai no.
Don't say such things. / Don't say that.
の3
Anata wa damatte ireba ii no.
You just keep quiet. (Lit., As for you, if you keep silent, it's good.)
の3
Yuube wa eiga o mita.
I saw a movie yesterday evening.
Harada-san wa tegami o kaite iru.
Harada is writing a letter.
Watashi wa kinou, densha no naka de okane to pasupouto o nusuma remashita.
I had my money and passport stolen in the train yesterday.
Kanojo wa inu ni te o kama reta.
She had her hand bitten by a dog.
Sono seijika wa, zaikai hito no paatii ni hisho o shusseki sa seta.
That politician had her secretary attend a business leaders' party.
Buchou wa buka o shutchou sa seta.
The department head sent a subordinate on a business trip.
Yamamoto-san no otousan wa, isha o shite iru.
Yamamoto's father is a physician.
Watashi no ani wa, shinbun kisha o shite imasu.
My elder brother is a reporter
Kouhii o nomitai ndesu.
I want to drink coffee.
Jon-san wa o sushi o tabeta gatte imasu yo.
John feels like eating some sushi.
Mainichi niijukueki de chikatetsu o orimasu.
I get off the subway at Shinjuku Station every day.
Yamamoto-san wa yuugata go-jihan ni kaisha o demasu.
Yamamoto leaves the office at 5:30 in the evening.
Shushou wa Wasedadaigaku o sotsugyou shita.
The prime minister graduated from Waseda University.
Oki-shi wa, nana juu-sai ni natta toshi ni keizaikai o intaishita.
Mr. Oki retired from the business world when [in the year in which] he turned seventy.
Kuruma de atarashii hashi o watatta.
I crossed over the new bridge by car.
Watashi no kunide wa,-sha wa michi no hidarigawa o hashirimasu.
In my country, cars drive on the left side of the road.
Kono basu wa, depaato no mae o tourimasu.
Does that bus pass in front of the department store?
Shachou wa kayoubi no gogorokuji ni Narita o shuppatsu shimasu.
The company president will leave Narita at 6 PM on Tuesday.
Kono densha wa hachiji ni Toukyou Eki o demasukara okurenaide kite kudasai.
This train leaves Tokyo Station at eight o'clock, so please don't be late.
Koko kara sono gakkou made kuruma de sanjuubun gurai kakarimasu.
It takes about thirty minutes by car to get to the school from here.
くらい(ぐらい)
Kinou no paatii ni kita hito wa, hyaku-ri guraidatta to omoimasu.
I think about 100 people came to the party yesterday.
くらい(ぐらい)
Yasuda-san no ryokou no hanashi wa omoshirokute, jikan no tatsu no mo wasureta kuraidatta.
Yasuda's stories of her trip were so interesting that we lost track of time.
くらい(ぐらい)
Hazukashikute anagaattarahairitai guraidatta.
I was so embarassed that I felt like crawling into a hole. (Lit., ...if there had been a hole, I would have wanted to go into it.)
くらい(ぐらい)
Yamashita-san no atarashii ie no niwa wa, gorufuba gurai no ouki-sada.
The garden at Yamashita's new house is as big as a golf course.
くらい(ぐらい)
Jibun no ie kurai, ii basho wanai.
There's no place as nice as one's own home.
くらい(ぐらい)
Raigetsu wa, ichi-shuukan hodo Kyuushuu e shutchou shimasu.
Next month, I'll be going on a business trip to Kyushu for as long as a week.
ほど
Kondo no jiko de, hyaku-ri hodo no hito ga shinda soudesu.
I hear that some 100 people died in this traffic accident.
ほど
Kotoshi wa kyonen hodo samukunaidesu.
This year is not as cold as last year.
ほど
Ano hito hodo atamanoii hito wa inaideshou.
No one has as good a head as he has. / No one is as smart as he is.
ほど
Kyou wa benkyou ga dekinai hodo tsukareta.
Today I'm so tired that I can't study.
ほど
Shiken ni goukaku shitanode, ureshikute nemurenai hododesu.
Since I passed the examination, I'm so happy that I can't sleep.
ほど
Kita e ikeba iku hodo samuku narimasu.
The further north you go, the colder it gets.
ほど
Toshi o toreba toru hodo,-tai ga yowaku narimasu.
The older you get, the weaker your body becomes.
ほど
Ashita kara futsuka bakari ryokou ni itte kimasu.
Beginning tomorrow, I'll be making a trip for a day or two. / Tomorrow I'll be leaving on a trip for a couple of days.
ばかり
Ichiman’en bakari kashite itadakemasen ka.
Could you lend me, say, something like 10,000 yen?
ばかり
Harada-san wa piano bakaridenaku, uta mo umai ndesu yo.
Harada is good not only at piano but also at singing.
ばかり
Eigo bakaridenaku, furansugo mo benkyou shitai ndesu.
I want to study not only English but French as well.
ばかり
Kachou wa konogoro uisukii bakari nonde imasu ne.
The section chief is drinking nothing but whiskey these days.
ばかり
Kachou wa konogoro uisukii o nonde bakari imasu ne.
The section chief is doing nothing but drinking whiskey these days.
ばかり
Kachou wa konogoro uisukii o nonde iru bakaridesu ne.
All the section chief does these days is drink whiskey.
ばかり
Terebi bakari mite iruto me o waruku shimasu yo.
If all you do is watch TV, you'll ruin your eyes. / If you watch TV all the time, you'll ruin your eyes.
ばかり
Chichi wa ima kaette kita bakaridesu.
My father just now came home [just got home].
ばかり
Jun-chan wa, gohan o tabeta bakarinanoni, mou o yatsu o hoshi gatte imasu.
Even though Jun has just eaten a meal [just finished eating], he already wants a snack.
ばかり
Watanabe-san wa sutereo o kaitai bakari ni, isshoukenmei ni arubaito o shite iru.
Watanabe is working like a dog at his part-time job for the simple reason that he wants to buy a stereo. / Watanabe wants to buy a stereo so badly that he is working for all he's worth at his part-time job.
ばかり
Yamada-san wa seijika to kekkon shita bakari ni, kurou shite iru.
Simply because Yamada married a politician, she is having a hard time. / Just because she married [happened to marry] a politician, Yamada is finding the going tough.
ばかり
Kinou kurasu ni kita gakusei wa, go-ri dakedeshita.
Only five students came to class yesterday.
だけ
Kyou wa ichijikan dake terebi o mimashita.
Today I watched TV for only an hour.
だけ
Douzo o sukina dake o nomi kudasai.
Please drink as much as you wish.
だけ
Dekirudakehayaku ikimasu.
I'll go [be on my way, leave, get there] as soon as I can. (Lit., To the extent that I can, I will go quickly.)
だけ
Ano daigaku ni goukaku de kita kara, benkyou shita dake no koto wa atta.
I passed [the entrance exam to] that university, so the studying I did was worth it.
だけ
Terada-san wa watashi no purezento o yorokonde kuretanode, muri shite katta dake no koto wa atta.
Since Terada was happy [pleased] with my present, it was worth all the trouble I went through in buying it.
だけ
Kare wa kanojo ni muchuudatta dake ni, shitsuren no shokku wa totemo oukikatta.
Given the fact that he was head over heels in love, losing her was a big blow.
だけ
Isshoukenmei ni benkyou shita dake ni, fugoukaku no tsuuchi o uketotta toki, Yamamoto-san wa hijou ni gakkari shita.
Since he had studied so hard, Yamamoto was extremely dissapointed when he received notification that he had failed. / Given the fact that he had studied so hard, Yamamoto was crushed when he learned that he had not been accepted.
だけ
Satou-san wa Igirisu no daigaku de benkyou shita dake atte, eigo ga umaidesu ne.
As you might expect from his having studied at a university in England, Satou's English is quite good.
だけ
Jon-san wa, Kyouto ni juu go-nen mo sunde iru dake atte, otera no koto o yoku shitte imasu.
As you might expect from his having lived in Kyoto for fifteen years, John is very knowledgable about temples. / Since John has lived in Kyoto for fifteen years, it is not surprising that he knows a lot about temples.
だけ
Ichiryuu no pianisuto dake ni, subarashii ensou o shimasu ne.
As you might expect of a first rate pianist, he plays wonderfully, doesn't he.
だけ
Koko wa hokkaidou dake ni, samu-sa ga kibishiidesu.
As you might expect from this being Hokkaido, it is terribly cold. / It is terribly cold here in Hokkaido, as you might expect.
だけ
Harada-san wa piano dakedenaku, uta mo umai ndesu yo.
Harada is good not only at piano but also at singing.
だけ
Eigo dakedenaku furansugo mo benkyou shitai ndesu.
I want to study not only English but French as well.
だけ
Ano mise ni wa, kono zasshi shika arimasendeshita.
This was the only magazine at the store. / The only magazine the store had was this one.
しか
Ima wa, sen san hyaku-en kiri shika motteinai kara, totemo Furansu ryouri nado tabe rarenai yo.
Since all I have at the moment is 1300 yen, there is no way I can eat [afford to eat] French food.
しか
Iyadakeredo, shutchoudakara iku shika nai.
I don't want to go, but since it's company business [lit., a business trip], I can't help but go [I have no choice].
しか
Kono repouto wa, ashita madedakara, kon’nichijuuni owara seru shika nai.
Since this report is due tomorrow, I have no choice but to finish it sometime today [will just have to finish it sometime today].
しか
Kono kaigi ni wa, yottsu no kuni no daihyou nomi ga shusseki shita.
The representatives of only four countries attended this conference.
のみ
Izen, kono daigaku ni wa dansei nomi shika hairenakatta.
In the past, only men were able to enter this university.
のみ
Kono daigaku no bungakubu no gakusei wa, eigo nomi narazu furansugo mo benkyou shinakereba naranai.
The students in the literature department of this university must study not only English, but French as well.
のみ
Sheikusupia wa gikyoku nomi narazu uta mo takusan kaita.
Shakespeare wrote not only plays, but many poems as well.
のみ
Ano ojiisan wa, hitorikiri de oukina ie ni sunde iru.
That old man lives alone [all by himself] in a big house.
きり
Sono kodomo wa, damatta kiri de nani mo iwanakatta.
That child just sat [stood, etc.] there, without saying a word. (Lit., That child, only keeping quiet, didn't say anything.)
きり
Kouhatsu-sha made ni-bu kiridakara, Yamamoto-san wa totemo maniawanaidarou.
The train leaves in just two minutes, so it's very unlikely that Yamamoto will make it in time.
きり
Okane wa ichiman’en kiri shika naikara, ano konpyuutaa o kau no wa murida.
I have only 10,000 yen to my name, so there's no way I can buy that computer. / Since all I have is 10,000 yen, there is no way I can afford that computer.
きり
Aran-san kara wa, kyonen kurisumasu kaado ga kita kiri de, sonogo tegami ga kimasen.
The last [I heard] from Allen was a Christmas card last year; since then, no letters have come.
きり
Kishi-san to wa, sengetsu no kurasu-kai de atta kiridesu.
The last [time] I saw Kishi was at last month's class meeting.
きり
Kuruma no jiko ga attanode,-dou ga konde imasu.
Since there was a car accient, the roads are crowded.
ので
Yuki ga takusan futtanode, densha ga okureru soudesu.
Because a lot of snow has fallen, it is said [they say, I hear] the train is going to be late. / Because of all the snow, the train will be late, I hear.
ので
Byoukinanode, ryokou ni iku no wa muridesu.
Since I'm ill, taking a trip is out of the question.
ので
Toukyou wa bukka ga takai mono de, seikatsu ga taihendesu.
Since prices are high, life in Tokyo is difficult. / Prices in Tokyo being high, it is difficult to make ends neat.
もので
Watashi wa karada ga yowai mono de, nagai ryokou wa muridesu.
In that my constitution is weak [health is poor], long trips are out of the question.
もので
Tenkeyohou de kyou wa ame wa furanai to itta ndesukeredomo, yuugata kara futte kimashita ne.
They said on the weather report it wouldn't rain today, but it began raining in the evening, didn't it.
けれでも
Takeuchi-san ni denwa o kaketakeredo rusudeshita.
I called Takeuchi, but she was out.
けれでも
Tamani wa ryokou ni mo ikitai to omotte iru ndesukedo…
I'd really like to go on a trip once in a while... [but I don't have the time].
けれでも
Watashi wa gorufu o shinai wakede wa nai ndesukedo…
It's not that I don't play golf... [but I really don't like it that much].
けれでも
Mada hassha made ichijikan mo arimasukedo,-doushimashou ka.
There's still an hour until [the train] departs, [so] what shall we do [in the meanwhile]?
けれでも
Tanidesukedo, Tomoko-san irasshaimasu ka.
This [my name] is Tani. Is Tomoko there?
けれでも
Hayaku atatakaku naruto ii ndakedo…
It would be nice if it got warm soon. / I hope it gets warm soon.
けれでも
Mousukoshi oukii no ga hoshii ndakeredo…
I'd like to have one that's a little bigger. / I had hoped for something a little larger.
けれでも
Toukyou wa yuki ga futta tokoro de, son’nani tsumoru koto wa arimasen.
Even though it snows in Tokyo, it never snows that much [never gets that deep].
ところで
Ano hitonara ikura ganbatta tokoro de, kono teido no shigoto shika dekinaideshou.
Try as he might, this is about the best [level of work] he can do.
ところで
Ima kara isoide itta tokoro de, ichiji no shinkansen ni wa maniaimasen yo.
No matter how much we hurry now, we're just not going to be on time for the one o'clock Shinkansen.
ところで
Takaoka-san ni tanonda tokoro de, yatte kureru hazu ga naideshou.
Even if we asked Takaoka, there's little chance he would do it for us.
ところで
Ikeda-san wa kaze de seki ga deru no ni, tabako bakari sutte imasu.
Even though Ikeda is coughing from a cold, all he does is smoke cigarettes [he is (still) smoking all the time].
のに
Yamamoto-san no paatii ni wa ikanai to itta no ni, doushite iku ndesu ka.
You said you wouldn't go to Yamamoto's party, so why are you going? / Why are you going to Yamamoto's party when you said you wouldn't?
のに
Benkyou o shi nasai to itta no ni…
Despite the fact that I told you to study [you didn't, and are now in hot water]. / I told you to study!
のに
Koutsuu jiko o okosanai you ni ki o tsukete ita no ni…
Even though I tried to be careful so as to not cause an accident... [I smashed up the car anyway]. / I was trying my best not to get involved in an automobile accident.
のに
Koko kara mizuumi e iku no ni nan-jikan gurai kakarimasu ka.
How long does it take to get from here to the lake? (Lit., In order to get from here to the lake, about how many hours does it take?)
のに
Kanji o oboeru no ni ii houhou o oshiete kudasai.
Please tell me a good way to learn kanji.
のに
Kodomo no kuse ni, otona no hanashi ni kuchi o dashite wa ikemasen.
Children shouldn't interrupt when grown-ups are talking. (Lit., Despite the fact [or considering the fact] you are a [mere] child, you are not to butt in on grown-up's talk [the way you are doing].)
くせに
Ano hito wa nouryoku mo nai kuse ni, chii dake wa hoshi gatte iru.
Despite the fact that he has no ability, all he wants is status.
くせに
Anata datte dekinai kuse ni…
As if you could do it yourself. (Lit., Despite the fact that even you couldn't do it [you are trying to tell me how to].)
くせに
Jibun demo wakaranai kuse ni…
As if you understood. (Lit., Despite the fact that even you don't understand [you presume to give advise to others].)
くせに
Sono kuni wa dokuritsu shita mono no, mada keizai-tekina mondai ga takusan aru.
Although the country has become independent, it still has many economic problems.
ものの
Amerika e ryuugaku suru koto ni kimeta mono no, shougakkin o toru no ga muzukashii.
Although I've decided to study in the United States, it's difficult to get a scholarship.
ものの
Ginkou e itta tokoro ga, mou shimatte ita.
I went to the bank, but it was already closed. / When I got to the bank, it was already closed.
ところが
Ano hito ni ai ni itta tokoro ga, kaigi-chuu de aenakatta.
I went to see her, but I couldn't because she was in a meeting.
ところが
K daigaku ni wa goukaku dekinai to omotte ita tokoro ga, goukaku tsuuchi ga kita.
Althought I thought I wouldn't pass [the entrance exam to] K University, I received a notice in the mail.
ところが
Amari kitai shite inakatta tokoro ga, sono konsaato wa subarashikatta.
Although I hadn't really been expecting much, the concert was fabulous.
ところが
Ashita tenki ga yokereba, doraibu ni ikimashou.
If the weather is nice tomorrow, let's go for a drive.
Okane ga areba, oukii ie ga kaitaidesu ne.
If I had the money, I would buy a big house.
Rokkousan ni noboreba, Koube no machi ga kirei ni miemasu yo.
If you climb Mr. Rokko, you can get a good view of the city of Kobe.
Yoku renshuu sureba, kono piano kyoku ga hajikeru you ni narimasu.
If you practice hard, you'll be able to play this piano piece.
Yoroshikereba, okashi o meshiagatte kudasai.
If you would like, please have some of the sweets.
Kangaete mireba, yoku kon’nani kaisha ga oukiku natta monoda.
If you think about it, it is remarkable that the company has gotten this big.
Kantan’niieba, sore wa murida to iu kotodeshou.
Simply stated, that means it is impossible. (Lit., If we state it simply...)
Dekireba asatte no kata ga watashi wa tsugou ga ii ndesuga…
If possible, the day after tomorrow would be better for me.
Kyou wa, tenki mo yokereba kaze monaide, o hanami ni wa saitekidesu.
Today is perfect for flower-viewing: the weather is nice and there's no wind.
Sengo wa Amerika monakereba yasai monaide, taihendeshita yo.
After the war there was no rice and there were no vegetables; [things] were very difficult.
Hon o kariru ni wa, koko ni namae o kakeba ii ndesu.
To borrow a book, you need only write your name here.
Tashika ni shukudai o wasureta no wa kimi no sekinindesuga, sensei ni ayamari sae sureba ii ndesu.
While it was certainly your fault that you forgot the homework, all you have to do is apologize to the teacher.
Sono ryouri ga amari tsurakattara, watashi wa tabenai wa.
If that dish is too spicy, I won't eat it.
たら
Kare ni attara, yoroshiku to i~tsu te kudasai.
If you see him, give him my regards (say hello).
たら
Yamada-san no tsugou ga warukattara, dare ni waapuro o tanomimashou ka.
If Yamada is busy (unavaliable, occupied, is otherwise engaged), who shall we ask to do the word processing.
たら
Mouosoi kara, sono shigoto ashita ni nasattara.
It's late, so why not do that work tomorrow.
たら
Sore wa chiisaikara, kochira no oukii no o o-gai ni nattara.
That one is small, so why not buy this big one [instead].
たら
Hayaku shite ttara…
C'mon, get a move on!
たら
Mou nena-sa ittara…
Get to bed, I say [I'm telling you]!
たら
Tomodachi no ie e ittara, kare wa rusudatta.
When I went to my friend's house, [I found that] he was out. / I went to my friend's home, but he was out.
たら
Hoteru ni denwa o shitara, heya wa ippaidatta.
When I called the hotel, [I found that] all the rooms were full. / I called the hotel, but all the rooms were taken.
たら
Watashi ga koe o kaketara kitekudasai.
Please come [right away] when I call you.
たら
Kono shigoto ga owattara, sochira e ikimasu.
I'll be there as soon as this work is done [as soon as I'm finished here].
たら
Watashi wa gogonara hima ga arimasu yo.
If [it's in] the afternoon, I'm free. / I'll be free in the afternoon.
なら
Ashita amenara, gorufu ni ikanai tsumoridesu.
Tomorrow, if it's raining, I don't intend to go golfing. / I don't plan to go golfing tomorrow if it rain.s
なら
Ano hito ga ikunara, watashi wa ikitakunaidesu ne.
If she's going, I sure don't want to.
なら
Norunara nomu na. Nondara noru na.
If you [are going to] drive, don't drink. If you have been drinking, don't drive.
なら
Sono mondainara, mou kaiketsu shimashita.
As for that problem, it's already been decided.
なら
Waka no sankou-shonara, Sasaki sensei no kenkyuushitsu ni aru.
If it's reference books on waka [that you're looking for], they're in Professor Sasaki's office.
なら
Anata ni dekiru mononara, yatte mite kudasai.
If it's something you can do, go ahead and do it. / If you think you can do it, go ahead and try.
ものなら
Seijika ga son’na bakana-goto o shiyou mononara, kokumin wa damatte imasen yo.
If the politicians do something stupid like that, the people aren't going to keep quiet about it.
ものなら
Kachou ga son’na yarikata o shiyou mononara, buka wa kachou o zenzen shinrai shinaku narudeshou ne.
If the section chief goes about it in that way, his subordinates will lose all faith in him.
ものなら
Kore ijou shigoto o tsudzukeyou mononara, anata wa shinde shimaimasu yo.
If you work any more [any harder] than this, you're going to die, you know. / If you continue working the way you are now, you will end up killing yourself.
ものなら
Sorawotoberu mononara tonde mitai.
If it were possible to fly [in the sky], I would like to try it.
ものなら
Kaisha e ikanakute mo ii mononara ikitakunai.
If it were all right not to go to work, I wouldn't [want to] go. / I wouldn't go to work if I didn't have to.
ものなら
Korekara dekakeru tokoronanode, yukkuri hanashi o suru jikan wa arimasen.
Since I'm just about to go out, I don't have time for a leisurely talk.
ところ
Yamada-san ni denwa o suru tokorodesuga, nanika dengon wa arimasen ka.
I'm just about to call Yamada. Do you have any messages for him?
ところ
Ima tegami o kaite iru tokorodesu.
I'm writing a letter right now. / I am in the midst of writing a letter.
ところ
Yakuin wa, ima sono mondai o kentou shite iru tokorodesu.
The directors now have that problem under advisement. / The directors are just now taking that problem under consideration.
ところ
Kare wa ima Narita ni tsuita tokorodesu.
He just arrived now at Narita [Airport].
ところ
Hirota-san wa, kyou Furansu kara kikoku shita tokorodesu yo.
Hirota just today returned from France.
ところ
Depaato ni toiawasete mita tokoro, sono shinamono wa urikiredatta.
When I inquired at the department store, [I found that] the item was sold out. (Or, Upon asking at the department store,...)
ところ
Daigaku no toshokan de shirabeta tokoro, sono sakka wa uta mo kaite ita koto ga wakatta.
When I checked at the university, I learned that the writer had written poems, as well. (Or, Upon checking at the university library,...)
ところ
Oshirase kudasareba, byouin e o mimai ni mairimashita mono o…
If only you had told me, I would have come to see you at the hospital.
ものを
Watashinidekirukotodeshitara, otetsudai shimashita mono o…
If there had been something I could have done, I would have helped out.
ものを
Maiasa terebi o minagara, asa gohan o tabemasu.
Every morning, I watch television as I eat breakfast. (Lit., ...I eat breakfast as I watch television.)
ながら
Aoki-san wa itsumo ongaku o kikinagara benkyou shite iru.
Aoki always listens to music as he studies. (Lit., Aoki studies while he listens to music.)
ながら
Takagi-san wa karada ga yowai to iinagara, yoku yoru osokumade sake o nonde iru.
Although Takagi says he has a weak constitution [poor health], he often drinks until late at night.
ながら
Ano sensei wa gakusei ni wa chikoku o shinai you ni to iinagara, jibun wa itsumo okurete gakkou e kuru.
Although that teacher tells her students not to be late, she herself is always late in coming to school.
ながら
Nichiyoubi wa taitei tomodachi to tenisu o shi tari, eiga o mi ni i~tsu tari shimasu.
On Sundays I usually do such things as play tennis with my friends or go to see movies.
たり
Ryokou-chuu wa bijutsukan ni i~tsu tari odosan o ka~tsu tari de, attoiumani jikan ga nakunarimashita.
Time passed quickly during the trip, what with going to museums, buying souvenirs for people back home, and such.
たり
Tenki no warui hi ni wa,-ka de ongaku o kii tari shimasu.
On days when the weather is bad, I listen to music and do other such things at home.
たり
Gozen-chuu wa kanji o kai tari yon dari suru.
In the morning I read and write kanji.
たり
Konogoro sono haiyuu no koto o terebi ya zasshi de kii tari mi tari shimasu.
These days we [often] see and hear about that actor on TV and in the magazines.
たり
Son’nani terebi o tsuke tari keshi tari shinaide choudai.
Stop turning the TV on and off like that.
たり
Konshuu, kabu wa aga~tsu tari saga~tsu tari shite imasu.
Stocks are going up and down this week.
たり
Chichi wa karada no choushi ni yotte, gorufu ni i~tsu tari ikanaka~tsu tari shimasu.
My father goes to play golf [and not to play golf] depending on his physical condition.
たり
Nichiyoubi wa, terebi o mi tari minaka~tsu tari shimasu.
Sometimes I watch TV on Sundays and sometimes I don't.
たり
Hawai wa kikou wa iishi, hana mo utsukushiishi, ii tokorodesu yo.
Hawaii is a nice place: the climate is good, and the flowers are beautiful.
Atarashii kachou wa gankodashi, shigoto mo dekinaidesu yo.
The new section chief is pigheaded and can't do the work either.
Takemura-san wa, mina kara shinrai sa rete inaishi, ninki mo naishi, guruupu o matomeru no wa murideshou.
Takemura is not trusted by anyone and is not popular, so it would be impossible for him to lead the group.
Ano resutoran wa, saabisu wa waruishi, ryouri wa mazuishi, ikanai kata ga iidesu yo.
The service at that restaurant is bad and the food is poor, so you had better not go there.
Koko ni iru hito-tachi wa, san-ri tomo daigaku de gengo-gaku o benkyou shimashita.
All three of the people here studied linguistics in college. (Lit., As for the people who are here, all three ... )
とも
Kono seitaa wa, ni-mai tomo emusaizudesu ka.
Are both of these sweaters mediums?
とも
Kono-kanara, sukunakutomo ichiokuen wa surudeshou.
This house would cost at least 100 million yen.
とも
Ko no jiko de shinda hito wa, ouku tomo hyaku-ri guraidarou.
The [number of] fatalities in this accident was 100 people at most.
とも
Saabusu-ryou tomo goukei ichimangosen’endesu.
The total is 15,000 yen, including the service charge.
とも
Unchin-tomo de, 5man’en ni narimasuga.
It comes to 50,000 yen, including freight.
とも
Ano hitonara don’na koto ga aroutomo, saigomade ganbarudarou.
No matter what happens, he [if anyone] will stick it out to the bitter end
とも
Ashita wa yuki ga furoutomo, iku tsumorida.
Even if it should snow tomorow, I intend to go.
とも
Shushou arou hito ga, son’na koto o shite heikida to wa shinji rarenai.
For the prime minister, of all people, to do something like that and be calm [about it] is unbelievable. / I can't believe that someone in the position of prime minister could do something like that without the slightest qualm.
とも
Daigaku no gakuchou tomo a rou hito ga, an’nani bijon ga nai node wa komaru.
For the president of the university, of all people, to be so lacking in vision is a problem (is troublesome). / We're in trouble (in a fix, in bad shape) if the person who is suppose to be the president of the university is so lacking in vision.
とも
Tada-san wa, ano eiga wa iitomo waruitomo ienai to i~tsu temashita.
Tada said that he couldn't say whether the movie was good or bad. / Tada said that it was hard to say whether the movie was good or bad.
とも
Sono nedan wa, takaitomo yasuitomo iemasen ne.
It's hard to say whether the price is high or low.
とも
‘Kono-pon o karite iidesu ka.’ ‘II tomo.’
May I borrow this book? "Certainly."
とも
‘Ashita no shiai ni ikimasu ka.’ ‘Iku tomo.’
Are you going to the game tomorrow? "I certainly am."
とも
Ano kuni no hito-tachi wa, sensou yara, infure yara de taihendeshou ne.
What with the war, inflation, and the like, the people of that country must be having a hard time.
やら
Sono daigaku ni wa, igirisuhito yara furansuhito yara, iroirona kuni no hito ga imasu yo.
At that university there are people from various countries, such as England and France. (Lit. ...such as Englishmen and Frenchmen.)
やら
Kumi chan wa kono okashi ga sukina no yara, kiraina no yara nani mo iwanai ndesu.
Kumi doesn't say anything about whether she likes or dislikes this candy. / Kumi won't say whether she likes the candy or not.
やら
Paatii ni iku no yara ikanai no yara, hakkiri shite kudasai.
Please make it clear [say, make up your mind, decide] whether or not you are going to the party.
やら
Ano inu wa doko e itta no yara, wakaranai ndesu yo.
I have no idea where that dog went.
やら
Ken-kun wa dono daigaku ni ireru yara, hontouni shinpaidesu.
I'm really worried about which university Ken will be able to get into.
やら
Rainen wa don’na-nen ni naru yara…
I wonder what kind of year next year will be. / I wonder how next year will turn out.
やら
Nihon no shourai wa dou naru yara…
I wonder what Japan's future will be like. / I wonder about the future of Japan.
やら
Kurisumasuni wa, tomodachi kara hon dano, karendaa dano, chokoreitoda no o moraimashita.
At Christmas, I received from friends a book, a calendar, some chocolates, and other such things.
だの
Gakusei no toki wa, Shopan dano risutoda no no piano kyoku o yoku hikimashita.
When I was a student, I played a lot of pieces by such composers as Chopin and Liszt.
だの
Iku dano ikanai dano to iwanaide, dochira ka ni kimete kudasai.
Stop saying that you will go, and then that you won't go; make up your mind one way or the other.
だの
OUsutoraria wa, ima samui dano, atsui dano to iu hito ga ite, dochirana no ka wakarimasen.
Since some people say Australia is cold now, and some say it's hot, I'm not sure which it is.
だの
Sono mondai ni tsuite, Matsuda sensei nari, Takayama sensei nari ni kiite mite kudasai.
Please ask either Professor Matsuda or Professor Takayama about that problem.
なり
Ashita ikunari, asatte ikunari, hayaku kimemashou.
Let's hurry up and decide whether we are going tomorrow or the day after. / Are we going tomorrow or the day after tomorrow? Let's hurry up and decide.
なり
Mada jikan ga arimasukara, kissaten de ocha o nomunari shimashou ka.
Since there's still some time, shall we drink some tea at a coffee shop or something?
なり
Kenkou no tame ni tenisu nari, gorufu nari, nanika undou shita kata iidesu yo.
For the sake of your health, you had better get some exercise, like playing tennis or golf.
なり
Shingou ga ao ni naru nari, matteita-sha ga hashiridashimashita.
As soon as the light turned green, the waiting cars began to move.
なり
Yamamoto-san ga densha ni tobinorunari, doa ga shimatta.
As soon as Yamamoto jumped into the train, the doors closed.
なり
Go fuman’na koto ga attara, nan’narito osshatte kudasai.
If there is anything unsatisfactory, please say so [lit., say whatever it is].
なり
Doko ni demo, ounarishounari mondai wa arudeshou.
There are problems everywhere - some big, some small. / Everyone has problems, whether they be big or small.
なり
Debitto-san wa, kanji o kaite wa keshi, kaite wa keshi shite imasu.
David writes the kanji and erases them, and writes and erases them [again].
ては
Kaigan ni wa nami, yosete wa kaeshi, kaeshite wa yosete imasu.
At the shore, the waves advance and recede, recede and advance.
ては
Nichiyoubi shite wa, depaato ga suite imasu ne.
For a Sunday, the department stores are not very crowded.
ては
Ano hito wa nihonjin shite wa, eigo ga umaidesu ne.
For a Japanese, her English is pretty good.
ては
‘Haragahettehaikusagadekinu’ to mukashi no hito wa iimashita.
You can't fight on an empty stomach, people of old said.
ては
Koko ni kuruma o tomete wa komarimasu.
You shouldn't park the here. (Lit., Parking the car here will be inconvenient [troublesome, a bother]).
ては
Kouen de hana o totte wa ikemasen.
You should not pick the flowers in the park.
ては
Koko de tabako o sutte wa naranai.
You must not smoke here.
ては
Kono mondai ni tsuite wa, watashi wa damatte haira remasen.
I cannot remain silent about this problem.
ては
Kono koro wa shigoto ga isogashikute, ryokouniiku dokorode wanai.
I've been so busy at work lately, taking a trip is unthinkable.
どころ
Ano hito wa shuusai dokoro no hanashi janakute, marude tensaidesu ne.
It is not a matter of his being brilliant; he is an absolute genius.
どころ
Futsuu wa ichi-jikan gurai kakaruga, kinou wa michi ga konde ite, ichijikandokoroka san-jikan mo kakatta.
Ordinarily it takes an hour, but yesterday the roads were so crowded that, far from one hour, it took three.
どころ
Ano hito wa eigodokoroka, furansugo mo yoku dekimasu yo.
He is good not merely at English, but at French as well.
どころ
Shopan wa, pourando no sakkyokka to shite yuumeidesu.
Chopin is famous as a Polish composer.
として
Kochira ga, koukan gakusei to shite Nihon e kita howaito-sandesu.
This is Ms. White, who has come to Japan as an exchange student.
として
Ano hito-tachi no suru shigoto wa, hitotsu to shite ii mono ga nai ndesu.
You can't say one good thing about the work they do. (Lit., [Of] the work those people do, there is not one good thing.)
として
Kachou wa maajan ni, ichido to shite katta koto ga arimasen.
The section chief has never once won at Majong.
として
Yoshida-san wa Koide-san yori segatakaidesu.
Yoshida is taller than Koide.
より
Nyuuyouku yori Toukyou no kata ga, jinkou ga ouidesu.
The population of Tokyo is greater than that of New York.
より
Ano hito wa shidou-sha to iu yori, dokusai-shadesu.
He is a dictator rather than a leader. / He is more of a dictator than a leader.
より
A daigaku no gakuchou wa, gakusha to iu yori seijikada.
The president of A University is more of a politician than a scholar.
より
Kono mise no Furansu ryouri wa, doko yori oishii to omoimasu.
I think that the French food at this restaurant is better than anywhere else.
より
Kare wa watashi ni puropouzu shita toki,’boku wa dare yori mo kimi o aishite iru’ to itta na yo.
When he proposed to me, he said, "I love you more than anyone."
より
Genki-soude naniyoridesu.
I'm glad to see you looking so well. (Lit., Your looking well is more than anything.)
より
San-ji yori kakugi ga okonawa remasu.
A cabinet meeting will begin at [be held from] three o'clock.
より
Kono kokkyou yori mukou ga Chuugokudesu.
From this [point of the] border on is China. / On the other side of this border is China.
より
Densha ga mairimasukara, hakusen yori ushiro ni sagatte omachi kudasai.
A train is coming, so please step back from the white line and wait. / A train is arriving. Please wait behind the white line.
より
Watashinoie wa eki yori temae ni aru.
My house is on this side of the station. (Lit., My house is before where the station is.)
より
Sengetsu no ichibachousa yori tsugi no youna kekka ga akiraka ni natta.
As a result of last month's market research, the following results have come to light.
より
Kasen no osen yori densenbyou ga hassei shita.
Infectious diseases have broken out as a result of [due to] polluted rivers.
より
Koko made yatta ndesukara, owari made yaru yori hoka naideshou.
Since we've done this much, there is nothing else to do but finish it. / Since we've come this far, we'll just have to finish it.
より
Teidendakara, denki ga tsuku made matte iru yori hoka nai.
Because it's power failure, there is nothing else to do but wait till the electricity comes on. / Since there's been a power outage, we'll simply have to wait until the electricity comes on.
より
Sono mondai wa senseide sae kotae rarenakatta.
Even the teacher couldn't answer that [test] question.
さえ
Son’na kantan’na koto wa, kodomode sae shitte imasu yo.
Even a child knows such a simple thing! / A mere child would know something as simple as that.
さえ
Mou go-bu sae attara, hikouki ni maniatta no ni…
If we had had only five more minutes, we would have been on time for the flight.
さえ
Kenchan wa atama ga ii ndesukara, benkyou sae sureba ii daigaku ni iremasu yo.
Ken has a good head on his shoulders, so if he only studies, he'll be able to get into a good university.
さえ
Yamada-san wa eigo no kyoushinanoni, nichijou kaiwa sura dekinai.
Although Yamada is an English teacher, she can't even carry on an ordinary conversation.
すら
Yama de kyuujo sa reta hito-tachi wa, hirou de ugoku koto sura dekinakatta.
The people rescued in the mountains were so exausted they couldn't even move.
すら
Rainen koso, youroppa e ryokou shitai to omotte imasu.
Next year for certain, I am thinking of making a trip to Europe. / Next year for sure, I hope to make a trip to Europe.
こそ
Kondokoso, ganbarimashou.
Let's give it our best this time.
こそ
‘Doumo arigataugozaimashita.’ ‘Kochira koso.’
"Thank you very much." "The pleasure is all mine. (Lit., It is precisely me [who should be thanking you].)"
こそ
Kireinahana nei.
What a pretty flower!
Subarashii ensoudatta wa ne.
That was such a wonderful concert. [spoken by female]
Hontouni soudesu ne.
Yes, that's quite true. / That's so true.
Ossharu touridesu ne.
Yes, it's just as you say. / You're quite right.
Dekireba zehi onegai shimasu ne.
If possible, please be sure to [do it]. / If you would [do that], I'd surely appreciate it.
Kanarazu tegami o kudasai ne.
Be sure to write [me a letter].
Ano hon, motte kite kudasattadeshou ne.
You brought me that book, didn't you [as I asked you to]? / I suppose you brought that book for me.
Harada-san, kyou kuru to itta ndesu ne.
Harada said that he'd be coming today, right? / It was today, wasn't it, that Harada said he would come.
Soudesu ka ne.
Oh, is that so? / I wonder. / You think so?
Hontouni son’na ko to okotta ndeshou ka ne.
Hmm, I wonder if that's what actually happened [if something like that really happened].
Ano hitotachi, nani o kangaete iru no ka wakarimasen ne.
I just can't understand what they're thinking about [what's going on in their minds].
Watashi wa Hokkaidou no kata ga samui to omou ndesukedo ne.
I would think that Hokkaido is colder.
Mou daibu aruitakara, konohende chotto yasumou yo.
Let's take a break here, guys. We've already walked quite a bit.
Ano tenran-kai e itte mimashou yo.
Come on, let's go to that exhibition.
Kono shigoto wa anata shika dekimasenkara, zehi onegai shimasu yo.
You're the only one who can handle this job, so I really want you to take it on.
Watashinoie ni mo kitekudasai yo.
Come to my house, too.
Ie, Keiko wa shougakkou o kyonen demashitakara, mou juu san-saidesu yo.
No, Keiko graduated from elementary school last year, so she's already thirteen years old, you see.
Kyou wa kin’youbidesu yo.
Today is Friday, you know. (Stated, for example, after someone has claimed otherwise.)
Ano hito wa shigoto ga dekinai wa yo.
He just can't do the work. [spoken by a woman]
Tani-san, son’na warui koto o shite wa ikemasen yo.
Tani, you shouldn't do anything [bad] like that!
Kon’ya no opera wa, hontouni subarashikatta wa.
The opera tonight was absolutely fabulous.
Kono ikebana wa migotodesu wa.
This flower arrangement is simply splendid!
Hoka no mise de katta kata ga ii to omou wa.
I think it would be better to buy it at another store. / I think you had better buy it at another store.
Watashi no kata ga warukatta wa. Gomen’nasai ne.
It was all my fault. I'm so sorry.
Kachou, nanji ni kuru ka na.
What time's the section chief coming, I wonder.
かな
Taga-kun wa, kono shigoto dekiru ka na.
I wonder if Taga can do this job. / Could Taga handle this job? I wonder.
かな
Kyou wa naniyoubidatta ka na.
Hmm, what is today?
かな
Tanaka-san to au no wa nanjidatta ka na.
Now, what time was it that I was going to meet Tanaka?
かな
Kono shigoto, tanonde ii ka na.
I wonder if I could ask [you to do] this job. / Can I ask you to take care of this work?
かな
Asunoasa hayaku kaisha ni kite moraeru ka na.
I wonder if you could come to the office early tomorrow morning. / Could you come to the office early tomorrow morning?
かな
Shachou-san, kyou nanji ni kaisha e irasshaimasu kashira.
I wonder what time the president will come to the office today.
かしら
Kono kikai no tsukaikata, gozonji de irasshaimasu kashira.
I wonder if you're acquainted with how this machine is run.
かしら
Mou kaette mo ii kashira.
I wonder if it's all right to leave now [if I can leave now].
かしら
Kon’na sutekina purezento o moratte, ii no kashira.
I wonder if I should accept such a lovely present. / Oh, you shouldn't have. / Oh, what a lovely present! I don't deserve it.
かしら
Konban watashi no shukudai o tetsudatte kureru kashira.
I wonder if you would help me with my homework tonight. / Do you think you could help me with my homework tonight?
かしら
Konpyuutaa no tsukaikata, oshiete itadakeru kashira.
I wonder if you could teach me how to operate the computer. / Could you possibly teach me how to operate the computer.
かしら
Ano hito wa subarashii naa.
She's really great [something]!
Kireina hoshida naa.
What a beautiful star!
Ano kuruma wa shinshada yo na.
That's a new car, right? / That's a new car, I bet.
Asoko wa samui na.
It's cold there, isn't it.
Ano hito wa nakanaka rippana hitoda to omou na.
I really think [I'd say] that he is a fine, upstanding person.
Kono eiga wa yokunakatta na.
That movie just wasn't very good.
Narita made itte kudasai na.
Narita [Airport], please [if you please].
Ashita kanarazu koi na.
Be sure to come tomorrow.
Zettai ni aitsu ni au na.
Stay away from that bum, you hear. / Keep clear of that guy.
Mou ano baa ni iku na.
Don't go to that bar ever again! / No more going to that bar, hear.
Ashita no Takahashi-san no paatii ni wa, mochiron iku sa.
I'm going to Takahashi's party tomorrow, of course.
Sore yori, kotchi no seitaa no kata ga oukii sa.
This sweater's bigger than that one, I'd say.
An’na munouna shain o irerukara, kaisha ga nobinai no sa.
It's because they hire incompetent people like him that the company doesn't grow.
Ano hito no yari-souna koto sa.
It's something he would do. / It's just like him.
Kono Hana no iro no utsukushii koto.
What an exquisite colour this flower has!
こと
Oishii o ryouridesu koto.
What marvelously delicious food!
こと
Doko ka e o hanami ni ikimasen koto.
Shall we go flower viewing somewhere?
こと
Ichido kuiin’erizabesu-gou ni notte mimasen koto.
Shall we just once go aboard the Queen Elizabeth?
こと
Ashita no kekkonshiki wa, nanji ni hajimarundeshita kke.
What time is the wedding going to start tomorrow? / The wedding tomorrow - what time was it going to start?
っけ
Anata no ie wa dokodatta kke.
Now, where was your house? / Where did you say your house was?
っけ
Kono hen ni gakkou ga atta kke.
Didn't there used to be a school around here? / I seem to remember that there was a school around here.
っけ
Ano hito to yoku sake o nonda kke.
Back in the old days, I used to go drinking quite a lot with him. / I remember going drinking with him quite a bit.
っけ
Ashita made ni dekinakereba komaru tteba.
I'm telling you, there's going to be trouble if it's not done by tomorrow.
ってば
Rainende wa oso sugiru tteba.
Next year will be too late, I'm telling you.
ってば
Son’na koto o shitara, dame datteba.
I'm telling you that it's no good if you do such a thing. / I wouldn't do that if I were you.
ってば
Konpyuutaa o tsukawanakereba, dekinai tteba.
I'm telling you that you can't do it unless you use the computer. / You won't get anywhere unless you use the computer, I say.
ってば
Doushite Shinjuku made itta n dai.
Why'd you go as far as [all the way to] Shinjuku?
Kinou doko de nonda n dai.
Where you go drinking yesterday?
Mata Amerika ni shutchou kai, taihenda na.
Off to the U.S. on business again? Hang in there.
Ano hito, genkidatta kai.
How was she? / How's she getting along?
Ano eiga wa omoshirokunai ndesu mono. Dakara, ikanakatta no yo.
That movie is simply too boring. That's why I didn't go.
もの
‘Doushite tabenai n dai.’ ‘Kono ryouri, kiraina ndesu mono.’
Why aren't you eating? "I simply don't like the food."
もの
Kachou no shigoto wa yaritakunai wa. Shita no mono ni tsumetai ndesu mono.
I don't want to work for the section chief. He's so cold to those working under him.
もの
Takeuchi-san to wa issho ni shigoto o shitakunai no yo. Chittomo hatarakanai nda mono.
I don't want to work with Takeuchi. He just doesn't do anything [doesn't work].
もの
Dekakemashou yo. Tamani wa soto de shokuji ga shitai ndesu mono.
Come on, let's go out. I'd like to eat out once in a while.
もの
Are hoshiidesu mono. Katte mo iideshou.
I want it [so badly]. It's all right if I buy it, isn't it?
もの
Saki ni iku ze.
I'm going on ahead. / Leaving now. See you there.
Sono shigoto, kimi ni tanonda ze.
I'm counting on you to do this job. / It's [the job's] up to you now.
Ganbaru ze.
I'm going to give it my best shot. / I'm hanging tough.
Sorosoro kaigi o hajimeru zo.
Let's get this meeting under way.
Kondo son’na koto o shitara, zettainiyurusanai zo.
If you do that again, I'm not going to let you get away with it. / If you do anything like that again, you're going to pay for it.
Sono shigoto, kimi ni tanonda zo.
I'm expecting you to get the job done. / You'd better get cracking on that job.
Ganbaruzo.
I can do it! / Make way. Here I come.
Kondokoso seikou suru zo.
I'm going to make it this time. / This time I'm coming up a winner.
An’na tokoro, mou iku mon ka.
I wouldn't be caught dead going there again.
もんか
An’na hito to issho ni shigoto ga dekiru mondesu ka.
I wouldn't work with her again if my life depended on it.
もんか
Hokanohito ga yattara, motto hayakude kitadeshou ni.
Despite the fact that it could have been finished much sonner if someone else had done it, [unfortunately, that was not the case]. / It could have been finished much sooner if only someone else had done it.
だろうに
Mousukoshi matte itara, ame ga yandarou ni.
Despite the fact that if we'd waited a little longer, the right might have stopped [we didn't wait]. / If only we had waited a little longer, the rain might have let up.
だろうに