Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/59

Click to flip

59 Cards in this Set

 • Front
 • Back
friendly
barátságos
clever
okos, ügyes
brave
bátor
self confident
magabiztos
decided
határozott
nearly
majdnem
relatives
rokonok
hesitation
tétovázás
certainly
szívesen
opportunity
lehetőség, alkalom
strange
furcsa, szokatlan
fine art
képzőművészet, szépművészet
similar
hasonló
exciting
izgalmas
crowded
zsúfolt, tömött
jog
kocogás
annoying
bosszantó
habit
szokás, viselkedés
couple
pár
to tidy
kitakarít, rendet tesz
mess
rendetlenség, piszok
to complain
panaszkodik
miserable
nyomorult, nyomorúságos, szerencsétlen
obviously
nyilvánvalóan
belong
tarozik vkihez, vmihez
quite
teljesen
descent
leszármazott, leszármazás
mainly
főleg, főként, elsősorban
aborigines
őslakók, benszülöttek
coast
tengerpart
outdoor
szabadtéri
wool
gyapjú
either
egyik, valamelyik
game reserves
vad rezervátum
bed sitter
garzonlakás, egszobás lakás
indeed
valóban, igazás, tényleg, csakugyan
punctual
pontos
wise
bölcs
proud
büszke
smiling
mosolygós
optimistic
optimista
cheerful
vidám, élénk
selfless
önfeláldozó
coward
gyáva
impolite
udvariatlan
abjeck
aljas
evil
gonosz
forgetful
feledékeny
bashful
bátortalan
agressive
ellenséges
jealous
féltékeny
envirous
irigy
doleful
gyászos, bánatos
famous
híres
fact
tény
clear up the mess
rendet rak
do the washing-up
elmosogat
guess
becslés, találgatás
stairwell
lépcsőház