• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/27

Click to flip

27 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
bakken
bakte,bakten
gebakken
beginnen
begin,begonnen
begonnen (zijn)
begrijpen
begreep,begrepen
begrepen
bespreken
besprak,bespraken
besproken
bestaan
bestond,bestonden
bestaan
bevallen
beviel,bevielen
bevallen (zijn)
bewegen
bewoog,bewogen
bewogen
bieden
bood,boden
geboden
bijten
beet,beten
gebeten
binden
bond,bonden
gebonden
blijken
bleek,bleken
gebleken (zijn)
blijven
bleef, bleven
gebleven (zijn)
breken
brak,braken
gebroken
brengen
bracht,brachten
gebracht
buigen
boog,bogen
gebogen
denken
dacht,dachten
gedacht
doen
deed,deden
gedaan
dragen
droeg,droegen
gedragen
drinken
dronk,dronken
gedronken
druipen
droop,dropen
gedropen
eten
at,aten
gegeten
fluiten
floot,floten
gefloten
gaan
ging,gingen
gegaan (zijn)
geleden
gold,golden
gegolden
geven
gaf,gaven
gegeven
gieten
goot,goten
gegoten
graven
groef,groeven
gegraven