Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ἠγάπησαν
ἀγαπάω,älska

aor akt ind 3 pl
ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς.

Joh 3:19
Människorna älskade mörkret mer än ljuset.

Joh 3:19
πλείονας
πολύς, många

mask plur ack komparativ

översätts alltså fler
Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ἰωάννης.

Joh 4:1
Jesus vann fler lärjungar än Johannes och döpte fler.

Joh 4:1
εὐκοπώτερόν
εὐκοπώτερος, lätt

komparativ

översätts lättare
τρυμαλιᾶς
τρυμαλιά, hål, öga
ῥαφίδος
synål
διελθεῖν
gå igenom

pres inf medium
εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ [τῆς] τρυμαλιᾶς [τῆς] ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν.

Mark 10:25
Det är lättare för en kamel att komma igenom ögat på en synål än för en rik att komma in i Guds rike.

Mark 10:25
σίναπι
senap
μικρότερον
μικρός, komparativ
μεῖζον
μέγας, komparativ
λαχάνων
λάχανον, grönsaker, örter

gen neutr plur
τὸ σπέρμα τοῦ σινάπεως μικρότερον ἐστιν πάντων τῶν σπερμάτων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει καὶ γίνεται μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων

Mark 4:31
Senapsfröet är det minsta av alla frön på jorden, men när senapen växer upp blir den den största av alla örter.

Mark 4:31
μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν Ἰωάννου οὐδείς ἐστιν: ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστιν.

Luk 7:28
Ingen av kvinna född är större än Johannes, men den minste i Guds rike är större än han.

Luk 7:28
τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων;

Luk 22:24
Vem av dem anses vara den störste?

Luk 22:24
οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸςεἰσιν.

Luk 16:8
Dessa världens barn är klokare än ljusets barn.

Luk 16:8
οὗτος πλείονος δόξης παρὰ Μωϋσῆν ἠξίωται.

Hebr 3:3
Denne tillmäts större ära än Moses.

Hebr 3:3
ἠξίωται
ἀξιόω, tillmätas, förtjäna

pluskvamp pass