Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/31

Click to flip

31 Cards in this Set

 • Front
 • Back
KOMPARATION
Adjektiv och adverb
Tre komparationsgrader:
positiv, komparativ, superlativ
Absolut betydelse förekommer av...
komparativ (ganska stor) och superlativ (mycket stor)
Komparativbildning:

suffixen... eller...

alternativt

mera + positiv dvs
τερος eller (ι)ωνμᾶλλον + positiv
"Än" vid komparativ (större än han) heter...
Istället för ἢ används dock ofta...
komparativ genitiv eller prepositionerna παρá eller ὑper med ackusativ
Superlativ bildas med suffixen...


alternativt...
τατος eller ιστοςμάλιστα + potitiv
Superlativ betyder...
störst, men i NT mer ofta mycket stor
Komparationsformer på -teros, -tatos och -istos böjs som...
... adjektiv efter första och andra deklinationerna
Komparationer på (ι)ων böjs ungefär som...
adjektiv med stam på -ν enligt tredje deklinationen.
Komparativformer på (ι)ων är mkt sällsynta och kan ibland ses som självständiga ord och förses med ännu ett...
komparativsuffix, tex

μειζότερος, "störrare"
Även dubbla komparativ förekommer, typ...
"mera större".
PARTIKELN ἄν
ÄR EN MODALPARTIKEL
Används tillsammand med olika verbformer för att...
ge en annan modusfunktion än den vanliga
Följande användningar finns i NT (4 st)
1) Modus irrealis
2) Iteration i förfluten tid
3) Framtida handling eller iteration i nutid eller framtid
4) I retoriska frågor
1) Med imp, aor ind eller pluskvamp för att uttrycka overklighet
ἠλθον = jag kom

ἠλθον ἄν = jag skulle ha kommit
2) Med impf eller aor ind i temporala biatser
för iteration
3)Med konj i konditionala, temporala och relativa satser för att uttrycka...
... framtida handling eller iteration i nutid och framtid
4) Med optativ (modus potentialis)
Ovanligt i NT. Mest för retoriska frågor.
SAMMANDRAGNINGAR
AV PARTIKLAR
εἰ, om + ἄν ->
ἐάν
ὅτε, när + ἄν ->
ὅταν
ἐπεί, när + ἄν ->
ἐπάν
I relativa satser kan... användas som partikel
ἐάν

och har då samma funktion som ἄν
OPTATIV
ETT AV VERBETS FINITA MODI
Vanlig i äldre grekiska, men...
.. höll på att försvinna vid NT-tid, är därför ovanlig.
Bildas på stammar av:
- presens
- futurum
- aorist
- perfekt

genom tillägg av...
suffix som innehåller modusmärket ι
Vanligaste optativer i NT
är följande två:
εἴν
3 sg pres opt akt

εἰναι
γένοιτο
3 sg aor opt med

γίνομαι
Optativens tre användningsområden:
1) Önskesatser

2) Med ἄν

3)Oblik optativ i indirekta frågesatser, som styrs av verb i tempus för förfluten tid