Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/28

Click to flip

28 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Particip kan vara bestämningar till andra satsdelar, tex...
attributiva eller predikativa.
Två stycken substantiverade particip
Följer här!
κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν.
de levandes och de dödas domare
Οἱ παραπορευόμενοι
de förbipasserande
Particip som attributiv bestämning
följer här!
οἱ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες
skarorna som gick före honom och som följde
Particip som predikativ bestämning
tre exempel följer!
εἰσῆλθεν εἰς τὸ ἱερὸν αἰνῶν τὸν θεόν.
Han gick in i templet prisande Gud. (gerundium)
ἠκολούθησαν
aorist indikativ
ἐμβάντι
aor ptc stiga i
ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

Matt 8:23
När han steg i båten följde lärjungarna honom.

Mat 8:23
ὁρατε νεφέλην ἀνατέλλουσαν
Ni ser att ett mol stiger upp
νεφέλη
moln
ἀνατέλλουσαν
pres ptc
Ett particip som står som bestämning till en annan satsdel säga stå...
... förenat, dvs konjunkt med denna andra satsdel.
Är participet varken substantiverat ellet konjunkt så är det...
... absolut, av "absolvo", lösa från
Grekiskan har två absoluta participkonstruktioner, nämligen...
... absolut genitiv och absolut ackusativ (absolut ackusativ saknas i NT)
En absolut genitiv består av...
... ett substantiv/pronomen i genitiv + ett particip i genitiv.
Absolut genitiv översätts oftast med...
... en hel sats, oftast bisats.
Huvudverb blir då...

Satsens subjekt blir...
... participet

... substantivet/pronominet
Τελευτήσαντος τοῦ Ἡρῴδου
när Herodes hade dött...

morto Erode...
Τελευτήσαντος
aor ptc gen
Τοῦ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ

Matt 2:!
när Jesus hade fötts i Betlehem
γεννηθέντος
aor ptc gen, född
Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς
medan han sade detta till dem
ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός
Sedan anden drivitsd ut, talade den döve.
Ibland används absolut genitiv trots att även...
... konjunkt particip hade varit möjligt.
καθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ
När han hade satt sig, kom lärjungarna fram till honom.