Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back
γενομένου
γίνομαι

aor ptc med nom neutr sing gen
ἤρξατο
ἄρχω, "to be chief"

aor 3 sing med ind
γενομένου σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγ.

Mark 6:2
När sabbaten kommit undervisade han i synagogan.

Mark 6:2
ἔτι λαλοῦντος
pres ptc akt
ἐφώνησεν
φωνέω, låta, ge röst

aor akt inf
ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ ἐφώνησεν ἀλέκτωρ.

Luk 22:60
Just som han sade det gol en tupp.

Luk 22:60
Τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων
μιᾷ, av εἷς, fem sing dat
πρωῒ σκοτίας
fem sg dat,

i den mörka morgonen
ἔτι οὔσης
medan

pres ptc akt εἰμί
ἠρμένον
αἴρω, lyfta

pluskvamp pass ptc sing mask ack
Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου.

Joh 20:1
En dag efter sabbaten kom maria från Magdala, medan morgonen ännu var mörk ut till graven, och såg att stenen hade lyfts bort från graven.

Joh 20:1
ἐπορεύοντο
πορεύομαι, resa

impf ind med 3 pl
κατ' ἔτος
varje år
ἑορτῇ
fest, fem sing dat
Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ' ἔτος εἰς Ἰερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα.

Luk 2:41
Hans föräldrar begav til varje år till Jerusalem för påskhögtiden.

Luk 2:41
ἀναβαινόντων
ἀναβαίνω,gå upp

pred ptc akt mask plur gen
κατὰ τὸ ἔθος
enligt traditionen
καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀναβαινόντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς...

Luk 2:42
När han var tolv år, gick de enligt sin tradition upp till festen...

Luk 2:42