Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
սէր

ser
love

care, home (s~c~h as in sird, cardio, heart)

հաւատ, յոյս, սէր, մկրտութիւն
ամենայն, ամենա, ամենեցուն

amenayn, amena, amenetsun
all, most of all, to all

assemble

խաղաղութիւն ամենեցուն
եկիր, եկեալ

yegir, yegyal
came

convene g~v

օրհնեալ, եկեալ անուամբ Տեառն
ընդ

ênt
with

and

եւ ընդ հոգւոյդ քում
կեանք (կեցո)

gyank (getso)
live, save

quick, vivacious

կեցո Տէր
մեղայ

megha
I have sinned, strayed

malice

մեղայ Աստուծոյ
կերէք, կերակուր

gerek, geragur
eat

devour

զմարմին իւր տայ մեզ կերակուր
եկեղեցի

yegeghetsi
church

ecclesiastical

եկեղեցիս Հայաստանեայց
միայն, միմեանց

miayn, mimyants
one, one another

mono

ողջոյն տուք միմեանց
արբէք

arpek
drink

absorb

արբէք ի սմանէ ամենեքեան
մեռելոց

merelots
dead

mortal

յիշատակ մեռելոց
Սուրբ Ծնունդ

Surp Dznunt
Christmas

Christ's Birth, Baptism and Adoration of the Wise Men
նոր

nor
new

novel

նորոյ ուխտի
Յարութիւն

Harutyun
Resurrection

Easter
մէջ

mech
in

middle

Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ
Վարդավառ

Vartavar
Transfiguration

100 days after Easter
վեր

ver
up

over

զդրունս ձեր ի վեր
Վերափոխում

Verapokhum
Assumption

Sunday closest to August 14
Սուրբ Զատիկ

Surp Zadig
Easter

Christ’s resurrection on the 3rd day after his cruxifixion - Սբ. Զատիկ Surp Zadig, the first Sunday after the first full moon after the Spring Equinox (Mar. 21)
Խաչվերաց

Khachverats
Exaltation of the Cross

Sunday closest to September 15