Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back
zdać (egzamin)
aprobar (un examen)
(o:ue)
zaawansowany
avanzado
papierowa teczka zapinana na gumkę
la carpeta
rozumienie
la comprensión
rozumienie ze słuchu
la comprensión auditiva
rozumienie tekstu pisanego
la comprensión de lectura
sesja egzaminacyjna
la convocatoria
dialekt
el dialecto
osba z tytułem licencjata
el diplomado
la diplomada
licencjat
la diplomatura
doktor
el doctor
la doctora
opanować język
dominar un idioma
egzamin na koniec liceum upoważniający do wstępu na wyższą uczelnię
(el examen)(de) selectividad
poddać się egzaminowi
examinarse
osoba, której językiem ojczystym jest hiszpański
el / la hispanohablante
średnio zaawansowany
intermedio
obronić pracę doktorską
leer la tesis doctoral
język ojczysty
la lengua materna
język urzędowy
la lengua oficial
magister
el licenciado
la licenciada
poziom
el nivel
termin zapisów
el plazo de inscripción
stawić się na egzamin
presentarse al examen
prowincja posiadająca autonomię
la provincia autónoma
egzamin pisemny
la prueba escrita
egzamin ustny
la prueba oral
otrzymać świadectwo
sacar un expediente
wybitnie uzdolniony/a
el superdotado
la superdotada
nie zdać (egzaminu), oblać
suspender (un examen)
praca magisterska
la tesina
praca doktorska
la tesis doctoral
komisja egzaminacyjna
el tribunal