Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back
biologia
la biología
przedmioty ścisłe (matematyka, fizyka, chemia)
las ciencias
wychowanie fizyczne
la educacíon física
Zajęcia artystyczne, techniczne i przygotowujące do zawodu
E.A.T.P (Enseñanzas Artísticas, Técnicas y Profesionales)
informatyka
Informática
obraz i dźwięk
Imagen y Sonido
teatr
Teatro
astronomia
Astronomía
mitologia klasyczna
Mitología Clásica
etyka
la ética
filozofia
la filosofía
fizyka
la física
geografia
la geografía
historia
la historia
przedmioty humanistyczne (literatura, filozofia, historia, języki)
las humanidades
literatura
la literatura
matematyka
las matemáticas
chemia
la química
religia
la religión