Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Måste alla däck vara av samma typ på en personbil? dvs sommar, radial, diagonal, vinter
JA, samtliga måste vara av samma typ
Vilket är det minsta tillåtna mönsterdjupet?
1.6 mm (sommardäck)
När är det tillåtet att använda dubbdäck?
1 okt - 30 april
När är det förbjudet att använda dubbdäck?
1 maj - 30 sept
När ska man ha vinterdäck? (minst 3mm djup)
1 Dec - 31 Mars
Vad är vinterdäck märkta med?
M + S (Mud and Snow)
"DOT 3602" kan stå på ett däck, vad innebär det?
Däcket är datummärkt, och tillverkades vecka 36 2002
Sitter "slitagevarnare" på däck?
JA
Ett tvåkrets bromssystem ökar säkerheten. Om en bromsledning går sönder, vad händer då?
Bromsverkan finns fortfarande kvar då.
Ge 2 positiva egenskaper av Bromsservo-systemet
1. Bromskraften förstärks

2. Inbromsningen underlättas
Fungerar servo-systemet när motorn är av?
NEJ
Under vilka 3 skeden bör du provbromsa?
1. Om bilen har ABS, för att testa

2. Efter biltvätt, för att få bort vatten/is från bromsskivorna

3. Efter byte av bromsklossar
Ge 2 fördelar med ABS bromsar
1. Man kan styra bilen under inbromsning

2. Bromsarna låser sig inte
Hur ofta bör man byta bromsvätska?
Vartannat år
Vilka är de 5 stegen du bör gå igenom när du kommer till en olycksplats?
1. Överblicka läget

2. Varna övriga medtrafikanter

3. Ge första hjälpen

4. Larma 112

5. Fortsätt att ge hjälp åt skadade
Vilka 3 steg bör du utföra när du tar hand om en avsvimmad person?
1. Kontrolera om den skadade är medvetslös eller inte

2. Se till att den skadade har fria luftvägar

3. Kontrollera andningen
Om den skadade är medvetslös men har både puls och andas, vilken metod använder du?
FRAMSTUPA SIDOLÄGE
Om den skadade är medvetslös och inte andas men har en puls, vilken metod använder du?
"Mun mot Mun"
Om den skadade är medvetslös, ej andas och ej har puls, vilken metod använder du?
"Hjärt-lungräddning"
Om den skadade har kraftig blödning, vad gör du då?
Lägg den skadade kroppsdelen högt och huvudet lågt
Om den skadade har "skadechock", vad gör du då?
De 5 V:na

-Värme
-Vila
-Varsamhet
-Vätska (ej dricka)
-Ventilation
Afasi är en hjärnskada, vad är dess mest framstående symptom?
Talsvårighet
När en person har ett astma anfall, vad har han svårt med då?
Svårt med att andas
Vad gör man för en person som får en astma attack? (5 steg)
1. Lossa kläderna runt halsen

2. Låt personen sitta upp

3. Ta fram medecin om det finns

4. Stanna kvar och försök lugna personen

5. Om attacken är kraftig, se till att han får läkarvård
Vad är en Stroke?
En blodpropp i hjärnan, blod når inte fram till viss del i hjärnan
Vad har en Stroke för symptom? (2 stycken)
-Halvsidig förlamning

-Talsvårigheter
Om en person har diabetes och blir medvetslös, vad gör du då?
Skicka till sjukhus
Om en person har diabetes och blir lätt omtöcknad, vad gör du då?
Få personen att dricka eller äta nått sött
Om en person får ett epilepsianfall, vad gör du då? (3 saker)
1. Uppträd lugnt
2. Stanna kvar
3. Ge inget att dricka

(går över rätt hastigt utan större bekymmer)
Vad är symptom hos nån som har hjärtfel och hjärtsjukdom? (3 saker)
1. Känna sig yr

2. Känna spänningar på vänster sida, vänster arm

3. Kan bli medvetslös
Vad gör du med nån som har hjärtfel? (3 saker)
1. Placera honom i halvsittande ställning

2. Ta fram ev. hjärtmedecin

3. Om han har ett orange märke runt halsen ring # på baksidan, stanna kvar med honom
Nämn 5 symptomer av Alzheimers
1. Glömska
2. Talrubbningar
3. Svårighet att skriva och räkna
4. Svårighet att orientera sig
5. Apati
Vad är DEMENS för någon sjukdom?
En hjärnsjukdom (ej åldersjukdom)
Vad är en PSYKOS?
När man tappar verklighetsuppfattningen
Vad är NEUROS?
En fobi (tex. torgskräck, anorexia)
Parkinsons tidiga symptom är? (4 saker)
1. Långsamma och tvekande rörelser

2. Ansiktuttrycket stelnar

3. Stela muskler

4. Skakningar
Vilka 4 symptom är Parkinsons sena symptom?
1. Stelheten ökar

2. Framåtlutad gångstil

3. Svag röst

4. Kramper
Vilka är de 4 fasena i av en traumatisk kris?
1. Chockfasen
2. Reaktionsfasen
3. Bearbetningsfasen
4. Nyorienteringsfasen
Ge 3 exempel på psykotiska symptom
1. Förvirring
2. Hallucinationer
3. Ångest
Ge 1 symptom för affektiv (känslomässig) störning
Man reagerar onormalt (skrattar utan anledning)
Ge 2 symptom av Schizofreni
1. Svår att få kontakt med (personen)
2. Styrs av "inre röster"
Vad är manodepressivitet?
Man är väldigt nedstämd i den depressiva fasen sedan är man okontrolerat glad och positiv i den maniska.
Ge 3 symptom på CP störning
1. Ofrivilliga rörelser
2. Dålig hörsel/syn
3. Grimaser
Är CP en mental störning?
NEJ
Ge 3 krav på lyftteknik
1. Lyft alltid med rak rygg
2. Stå så nära bördan som möjligt
3. Böj benen istället för ryggen
Ska ett höftband (säkerhetsbälte för barn) löpa över magen eller över låret?
Över låret
Taxiföraren har skyldighet att se till att barn under 15 år använder bilbälte, n'est pas?
JA
När byter man från bilbarnstol till bilkudde?
När barnet's huvud är i höjd med bilstolens överkant
Mellan vilka åldrar ska ett barn använda bälteskudde?
mellan 5-10 (12)
När du placerat en bilbarnsstol med barn i, är detta ok om det finns airbag?
Absolut NEJ