Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/190

Click to flip

190 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Vilka 5 faktorer påverkar Bilens Bränsleförbrukning?
1. Förarens Körsätt

2. Manuell eller Automatväxlad (auto. drar mer bränsle)

3. 2 eller 4 hjulsdriven (4. drar mer bränsle)

4. Fordonets vikt

5. Luftmotstång
Vilka 8 sätt kan du ta till för att minska Miljöutsläppen?
1. Kör jämnt/mjukt på rätt växel (så hög växel som möjligt)

2. Undvik höga hastigheter/långa vägar

3. Använd motorbromsen

4. Undvik onödig tomgångskörning

5. Ta bort takbox om ej i behov

6. Rätt lufttryck i däcken

7. Använd elektrisk motorvärmare vid låg temperatur

8. Undvik dubbdäck vid "sommarväglag"
Vad bör du göra innan du startar ditt arbetspass?
En Säkerhetskontroll
Vilka 5 saker bör du kolla under En Säkerhetskontroll?
1. Däcken

2. Belysningen

3. Sikten

4. Bromsar

5. Styrning
Vilka 3 saker kollar du på däcken?
1. Mönsterdjup

2. Lufttryck

3. Eventuella skador
Om däcken är ojämnt slitna vad kan det tyda på? (2 saker)
Felaktig Hjulbalansering

Felaktig Framvagnsinställning
Vad bör du göra åt vindrutan (sikten)?
Fyll på spolarvätska och byt torkarblad med jämna mellanrum
Hur bör du kolla bromsarna?
Du trycker ned bromspedalen så hårt du kan/håll den nedtryckt en stund
Hur bör bromspedalen reagera när du trycker ner den, för att den ska vara OK?
Den ska stanna ungefär halvvägs mot golvet och ska ej sjunka ner
Hur kollar du styrningen?
Du vrider ratten och känner efter glapp i styrningen
Ge 5 exempel på förebyggande fordonsunderhåll
1. Byte av filter

2. Byte av olja

3. Byte av tändstift

4. Kontroll att det finns tillräckligt med glykol i kylarvätskan

5. Se till att däcken är rättbalanserade
När man kör på låg hastighet, avvaktande och undviker svåra trafiksituationer, vad kör man då för stil?
Defensiv Körning
Vilken motor har längst livslängd, en 2-takts Diesel motor eller en 4-takts Diesel motor?
4-takts Dieselmotor
Vilken motor har längst livslängd, en 2-takts Bensinmotor eller en 4-takts Dieselmotor?
4-takts Dieselmotor
Vilken motor har längst livslängd, en 4-takts Bensinmotor eller en 4-takts Dieselmotor?
4-takts Dieselmotor
Vad släpper Dieselmotorn ut för nått? (5 saker)
1. Kväveoxider

2. Partiklar

3. Kolväten

4. Svaveldioxid

5. Koldioxid
Vad släpper Bensinmotorn ut för nått? (4 saker)
1. Kväveoxider

2. Partiklar

3. Kolväten

4. Koldioxid
Vad släpper Dieselmotorn ut mer än Bensinmotorn?
-Kväveoxider

-Partiklar

-Kolväten
Vad släpper Bensinmotorn ut mer än Dieselmotorn?
-Koldioxid
Vilken motor använder mindre bränsle?
Dieselmotorn
Vilken motor släpper ut svaveldioxid?
Dieselmotorn
Vilken motor bidrar till smogbildning?
Dieselmotorn
Om Bensinmotorn använder sig av katalysator, är den då mer miljövänlig än Dieselmotorn?
Ja
Vad är det miljövänliga alternativet till Bensin?
Etanol och Biogas
Vad är det miljövänliga alternativet till Diesel
RME
Etanol's 3 punkter?
1. Framställs av träråvara

2. Släpper ut 60-80% mindre koldioxid än bensin

3. Kräver ombyggnad av vanlig bensinmotor alt. särskild miljöbil
Biogas 2 punkter?
1. Framställs ut slam från reningsverk

2. Ökar inte koldioxidhalten
RME's 4 punkter?
1. Framställs ur rapsfrön

2. Ökar inte koldioxidhalten

3. Bör inte användas under -20

4. Kan blandas ut med Diesel eller användas rent
Vilket bränsle ger lägst bränsleförbrukning?
Diesel
Hög bränsleförbrukning ger högre koldioxidutsläpp, vad bidrar det till?
Växthuseffekten
Vad är katalysatorn?
En avgasrening inehållande Platina och Rodium som omvandlar giftiga ämnen och gaser
Katalysatorn ger minskat utsläpp av vad? (3 saker)
1. Kväveoxider

2. Kolväten

3. Koloxid
Ger Katalysatorn minskat utsläpp av Koldioxid?
Nej
Vad tankas katalysatorn med?
Blyfri Bensin
Vad är katalysatorns arbetstemperatur?
400-600 grader
Vad bör du undvika då du använder katalysator?
-Att ha bilen placerad över brännbart material

-höga varvtal, då temp kan bli högre än 600 och Katalystorn slutar fungera
Vilka faktorer påverkar miljön i samband med körning?
1. Last (tung last=hög bensinförbrukning)

2. Lufttryck (lågt lufttryck=hög bränsleförbrukning)

3. Körning med släpvagn
Vart lämnar du gamla batterier?
På bensinstation
Var lämnar du gamla däck?
Däckbutikerna
Var lämnar du spillolja, oljefilter?
Sopstation
Vad bör man göra vid Kallstart (då motorn slits och bränsleförbrukningen ökar)?
Köra iväg direkt!
När ska man använda motorvärmare?
under 10 grader
Om det är -15 grader hur länge ska motorvärmaren vara inne?
1.5 timme
Om det är 0 grader, hur länge ska motorvärmaren vara inne?
Max 1 timme
När ska du kontrollera Däcktrycket?
När däcken är kalla
Lågt däcktryck innebär vad? (2 saker)
1. Ökat slitage på däck

2. Hög bensinförbrukning
Högt däcktryck innebär vad? (1 sak)
1. Ökat slitage på däck
Vilket utsläpp är giftigt att andas?
Koloxid
Vilket utsläpp bidrar till växthuseffekten?
Koldioxid
Vilket utsläpp bidrar till försurning och övergödning (bromsar trädens tillväxt tex)?
Kväveoxider
Vilket utsläpp är cancerframkallande?
Kolväten
Vilket utsläpp leder till allergier samt försurning?
Svaveldioxid
Är alla smörjoljor klassade som miljöfarliga?
Ja
Kan däck innehålla Polyaromatiska kolväten ("mjukgörare")?
Ja
Vilka däck är mest miljövänliga?
Friktionsdäck utan HA olja
Var ska man tvätta bilen om man ej har tillgång till automattvätt eller tvätthall?
Gräsmatta eller grusplan
Var ska man absolut inte tvätta bilen?
På asfalt
Vilka typer av oljor är miljövänligast?
Vegetabiliska
Hur hanterar du hot och våld situationer?
-Gör som rånaren säger

-Larma så snart akuta hotet är över
Vilka 5 steg tar du till när du kommer till en olycksplats?
1. Överblicka läget

2. Varna övriga medtrafikanter

3. Ge första hjälpen

4. Larma 112

5. Fortsätt ge hjälp åt skadade
Hur tar du hand om en avsvimmad person? (2 saker)
1. Kolla om den skadade är medvetslös eller inte

2. Se till att den skadade har fria luftvägar
Om något fastnat i luftvägarna, vad gör du då?
Heimlichs Manöver
Om en skadad har puls, andas men är medvetslös, vad gör du då?
Framstupa Sidoläge
Om en skadad har puls, men inte kan andas och är medvetslös, vad gör du då?
Mun mot Mun
Om en skadad saknar puls, ej kan andas och är medvetslös, vad gör du då?
Hjärt-lugnräddning/Hjärtkompression (HLR)
Vad gör du om en skadad blöder kraftigt?
Du håller den skadade delen högt och huvudet lågt
Om huvudet blöder, vad gör du då?
Håll huvudet högt, för att minska blodtrycket
Om nån befinner sig i skadechock tillstånd, vad gör du då?
De 5 V'na

1. Värme
2. Vila
3. Varsamhet
4. Vätska (ej dricka, bara fukta)
5. Ventilation
För vilken ålder tillämpas Babyskydd?
0 - 8 månader
Hur ska babyskydd monteras?
Bakåtvänt
Hur många cm minst, måste babyskyddet va från instrumentpanelen?
20 cm
Kan man ha airbag tillsammans med Babyskydd?
Nej
För vilken ålder ska man använda Bilbarnstol?
9 mån - 4 år
Hur ska Bilbarnstolen vara monterad?
Bakåtvänd
Ska Bilbarnstolen vara lutande mot instrumentpanelen?
Ja
För vilken ålder ska man använda Bälteskudde?
5 år - 12 år
Bälteskudden monteras vart?
i Baksätet
Tills vilken ålder måste barn använda särskild skyddsutrustning?
tills dom fyllt 6 år
Har du ansvar för barn under 15 år vad gäller säkerhetsbälte?
Ja
Vart ska ett barn på 2 år sitta om det e akutsituation?
Bredvid föräldrern och endast använda midjedelen av säkerhetsbältet
Om alla använde bilbälte skulle antalet döda minska med hur många personer per år?
6-8 personer (60-80 pers)
Hur många dör i trafiken per år?
500 pers
Hur mycket får en last skjuta ut åt sidorna?
max 20 cm åt vardera sida
Hur markerar du last som skjuter ut mer än 1 meter bakåt?
Röd flagga dagtid

Röd lykta och reflex nattetid
Hur markerar du last som skjuter ut framåt?
Vit flagga dagtid

Vit lykta och reflex nattetid
Vart ska du placera tung last i lastutrymmet?
Längst in (mot baksätet)

(för bästa väghållning)
Har barn sämre vidvinkelsseende?
Ja
Vid vilken ålder räknas barn som trafiksäkra?
9 - 12 år
Hur mycket ökar dödsrisken för nån som kör i 50km/h till skillnad från 30km/h?
8 gånger
Vilka är Bilens inre skyddsutrustningar (5 saker)
1. ABS bromsar (låsningsfria)

2. Airbag

3. SidoKrockkuddar

4. Krockgardiner

5. 3 punktssäkerhetsbälten
Vad måste du tänka på när du sitter på plats där airbag finns?
Måste ha säkerhetsbälte
Vad e nollvisionen?
Att ingen ska dö i trafiken, The Goal
Vad är Nollvisionens 5 punkter?
1. Cirkulationsplatser istället för trafikljus och kameror

2. Gör om breda vägar till 2+1 vägar

3. Utveckla säkerheten i bilar

4. Kontrollera att förare gör rätt för sig: använder bilbälte, är nyktra etc..

5. Se till att räddningstjänster finns nära till och fungerar bra
Om du sätter ut Varningstriangel, vart ska den stå?
150 meter bakom bilen

(inner och ytterbelysning ska va tända)
Taxibilen måste vara fri från starka dofter, tobaksrök och andra allergiframkallande ämnen. Stämmer det?
Ja
Taxibilen måste vara försedd med kommunikations utrustning och ha tydligt vilket taxiföretag det representerar. Stämmer det?
Ja
Vad bör du göra om du kör en kraftigt alkoholpåverkad kund?
-Undvik dispyter

-Sänk temperaturen/öppna fönster
Bör du erbjuda kunden en raststop om han e rökare och vill röka och ni åker lång strecka?
Ja
Om du känner till en kortare väg än den kunden begärt, bör du upplysa honom om det?
Ja
Ska du alltid följa kundens önskemål?
Ja
Hur fäller du ihop en rullator?
Lyft upp lyftspärren och fäll ihop
Vad är Diabetes
Sockersjuka där kroppen inte kan producera insulin
Om en diabetes kund blir omtöcknad, vad bör du göra?
Ge lite sött till vederbörande
Om en diabetes kund är medvetslös, vad bör du göra?
kör till sjukhuset
Om en astma kund har svårt att andas, vad bör du göra?
Lugna ner han och ta fram eventuell medecin han har med sig.
(om attacken e kraftig kör till sjukhus)
Om nån får ett epilepsianfall, vad ska du inte göra?
Ge nått att dricka
Vad kännetecknar hjärtsjuka?
Smärta i vänster bröst, vänster arm. Kan bli medvetslös.
Vad bör du göra om en hjärtsjuk får attack?
-Placera i halvsittande ställning

-Ta fram hjärtmedecin

-Om orange märket finns, ring numret på baksidan
Vilka är de 5 symptomen på hjärtinfarkt?
1. Andnöd

2. Ångest

3. Smärta

4. Svettningar

5. Medvetslöshet
Reumatiska sjukdomar drabbar vad?
Leder och skellet, ibland ögon och muskler
Vilka är Parkinson's symptom?
Stelhet och kramper
Vad är en stroke?
Hjärnblödning eller blodpropp i hjärnan
Vad är effekterna av stroke?
Talsvårigheter, halvsidig förlamning
Vad är CP störning?
Ej mental störning, dålig koordination, nedsatthet (tex syn)
Vad är MS?
Nervsjukdom
Vad är symptom på ångest?
Svårighet att andas, oro, svettningar
Vad är en psykos?
man tappar verklighetsuppfattningen, tror man är nån annan
Vad är en neuros?
Man lever i "nuet" och lider av phobi (hissphobi, spindelphobi etc)
Förlorar man verklighetsuppfattningen under en Neuros?
Nej
Vad lider man av om man får en Neuros
Phobi
Nämn 3 vanliga symptom med Schizofreni?
1. Svår att få kontakt med

2. Reagerar okontrolerbart

3. Styrs av inre röster
Är Demens en åldersjukdom?
Nej, en Hjärnsjukdom
Ge exempel på en Demenssjukdom?
Alzheimers
Vad har Alzheimer för symptom? (4 saker)
1. Glömska

2. Talrubbningar

3. Svårt att orientera sig

4. Apati
Vad är Autism?
En medfödd hjärnfunktionsstörning då man har svårighet att förstå information i sin helhet
Autism delas upp i 3 kategorier. Vilka?
1. Svårighet till ömsesidig kontakt

2. Svårighet till ömsesidig kommunikation

3. Begränsade intressen, beteenden
Är Afasi en hjärnskada?
Ja
Vilka symptom har Afasi?
Talsvårigheter
Ska man avbryta en person med Afasi?
Nej
Vilka är dom 4 faserna i en Traumatisk kris?
1. Chockfasen
2. Reaktionsfasen
3. Bearbetningsfasen
4. Nyorienteringsfasen
Nämn 6 Psykotiska symptom
1. Förvirring
2. Hallucinationer
3. Tankestörningar
4. Vanföreställningar
5. Ångest
6. Aggresivitet
Nämn 1 symptom för Affektiv störning
Reagerar onormalt (skrattar utan anledning)
Vilka är Manodepressivitet's 2 faser
1. Depression
2. Okontrollerad positivitet
Har HIV smittade nedsatt immunförsvar?
Ja
HIV smittar via kroppsvätskor, smittar det via blod också?
Ja, det kan
Hur bör du lyfta tunga last?
-Lyft alltid med rak rygg
-Stå så nära bördan som möjligt
-Böj benen istället för ryggen
Vilka är dom vanligaste olyckorna i samband med mobiltelefonsamtal?
Upphinningsolyckor
När sker dom flesta olyckorna?
Mellan 5 och 9 på morgonen
Kontrollampan för Kylarvätskans temp lyser, vad är orsakerna?
-För lite kylarvätska
-Läckage i kylsystemet
-Fläktremmen har gått av
-Säkringen till elektriska fläkten trasig
-Termostaten trasig
Om kontrollampan för kylarvätskans temp lyser, vad ska du göra?
-Stanna
-Stäng av motorn
-Avvakta en stund
-Fyll på med varmt vatten
Om kontrollampan för oljetryck lyser, vad ska du göra?
-Stanna
-Stäng av motorn
-Starta inte förrän felet är avhjälpt
Om kontrollampan för batteriladdningen lyser, vad är orsakerna?
-Fel i generatorn
-Generatorremmen är trasig
-Kortslutning
-Annat fel i strömöverföringen
Om kontrollampan i bromssystemet lyser, vad är orsakerna?
-För låg bromsvätskenivå
-Utslitna bromsbelägg/bromsbackar
-Läckage i bromssystemet
Om kontrollampan i bromssystemet lyser, vad bör du göra?
-Stanna
-Stäng av motorn
-Starta inte förrän felet är avhjälpt
Vilken Hjuldrift är det bästa väggreppet i alla lägen?
Fyrhjulsdrift
Vilken Hjuldrift är svår att få sladd med och har bra grepp i uppförsbackar?
Framhjulsdrift
Vilken Hjuldrift är lätt att få sladd med och har dåligt grepp i uppförsbackar?
Bakhjulsdrift
Om en bil har tung last bak, är den understyrd eller överstyrd?
Överstyrd
Ge 2 kännetecken på en överstyrd bil
1. Lätt att få sladd
2. Instabil
Ge 2 kännetecken på en understyrd bil
1. Svår att få sladd
2. Mer grepp i uppförsbackar
Om en bil har högt/positivt kultryck, är den understyrd eller överstyrd då?
Överstyrd
Om en bil har lågt/negativt kultryck, är den understyrd eller överstyrd då?
Understyrd
Hur kan en understyrd bil bli överstyrd?
Genom att tung last placeras bak
Vad är risken med läckande avgassystem?
Föroreningar kan komma in i kupén
Vad bör man göra om det läcker i avgassystemet?
Kontrollera kylarvätskan's glykol/vatten blandning
Hur startar man med startkablar?
Din minuskabel ska in på nån av den mottagande bilens motordelar
Kan minuskabeln gå in i den mottagande bilens batteris minuspol?
Nej
Vad består batterivätskan av?
-Destillerat vatten
-Svavelsyra
När du kontrollerar batteriet, hur mycket vätska ska finnas?
Vätska upp till markeringen
Om det rycker i ratten, vad kan det bero på?
Att smuts eller vatten kommit in i styrservosystemet
Vad styrs pumpen för servostyrningen av?
En rem
Ett Tvåkrets Bromssystem ökar säkerheten, varför?
För att om en bromsledning går sönder finns fortfarande bromsverkan kvar
Vad gör bromsservosystemet?
Förstärker bromskraften och underlättar inbromsningen
Fungerar servosystemet då motorn är av?
Nej
Under vilka 3 fall bör du provbromsa?
1. Om bilen har ABS

2. Efter biltvätt, för att få bort vatten/is från bromsskivorna

3. Efter byte av bromsklossar/belägg
Vad är fördelen med ABS bromsar?
Bromsarna låser sig inte och du kan styra bilen under inbromsning
När passar ABS bromsar bäst?
Under halt väglag
ABS bromsar kan dock låsa sig under ett fall, vilket?
Vid extremt halt väglag, ex: underkylt regn
Om bromsvätske nivån är låg, vad kan det bero på?
1. Läckage i bromssystemet
2. Bromsarna börjar bli slitna
Hur ofta bör man byta bromsvätska?
Vartannat år
Om bromsverkan ör ojämn höger och vänster, vad kan hända?
Sladd vid kraftig inbromsning
Vad kan vara orsaken för ojämn bromsverkan?
Slitna eller skadade bromsbelägg
Vad kan orsaka onormalt däckslitage?
-För lågt däcktryck
-Felaktig hjulbalansering
-Felaktig framvagnsinställning
Vad bör du göra vid Hjulbyte?
-Ställ ut varningstriangel 50-100 meter bakom bilen

-Drag åt handbromsen

-Kontrollera att domkraften är ordentligt fixerad i bilen
Vad är den vanligaste olyckan i samband med hjulbyte?
Att bilen rasar ned och man klämmer sig
Vilka 3 saker kollar man under en säkerhetskontroll på hjulen?
1. Mönsterdjup
2. Ev. skador
3. Däcktryck
Vad bör mönsterdjupet va på sommardäck?

Vad bör mönsterdjupet va på vinterdäck?
1.6 mm


3 mm
Måste alla 4 däck vara av samma typ (diagonal, radial, sommar, vinter)?
Ja
Vad riskeras av däck med dåligt mönster, samt däck med lågt däcktryck?
Vattenplaning
Vad är det minst tillåtna mönsterdjupet?
1.6 mm
När får du använda dubbdäck?
1 okt - 30 april
När får du inte använda dubbdäck?
1 maj - 30 september
När måste du ha vinterdäck?
1 dec - 31 mars
Vad är vinterdäck märkta med?
M+S (mud + snow)
Om din bil har dubbdäck måste dubbdäck också sitta på släpet om du har släpbil/vagn?
Ja
Sitter "Slitagevarnare" på däck?
Ja
Vad kan för lågt lufttryck i däcken leda till?
-Försämrad väghållning
-Ökad bränsleförbrukning
-Ökat däckslitage
Är däck datummärkta?
Ja
DOT 3602 betyder vad?
Däcket tillverkades vecka 36 år 2002
DOT 2505 betyder vad?
Däcket tillverkades vecka 25 år 2005