Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/143

Click to flip

143 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
ខ្ញុំ
x​ñoṃ
I
kɲom
ចូលចិត្ត
coolcit​t
to like
cool cət
ចិត្តល្អ
cit​t l​·
to be kind
cət lʔɑɑ
ជួយ
juoy
to help
cuəy
ធ្វើការ
ť​veukar
to work
tvəə kaa
ពួកម៉ាក
puokm:ak
friends
puək maak
ពេលទំនេរ
pel ţṃner
free time
peel tumnee
តែងតែ
taegtae
always
taeŋ tae
ភាសា
ᵽasa
language
pʰiesaa
មិត្តភក្តិ
mit​tᵽk​ti
friend
mit~mɨt pʰeaʔ
មេរៀន
merien
lesson
mee riən
ឈ្មោះ
ç​maoḥ
name
cmʊəh
យល់
y'l
to understand
yʊəl
លេខាធិការ
lexaťíkar
secretary
leikʰaatʰiʔkaa
អ្នកជិតខាង
n·k jitxag
neighbor
neak cɨt kʰaaŋ
ខែ
xae
month
kae
ពិបាក
pibak
to be difficult
piʔbaak
ច្រើន
c​reun
many or much
craən
អាន
·an
to read (aloud), pronounce
ʔaan
សរសេរ
srser
to write
sɑɑ seɛ
អាច
·ac
can; to be able / qualified (to do something), capable of (doing something); to be possible; to be in condition (to), be in a position (to); to dare to
qaac
ស្រួល
s​ruol
to be easy, simple, proper; healthy, comfortable, pleasant; nice; carefree; without any complications
sruəl
ហាត់
ha't
to practice, train, drill, exercise; to learn, study, be in training
hat
សង្ឃឹម
sg​ᶍum
to hope; to expect, count upon (someone)
sɑŋkʰɨm
រៀន
rien
to study, practice; to learn
rien
ផ្សារ
f​sar
market
psaa
នៅ
nw
to be located; to stay / live / reside (at)
nɨv
ច្រើនណាស់
c​reun ńa's
many
craen nah
ទិញ
ţiñ
to buy
tɨɲ (tɨñ)
អីវ៉ាន់
·i v:a'n
goods
ʔəy van
គ្រប់យ៉ាង
q​r'b y:ag
all kinds
krup yaaŋ
ម្ហូប
m​hoob
food, meal
mhoop
សាច់
sa'c
meat
sac
និង
nig
and
nɨŋ
ចំអិន
cṃ ·in
to cook
cɑmʔən
ទីក្រុង
ţiik​rog
city
tii kroŋ
ខ្លួនឯង
x​luonaeg
by oneself
kluən ʔae ŋɔɔ
អ្នកលក់
n·k l'k
seller
neaklʊək
ខ្ពស់
x​p's
to be high, tall, elevated; eminent; stately, exalted; grand; pompous, arrogant
kpʊəh
ដូច្នេះ
doc​neḥ
so, thus, therefore
doocneh
យើង
yeug
we
yəəŋ
តថ្លៃ
tŧ​lei
to bargain
tɑɑ tlay nɨŋ
ប៉ុន្តែ
b:ón​tae or tae
but, however
pontae
ឆ្អិន
z​·in
already cooked
cʔən
លក់
l'k
to sell
lʊək
ចរាចរ
cracr
traffic
cɑɑraacɑɑ
ប្រទេស
b​rţes
country
prɑteeh
បើកបរ
beukbr
to drive
baək bɑɑ
ខាងស្ដាំ
xag s​daṃ
on the right
kʰaaŋ sdam
ជ្រុងផ្លូវ
j​rog f​loov
street corner
cruŋpləv
ធំ
ťṃ
to be big
tʰom
ភ្លើងចរាចរ
ᵽ​leug cracr
traffic light
pləəŋ cɑɑraacɑɑ
ភ្លើងស្តូប
ᵽ​leug s​toob
traffic light
pləəŋ stop
ជាទូទៅ
jaţooţw
in general, as a whole, generally
cie tuu təv
ចង្អៀត
cg​·iet
to be narrow
cɑŋʔiət
កង់
k'g
bicycle
kaŋ
ម៉ូតូ
m:ootoo
motorbike
mootoo
ស៊ីក្លូ
s`iik​loo
3-wheel pedicab, bicycle-powered rickshaw
siikloo
ឡាន
łan
car
laan
ជិះ
jiḥ
to ride
cih
ម៉ូតូឌុប
m:ootoo ᶁob
two-seater motorcycle-taxi
mootoo dup
ធ្វើដំណើរ
ť​veu dṃńeur
to travel
tvəə dɑmnaə
ត្រូវការ
t​roovkar
to need
trəv kaa
ឆ្ងាយ
z​gay
far
cŋaay
ទៅ
ţw
to go
tɨv ~ toh
លឿន
luen
to be fast, quick; achieving quick success
lɨən
ជិត
jit
to be near, close to
cɨt
យឺត
yuut
to be slow or late
yɨɨt
ខាងឆ្វេង
xag z​veg
on the left
kʰaaŋ cveɛŋ
ខាងលើ
xagleu
above
kʰaaŋ ləə
ខាងក្រោម
xagk​raom
below
kʰaaŋ kraom
ប្រជាជន
b​rjajn
people, population
prɑciecʊən
ញ៉ាំ
ñ:aṃ
to eat
ɲam (ñam)
អាហារ
·ahar
food, food product, victuals
ʔaahaa
អាហារពេលព្រឹក
·ahar (pel) p​ruk
breakfast
ʔaahaa peel prɨk
បាយព្រឹក
bayp​ruk
breakfast
baay prɨk
អាហារពេលថ្ងៃត្រង់

·ahar (pel) ŧ​gei (t​r'g)

lunch
ʔaahaa peel tŋay trɑŋ
ពេលថ្ងៃត្រង់

pel ŧ​gei t​r'g

at noon
peel tŋay trɑŋ
អាហារពេលល្ងាច

·ahar (pel) l​gac

dinner
ʔaahaa baay peel lŋiec
ពេលល្ងាច

pel l​gac

(in the) evening
peel lŋiec
កសិករ

ksikr

farmer
kaʔseʔkɑɑ
គាត់

qa't

he / him / his, she / her; they / them / their (formal / polite 3rd person pronoun); you / your (intimate)
koat
ដោយសារ

daoysar

to depend / rely on; to go along with; by means of; thanks to ..., depending on ...; because of ... ; owing to, on account of
daoy saa~saaraʔ
ធ្វើ

ť​veu

to work or to make
tvəə
ស្រែ

s​rae

rice field
srae
ព្រលឹម

p​rlum

dawn
prɔlɨm
ពីរពេល

piirpel

twice or two times
pii peel
ក្រោក

k​raok

to get up
kraok
ពេល

pel

time
peel
ពេលព្រឹក

pelp​ruk

morning
peel prɨk
ល្ងាច

l​gac

evening, late afternoon (usually around 5:00 - 6:00, but occasionally later)
lŋiec (peel lŋiec)
យប់

y'b

night; evening
yup
ចំបង

cṃbg

main; most
cɑmbɑɑŋ
បាយ

bay

rice
baay
ហូប

hoob

to eat
hoop
ត្រី

t​rii

fish
trəy
យក

yk

to take
yɔɔk, yɔɔ
ដូចជា

docja

such as, like
dooc cie
ត្រីងៀត

t​rii giet

dried fish
trəyŋiət
ត្រីឆ្អើរ

t​rii z​·eur

smoked fish
trəycʔaə
ប្រហុក

b​rhok

fish paste (very salty paste made by fermenting salted fish in earthenware jugs)
prɑhok
ផ្លែឈើ

f​lae çeu

fruit
plae cʰəə
ចេក

cek

banana
ceɛk
ល្ហុង

l​hog

papaya
lhoŋ
ខ្នុរ

x​nor

jackfruit
knol
ស្វាយ

s​vay

mango
swaay
ទៀប

ţieb

custard apple
tiep
ម្នាស់

m​na's

pineapple
mnoah
មៀន

mien

longan
mien
មាន

man

to have, possess, own; to exist; there is, there are
mien
ប៉ោម

b:aom

apple
paom

#FR pomme

ផ្លែទំពាំងបាយជូរ

f​lae ţṃpaṃg bayjoor

grape
plae tumpeaŋ baay cuu
ដូង

doog

coconut
dooŋ
ក្រូច

k​rooc

orange
krooc
ឪឡឹក

òłuk

watermelon
ʔəv lək
ទុរេន

ţoren

durian
tuʔrein, tʰuurein
ត្របែក

t​rbaek

guava
trɑbaek
មង្ឃុត

mg​ᶍot

mangosteen
mʊəŋkʰut
ល្មុត

l​mot

sapodilla
lmut
គូលែន

qoolaen

lychee
kuulɛɛn
ពោត

paot

corn, maize
poot
ទុំ

ţoṃ

ripe
tum
រលួយ

rluoy

rotten
rɔluəy
ការកំសាន្ត

kar kṃsan​t

hobbies; entertainment
kaa kɑmsaan
ទំនេរ

ţṃner

free
tum nei
ផ្សេង

f​seg

various or different
pseɛŋ
ខ្លះ

x​lḥ

some
klah
ហែលទឹក

haelţuk

to swim
hael tɨk
ថតរូប

ŧtroob

to (take a) photograph
tʰɑɑt ruup
រូបថត

roobŧt

photograph, picture
ruup tʰɑɑt
ចំណែកខ្ញុំវិញ

cṃńaek x​ñoṃ viñ

as for (me)
cɑmnaek kɲom vɨɲ
ចំណែក

cṃńaek

as for, as to, regarding
cɑmnaek
រត់

r't

run
rʊət
ហាត់ប្រាណ

ha't b​rań

to exercise
hat praan
ទៀងទាត់

ţieg ţa't

exact; often; regularly
tiəŋ toat
ផ្ទះ

f​ţḥ

house
pteah
ជិះ

jiḥ

to ride
cɨh
ជួនកាល

juonkal

sometimes
cuən kaal
អាន

·an

to read
ʔaan
សៀវភៅ

sievᵽw or saᵽw

book
siev pʰɨv
កាសែត

kasaet

newspaper
kaa saet

#FR gazette

តែ

tae

only, just; but, however; tea
tae
រវល់
rv'l
to be busy
rɔvʊəl