• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/94

Click to flip

94 Cards in this Set

 • Front
 • Back
1) Vad är en frånvaroattack (absence)?
- Attack, r/t olika former av epilepsi. Förekommer främst i barnåren s.k. petitmal. En abscens karaktäriseras av att den ofta kommer plötsligt, barnet blir då okontaktbart och frånvarande. Ibland riktas blicken uppåt, och vissa barn får ryckningar i ögonlock eller blinkningar. Attac-kerna är mycket kortvariga och personen blir inte medvetslös eller får kramper, utan är bara orörlig och okontaktbar en kort stund.
2) Vad är pyloric stenosis och vilka symtom har ett barn som lider av detta?
Pylorusstenos är en sjukdom som spädbarn kan ha. Förbindelsen mellan magsäcken och tarmen fungerar inte som den ska utan maten hindras från att komma ner i tarmen. Orsaken är en för tjock muskel runt öppningen till tarmen som gör att passagen blir för trång. Spädbarnet kan få kramp i muskeln och kräks då upp maten.
Symtom: Kräkningar, vilka allt eftersom dagarna går ökar både i mängd och i kraft för att till slut spruta ur munnen. Barnet går inte upp i vikt som det ska. När barnet har ätit kan man ofta se att barnets mage rör sig. Det är sammandragningar när magsäcken försöker föra maten vidare ner i tarmen.
3) Vad är alkalos och varför finns risk för barn med kräkningar att drabbas?
Metabol alkalos kan uppstå exempelvis vid ihållande kräkningar i samband med olika sjukdomstillstånd. Vid uppkastning av maginnehåll uppstår en störning i kroppens syrabas-balans därför att vätejoner med magsyran avlägsnas från kroppen, vilket leder till ett nettotillskott av bikarbonat som höjer blodets pH. Kroppen försöker kompensera detta respiratoriskt genom hypoventilering.
4) Hur lång tid innan PVK-sättning ska ett barn under respektive över 1 år EMLAS?
- minst en timme (enl FASS), den smärtstillande effekten sitter kvar upp till två timmar efter det att behandlingen tagits bort.
5) Vilka observationer görs efter hypospadioperation?
Syftet med operationen är att förlänga urinröret och att få urinrörsmynningen på tippen av ollonet och att få normal funktion och acceptabelt kosmetiskt resultat. Efter operationen ligger en så kallad stent (en några cm lång kateter) i det konstruerade urinröret för att hålla mynningen öppen. Urinen leds ut via en kateter (suprapubis) som läggs in i urinblåsan nedtill på buken.
Inspektera operationsområdet att stenten är på plats, samt kateter-påsen. Kontrollera att det kommer urin samt att området inte är infekterat.
Stenten avlägsnas efter två dagar av opererande läkare. De två första dygnen eller tills stenten är avlägsnad, har du sängläge. Därefter sitter barnet i rullstol vårdtiden ut. Inte delta i fysiska aktiviteter (exempelvis gymnastik och cykling ) under en månaden efter operationen.
6) Du arbetar på en medicinsk barnavdelning och en av patienterna är en 5-veckor gammal flicka som ammar men tappar i vikt. Vätskebalansen bedöms vara extra viktigt för flickans tillfrisknande. Hur bedöms vätskebalansen hos ett barn som ammas?
• Mätning av blöjan vid innan och efter varje byte.
• En nakenvikt på barnet före och efter amningen.
• Viktigt att en fastevikt tas dagligen på barnet.
7) Beroende av ett barns ålder och utveckling kan olika observationer och instrument användas för att skatta smärta. Nämn tre exempel på metoder lämpliga utifrån olika mognadsgrad!
Smärtskattning ska baseras på observation och bedömning av barnets beteende, fysiologiska förändringar, psykologiska reaktioner och självskattad upplevelsen av smärta. Den verbala kommunikation är en viktig utgångspunkt.
• ALPS 0 (prematurt födda barn <37) & 1 (fullgångna barn): Astrid Lindgrens Pain Assessment Scale: denna är bra att använda hos ett barn som inte har förmåga att uttrycka sin smärta. Man tittar på det fysiologiska hos barnet, dvs.. ansiktsutryck, andningsmönster, extremitetstonus, hand och fot, och aktiviteter (orkar barnet?)
• Pieces of Hurt (3-4år): använder sig av 4 röda plastbrickor där bickorna står för smärtans upplevelse; 1 bricka (lätt smärta) – 4 brickor (svår smärta)
• Barn > 8 år kan man använda sig av VAS scala.
• Faces Pain Scale (4-12år): består av sex tecknade ansikten, med varierande ansiktsuttryck
*Man ska vara försiktig med bedömning av smärta hos yngre barn eftersom smärta är et samspel mellan fysiologiska mekanismer och känslo- och förståndsmässiga tolkningar av smärtsignaler
8) Hos yngre barn är det vanligt med s k atopiskt eksem.
a) Beskriv symtomen
Klåda (alltid förekommande), torr, röd, gråaktig knottrig, fjällande hud.
8 b) Vilka omvårdnadsåtgärder/egenvårdsråd kan Du utföra/ge föräldrarna för att lindra symtomen?
• Daglig behandling med mjukgörande kräm, den förbättrar den torra hudens barriärfunktion.
• Vid bad använda badolja som inte torka ut huden. Bada eller duscha inte längre än 5-10min för att undvika torka ut huden. Klapptorka huden efter badet. Kortklippta naglarna på barnet för att minska risken att barnet riva upp sår som ger infektioner.
• Ev ett tuntlager av kortisonkräm.
• Undvik parfym och sköljmedel då det kan irriterar huden.
• Ifall såren skulle infekteras får man behandla med antibiotika.
9) Vilka symtom är vanliga vid tidigt insjuknande av diabetes typ 1?
Polyuri; urinmängden är onormalt stor
Polydipsi; överdriven törst.
trötthet,
avmagring,
varm torr hud,
dimsyn
10) Nämn 6 faktorer som styr barnets behov av insulin vid diabetes typ 1!
• Fysisk aktivitet
• Aktuell kroppsvikt och grad av endogen insulinproduktion
• Tillväxt hastighet oh hormonella faktorer i samband med pubertet
• Metabol kontroll
• Andra sjukdomar tex infektioner med feber
• Psykisk stress och otillfredställande psykosociala förhållanden
• Variatoner av insulinupptag från underhudsfett.
11) Vilka vaccinationer ges generellt till barn 0-5 år?
Mässling, påssjuka, rubella, difteri, polio, pnuemokocker, HIb, kikhosta, stelkramp (riskgrupper Hep. B och BCG mot TBC)
12) Varför har nyfödda barn ibland gulsot?
Fysiologisk Ikterus: omogen lever, klarar inte av att ta hand om det bilirubin som frisätts när de röda blodkropparna faller sönder. 2. Steril tarm, sönderdelningen av bilirubin sker i mindre omfattning. Nyfödda producerar dagligen dubbelt så mycket bilirubin som en vuxen pga större antal erytrocyter med kortare överlevnadstid. Blått ljus (dagsljus) bryter ner bilirubinet i huden så att det blir vattenlösligt och kan avlägsnas via njurarna vid miktering.

Alternativ version:
1. Erytrocyterna bryts ned i mjälten och av hemoglobinet bildas bilirubin, transporteras i blodet bundet till albumin.
2. Från blodet transporteras bilirubinet in i levercellerna av proteiner (nyfödda har brist på transportproteiner) > bilirubinet stannar kvar i blodomloppet.
3. I levern omvandlas det genom en kemisk förändring till konjugerat bilirubin. Nyfödda har bara 1/10 av vuxnas förmåga att konjugera > resten går tillbaks okojugerat i blodomloppet igen!
4. Det konjugerade bilirubinet passerar genom gallan till tarmen där det sönderdelas av tarmbakterier > ut med avföringen. Nyföddas tarm är steril > sönderdelningen sker i mindre omfattning > bilirubinet kan åter sugas upp ifrån tarmen till blodbanan och därifrån till levern (enterohepatisk cirkulation).
5. Blått ljus omvandlar bilirubin i huden till en vattenlöslig isomer > utsöndring via njurarna.
13) Nämn 4 åtgärder i hemmet för att minska risken för barnolycksfall!
1. Spis- och hällskydd,
2. Proppar i eluttagen,
3. Placera farliga rengöringsmedel… så att barnet ej når dem.
4. Förankra möbler med möbelankare, för att förhindra att barn som klättrar exempelvis får en tung bokhylla över sig
5. Använda halkskydd i badkaret
6. Använda en grind om man har en trappa inne
7. Sänka botten i spjälsängen innan barnet börjar resa sig.
14) Varför erbjuds en utökad barnolycksfallsinformation i BHV (barnhälsovården) då barnen är 7-8 månader gamla?
Barnet har blivit mer rörliga, börjat krypa, vill utforska sin omgivning! Detta ökar olyckfallsrisken.
15) Varför är det viktigt för barn att anknyta till sina föräldrar?
Barn kan utveckla en trygg, otrygg eller mer kaotisk typ av anknytning till sina föräldrar. Typen av anknytning påverkar barnets fortsatta utveckling, eftersom den kommer att utgöra den grundmodell som barnet använder i sina fortsatta kontakter med andra männikskor. En trygg anknytning innebär en hög tillit till andra och gör det lättare att samspela med tex kamrater och lärare.
16) En mamma har precis fått veta att hennes 1-åriga dotter är allergisk mot mjölk och hon undrar nu om det går bra att ge flickan laktosfria produkter. Vad svarar Du och varför?
Först och främst måste man ta reda på vilka symtom barnet har, beror det på laktosintolerans eller komjölksallergi vilket är två skiljda saker!
Laktosintolerans orsakas mjölksockret (laktosen), man saknar enzymet laktas i tarmen och kan inte bryta laktosen vilket leder symtom som magont, diarré och gasbildning.
Komjölksallergi handlar om en allergisk reaktion mot mjölkprotein (IgE), symtomen är andningsbesvär, utslag eller illamående. Behandlingen går ut på att man tar bort komjölksproteinet ur kosten -> hydrolyserade mjölkersättningar, sojabaserade ersättningspreparat…

Om man har tillfällig laktosintolerans behöver sjukdomen som orsakar besvären behandlas. När slemhinnan har läkt kan man äta laktos igen. Om tillståndet inte är tillfälligt brukar man kunna äta en del vanliga mjölkprodukter som innehåller små mängder laktos utan att få besvär. Detta är speciellt viktigt för småbarn att inte direkt övergå till helt laktosfria produkter då deras skelett byggs upp och de är i stort behov av kalcium. Ost som är lagrad längre än tre månader är oftast laktosfri. Eventuellt måste kalciumtabletter ges vid sidan om.
17) Vilka fördelar finns med amning?
• Det är anknytande
• Gratis
• Perfekt temperatur
• Rätt sammansättning, näringsmässigt, anpassade för just det enskilda barnet.
• Ger en viss immunisering (antikroppar) som minskar infektionskänsligheten.
• Den ammande kvinnan har lättare att bli av med övervikt, eftersom hon förbrukar mer energi vid mjölkproduktionen.
18) Albin som är 9 år gammal allergitestades på barnmottagningen då han jämt är täppt i näsan och är trött. Han brukar ha mest besvär på morgnarna. Testen visade att han är allergisk mot kvalster. Vilka råd ger Du till Albin och hans föräldrar?
• Eftersom kvalster trivs där det är ganska fuktigt och varmt bör man se till att man har god ventilation, det vill säga vädra, för att sänka luftfuktigheten och hålla rumstemperaturen nere. Man bör inte använda luftfuktare.
• Sovrummet bör ha så lite dammsamlande inredning som möjligt för att göra det lätt att städa. Sovrummet bör helst inte dammsugas precis innan man går och lägger sig.
• Alla sängkläder behöver gå att tvätta i minst 60 grader. Lakan bör tvättas var fjortonde dag och övriga textilier, som kudde, filtar och överkast, varannan månad.
• Man kan skydda madrassen och kudden med ett tyg som inte släpper igenom kvalster och som gör att de allergiframkallande ämnena från kvalstren hålls instängda så att man inte kommer i kontakt med dem.
• Kan prova receptfria antihistamintabletter och vid behov ögondroppar och nässpray.
• Kvalstertäcke/kudde/lakan.
19) En frustrerad mamma ringer med anledning av att hennes 6-årige son Erik kissar i sängen varje natt och ibland på dagtid. Mamman berättar att hon kan fråga t ex om de skall iväg någonstans om han behöver kissa. Då kan Erik svara nej för att 2 minuter senare kissa på sig i bilen. Vad ger Du mamman för information och hur kan problemen reduceras?
Viktigt att informera om att det kan finnas risk för en funktionell blåsstörning som leder till inkontinens med tanke på att han kissar på sig på dagtid och inte bara nattetid (eftersom han är daginkontinent föreligger ingen monosmptomatisk nattenures som hade kunnat avhjälpas med enuresalarm och/eller desmopressin). Vid urogenitala missbildningar är just miktionsanamnesen tillsammans med inspektion de främsta undersökningsinstrumenten. Informera om att barnet bör undersökas av en specialist för att förhindra onödiga komplikationer.
Schema - kan göras tillsammans med barnet och följas under en månad, skall vara anpassat efter barnets aktiviteter, ungefär två timar emellan, meningen är att skaffa vana och självförtroende.
20) Vilka omvårdnadsåtgärder är viktiga när ett barn kommer till barnkliniken för kräkningar och diarreé?
• Observation av frekvens, utseende och mängd. Dokumenterar vätske- och födointag. Kontrollera barnets vikt dagligen. På små barn blir fontanellen insjunken vid dehydrering. Kontrollera kapillär återfyllnad samt turgor. Ta tempen, vid feber ökar vätskebehovet ytterligare.
• Skötsel genom att ge dryck peroralt, först i små mängder och ofta. Kan behövas industri tillverkad vätskeersättning som innehållervatten, socker och salt. Behålls detta kan man ge drycker som te, majsvälling, yoghurt eller morotssoppa (tarmens bakterieflora stabiliseras). Extra fett i maten minskar diarréerna. Kan ge frysta produkter som isglass; kallt och läskande.
• Lk-hantering: kan behöva ge vätska parenteralt vid svår dehydrering. Förlust av för mycket vätska kan leda till dehydreringschock.
21) Vilka omvårdnadsåtgärder är viktiga när ett barn kommer till barnkliniken med feber?
- Mål: upprätthålla normal kroppstemperatur och god vätskebalans:
• Mätning och dokumentation av temp, dryck och urinmängder,
• Ge receptfria antipyretika, förstavalet är paracetamol > ibuprofen > acetylsalicylsyra (endast vid läkarord.) om det är svårt att få ner temp.
• Smärtstillande åtgärder
• Värdering av medvetandegrad
• Rikligt med vätska, dryck som ger svalka. Ev. parenteral vätsketillförsel
• Observation av svettning
• Sval och behaglig rumstemperatur, svala och tunna kläder
• Torra kläder och lakan vb.
• Avtvättning med ljummet vatten. Avkylning kombineras alltid med antipyretika, ges 30 min innan eftersom man vill motverka obehag eller utveckla frossa som ökar muskelarbetet och motverkar temperatursänkning.
• Möjlighet till lugn och ro.
22) Ge exempel på viktiga observationer av barn som barnsjuksköterskan gör på barnavårdscentralen!
• Kontroller görs på att barnet växer och går upp i vikt som det ska. En tillväxtdiagram upprättas som barnet följer.
• Psykomotorisk utvecklingsbedömning görs på 4-12 veckor gamla barn och 6,12,18 månader gamla. Syftet är att se att barnet utvecklas och tidigt kunna identifiera utvecklingsstörning.
• Kontroller görs på språk, tal och stimulans för att tidigt kunna identifiera avvikelser. Mellan 2.5-3 år görs den första rena språkbedömningen
• Bedömning görs också på syn och hörsel för att tidigt upptäcka skada.
23) Rasmus , 8 år gammal, har fallit och slagit huvudet när han cyklade utan hjälm. Han kommer till akutmottagningen blek och illamående. Vilka omvårdnadsåtgärder är lämpliga?
• Misstänkt commotio cerebri (hjärnskakning).
• Fråga ifall medvetslöshet förekommit? Vid ja, hur länge?
• Lägger in barnet för observation ifall man misstänker kraftigare skallskada (såsom hjärnskakning) varje kvart till en halvtimme de första timmarna, därefter varje timme.
• Kontroller puls, bltr, andning, medvetandegrad, pupillstatus; stl, ljusreaktion och ögonrörelser.
• Hålla barnet fastande de två första timmarna. Kan därefter äta/dricka ifall tillståndet är stabilt.
• Läkar-ord: smärtstillande, ökar även välbefinnande och minskar risken för kräkningar.
• Vila,
• Vi bör hela tiden vara tillgängliga; minska ev ångest och oro.
24) Varför är RS-virus farligt för spädbarn?
Respiratorisk syncytievirus; RS-virus kommer oftast under den kalla årstiden. I Sverige infaller de för det mesta någon gång mellan november och mars. RS är ett mycket vanligt förkylningsvirus. Vuxna och större barn får viruset som en vanlig förkylning men spädbarn har dåligt immunförsvar och drabbas dem av RS -virus är det lätt att det orsakar luftvägsinfektion och sprider sig till de nedre luftvägarna, ger ett väldigt segt slem vilket kan vara problematiskt för spädbarna att hosta och orsakar andningsproblem, I värsta fall andningsuppehåll. Dessa barnen kan också ha ökad risk att utveckla astma.
25) Varför är det viktigt för barn att mammor screenas för PPD efter förlossning?
PPD som vid tuberkelintest (tuberkulos), eller PPD som förkortningen för Post Partum Depression? Varför isåfall använda ordet screena?

Postpartumdepression -> Mammans psykiska välmående spelar stor roll för barnets känslomässiga och kognitiva utveckling. Viktigt med en mamma som kan anknyta till barnet! Vid PPD är det svårt att anknyta och man lämnar over ansvaret på ngn annan, I bästa fall pappan. Vid svår PPD finns risk att mamman skadar sig själv och även barnet.
26) Vilket vanligt tillstånd hos barn kan leda till kramp?
Feberkramp: Risk föreligger vid barn under 6 år med feber, förekommer dock sällan hos barn som är över 4 år. Feberkramper är ett tillstånd av kortvariga generella kramper som uppkommer när temperaturen stiger (inträffar oftast över 39 grader), varar oftast några få, och högst 15 minuter. Symtomen är ryckningar i armar och ben, okontaktbarhet, barnet kan även sträcka sig och bli stelt för att därefter få ryckningar. Huden blir blek och ibland blåaktig. Är inte skadligt för barnet, väcker dock oro för föräldrarna eftersom det inte sällan ser ut som att barnet ska dö!

Är ärftligt; större risk i fall en eller båda föräldrarna haft feberkramper i barnndomen.

Går inte att förebygga eller behandla feberkramper genom t.ex. antipyretika eller avkylning, däremot sänker dessa åtgärder febern och kan få barnet att må bättre. Vid långvariga kramper kan man ge kramplösande medicin (diazepam...)
27) Nämn tre vanliga orsaker till buksmärtor hos barn!
Kolik: hos spädbarn, tolkas som magknip. Luftsväljning kan ha betydelse för uppkomsten. Tarmperistaltiken ökar, det bullrar och ”kör” i magen. Buken är spänd, benen uppdragna och det är svårt att trösta barnet -> definition: skrikighet > 3tim/dygn i > 1 vecka.
Invagination: tarmen fångas av sin egen peristaltik och vävs in i sig själv (ofta övergång tunntarm-tjocktarm), ger ileus och tarmpassagen är upphävd. Risk för nekros och barnet kan få en septisk chock. Diagnos helst inom 12 timmar. Oftast då barnen är yngre än 2 år, oftare pojkar än flickor.
Appendicit: blindtarmsinflammation; appendix vermiformis (maskformiga bihanget) blir inflammerat. Misstänkt appendicit är vanligaste orsaken till OP bland barn.
Obstipation: motoriken i tarmen fungerar inte tillfredsställande av olika orsaker; medfödd missbildning i tjocktarmen (morbus Hirschsprung), stress, felaktig kost och oregelbundna måltider, trots mot föräldrarna…
28) När kan barn börja äta honung och varför finns det restriktioner?
Honung kan innehålla sporer av bakterien Clostridium Botulinum är en sporbildande grampositiv anaerob bakterie som producerar toxinet botulin vilket kan orsaka matförgiftning (botulism) hos små barn. Toxinet blockerar nervimpulserna till tvärstrimmig muskulatur och ger förlamningar i bl.a. andningsmuskulaturen. Barn under ett år är mest mottagliga för spädbarnsbotulism, eftersom deras outvecklade tarmmikrobflora och det högre pH-värdet än hos vuxna i deras matsmältningskanal gör det möjligt för sporerna som kommit in i tarmkanalen att omvandlas till tillväxtdugliga och toxinbildande bakterier. Honung bör undvikas tills det att barnet fyllt ett år.
29) Vad är otit och vilka är de vanligaste symtomen hos barn?
Öroninflammation, vanligt hos barn. Uppstår ofta i samband med förkylning och gör oftast mkt ont. Ofta också med feber, försämrad hörsel, lock för örat och nästäppa. Trumhinnan blir röd och tjock och det bildas var i mellanörat. Ibland spricker trumhinnan så att varet rinner ut i hörselgången. Då slutar det vanligtvis att göra ont. Sjukdomen förekommer också utan värk.
30) Beskriv feberkramp och varför barn får det!
Feberkramp: Risk föreligger vid barn under 6 år med feber, förekommer dock sällan hos barn som är över 4 år. Feberkramper är ett tillstånd av kortvariga generella kramper som uppkommer när temperaturen stiger (inträffar oftast över 39 grader), varar oftast några få, och högst 15 minuter. Symtomen är ryckningar i armar och ben, okontaktbarhet, barnet kan även sträcka sig och bli stelt för att därefter få ryckningar. Huden blir blek och ibland blåaktig. Är inte skadligt för barnet, väcker dock oro för föräldrarna eftersom det inte sällan ser ut som att barnet ska dö!

Är ärftligt; större risk i fall en eller båda föräldrarna haft feberkramper i barnndomen.

Går inte att förebygga eller behandla feberkramper genom t.ex. antipyretika eller avkylning, däremot sänker dessa åtgärder febern och kan få barnet att må bättre. Vid långvariga kramper kan man ge kramplösande medicin (diazepam...)
31) Vad bör man som sjuksköterska tänka på vid blodprovtagning på barn?
Innebär s.k. procedurrelaterad smärta, dvs. de behandlingar vi utsätter barnet för som kan upplevas som obehagliga och smärtsamma. Vi bör tänka på att:
Procedurrelaterad smärta:
- barn reagerar på olika händelser beroende på ålder, förståelse, verklighetsuppfattning och tidigare upplevelser. Vi bör därför ge information utifrån där barnet befinner sig. Även inkludera föräldrarna och ta hjälp av dessa.
- Vid blodprovtagning bör sjuksköterskan berätta för barnet vad som ska ske, vad för material som ska användas och kanske visa på en docka/nalle eller på föräldern som är med.
- Skapa tillit,
- Låta barnet vara delaktig i proceduren,
- Förmedla en realistisk syn på smärtan, ALDRIG LJUGA!
- Fråga barnet om vad denne tänker. Förväntningar? Rädsla?
- Korrigera missuppfattningar
- Applicera EMLA (1 timme innan).
- Uppmuntra egenkontroll,
- Avslappnings- och andningsövningar,
- Distraktion; såpbubblor, favoritmusik, sjunga…
32) Vad kan det finnas för orsak till enures?
Barnet har en mognadsstörning som brukar växa bort då barnet blir äldre. Vid allvarligare fall kan besvären betingas av en funktionell blåsrubbning, neurogen störning eller missbildning i urogenitalorganen. Andra kända orsaker är att barnet har svårt att vakna, har hög diures (producerar mer urin nattetid än vad blåsan klarar av), heriditet (har identifierat en speciell gen som har betydelse för blåskontrollen).
33) Vilka tre schematiska kurvor används vid dokumentation i barnhälsovården?
Huvudomfång, längd och vikt
34) Hur kan enures behandlas?
Genom dialog med barnet komma fram till olika åtgärder: möjligheter med att tömma blåsan regelbundet, aldrig ha intervaller längre än 4 timmar. Även regelbunden mat/dryck, förhindra ett ökat behov av att dricka på kvällen. Lugn stund före sänggående, undvika blöjor. Vid monosymtomatisk nattenures; enureslarm eller desmopressin (Minirin). Monosymtomatisk -> annan sjukdom eller bakomliggande orsak finns till till barnes enures.
35) Vad bör observeras hos barn med feber?
- Temp, vätskeintag och urinmängder,
- Andningen; regelbundenhet och frekvens.
- Medvetandegrad; förvirrat, svårväckt.
- Klagar barnet på smärta?
- Petekier eller andra hudblödningar.
- Nackstelhet
- Observation av svettning
- Torra kläder och lakan, byte vb.
- Frossa
36) Vad är ”torsk” och hur behandlas det?
Candida Albicans: svampinfektion i munhålan. visar sig som en vit beläggning på främst kindernas insida. Vid lindrig torsk kan munnen sköljas med vichyvatten. Vid svårare torsk finns receptbelagda svampmedel t.ex. Mycostatin.
37) Vilka symtom kan lågt blodsocker visa hos barn?
- Små barn blir väldigt snabbt trötta. Kallsvettighet. Darrig. Hjärtklappning. Blekhet. Hunger.
- Detta är sk autonoma symtom pga katekolaminer (adrenalin och noradrenalin)
- Vid svårare hypoglykemi får hjärnan svårt att arbeta, man blir då tom i blicken, reaktionsförmågan blir sämre, koncentration sämre, talet sluddrigt, medvetslöshet/koma.
- Därför kan det vara svårt att se detta på alkoholpåverkad pat.
38) Hur kan lek användas för att förbereda ett barn inför undersökningar och behandlingar?
Ostrukturerad lek; barnet får bekanta sig med miljön genom att leka och undersöka.
Strukturerad lek: Barnet kan få känna på material som ska användas, leka med materialet, få ”genomföra” undersökningen/behandlingen på en docka/nalle, få ställa frågor och berätta hur han/hon tror att undersökningen/behandlingen ska gå till och hur det kommer att kännas. På så sätt kan behandlingen/undersökningen avdramatiseras, barnet kan förberedas och på så sätt uppleva mer trygghet.

Efter behandling..:
Avreaktionslek: barnet använder lek för att bearbeta dem händelser som de har varit med om, om det har känt att sjukhus vistelsen har varit obehagligt.
39) Vilka symtom förekommer vanligtvis vid ÖLI?
Övre luftvägsinfektion -> Näsa, svalg och hals.
Ökad sekretion och svullnad. Man blir täppt i näsan, snorig och kan få ont i halsen.
40) Vad innebär Enkopres?
- ”Bajs i byxan” -> Enkopres innebär att barn inte kan kontrollera sin avföring (“bajsa på sig”). De flesta barn lär sig kontrollera avföringen före 3 års ålder.
- Den absolut vanligaste orsaken är att barnet är förstoppat och att det blir som en propp av hård avföring i ändtarmen. Så småningom blir tarmen väldigt full och nyare, rinnigare avföring tränger sig förbi proppen och rinner ut i byxan utan att barnet kan rå för det.
- kan också bero på missbildningar och sjukdomar i tarmarna, samt psykiska problem.
41) Hugo är 2½ år gammal och kommer med sin pappa till BVC för utvecklingsbedömning. Vad bedöms av BVC-sjuksköterskan vid besöket?
Vid 2-års bedömning:
Grovmotorik: springa bra, gå ner för trappor med ledstång…
Finmotorik, adaptiv funktion: bygga torn med 6-7 klossar…
Språkutveckling: enkla tvåårsmeningar.
Lekutveckling: lägga enklaste figurpussel.
ADL: äta själv med sked.

3-årsbedömning:
Grovmotorik: hoppa jämfota från 10 cm höjd.
Finmotorik, adaptiv funktion: trä mellanstora kulor på snurra.
Språkutveckling: tala tre-fyraords meningar
Lekutveckling: vill höra sagoberättelser
ADL: klä på sig själv, med viss hjälp.
42) Vilka symtom finns vid pneumoni?
- Feber,
- slemhinnesvullnad i nedre luftvägar: andningsproblem.
- Hosta som är en skyddmekanism för att rengöra luftrören.
- Kan ha smärta och håll i bröstet tillföljd av ansträngning av andningsmuskulaturen,
- kan även bete sig som en akut buksjukdom; buksmärtor.
- Oro och ångest tillföljd av det försämrade syreupptaget.
- När feber och smärta förekommer samtidigt kan syreförbrukningen öka ytterligare -> hyperventilation för kompensation.
- Cyanos; kan inte andas ut koldioxiden tillräckligt.
43) Vilka symtom finns vid RS-virus?
Utlöser s.k. bronkiolit (a.k.a. kapillärbronkit) som ger inflammation i nedre luftvägarna och svullna slemhinnor med segt sekret. Kan ge besvärlig infektion hos spädbarn eftersom de har svårt att hosta upp det sega slemmet, ivärsta fall andningsuppehåll.

Inledningsvis brukar RS-virus ge vanliga förkylningsbesvär som:
- Snuva
- Hosta
- lätt feber
- irriterade ögon.

Barnet kan också tappa aptiten och inte vilja äta eller dricka. Infektioner med RS-virus varar ofta längre än vanliga förkylningar, ibland i en månad.

Blir infektionen allvarligare kan barnet få mer:
- ansträngd hosta,
- svårare att andas,
- andningen kan vara väsande och pipande när barnet andas ut.
- segt slem i näsa och luftrör.
- Spädbarn kan få andningsuppehåll.
44) Vad kännetecknar petekier och vilket allvarligt sjukdomstillstånd kan dessa vara ett symtom på?
Små punktformiga blödningar i huden till följd av bristningar i små blodkärl omedelbart under hud-, slemhinne- och organytor. Ses ibland vid , till exempel hjärnhinneinflammation (meningit).
45) Vad gör Du som sjuksköterska om ett barn får en feberkramp?
Observerar, krampen varar sällan mer än två min högst 15. Koll på temperatur. Ge febernedsättande.
46) Varför är lekterapi viktigt och vilka olika syften kan den ha?
Leken hjälper barnen fysiskt, emotionellt, psykiskt och intellektuellt klarar av att lära sig olika situationer.
Sjukhusmiljön är ofta ny och okänd… lekterapin kan därför vara en instrument som gör att vistelsen upplevs som positiv och trygg.
Genom lekterapin kan man informera barnet om de kommande händelser.
Uppmuntra barnet att uttrycka känslor och ängslan:
- låt barnet få leka och prova de olika momenten på en docka
- ge barnet möjligheter att rekonstruera den givna informationen
- låt barnet känna på materialet som ska användas…
Ostrukturerad och Strukturerad lek
Avreaktionslek: barnet använder lek för att bearbeta dem händelser som de har varit med om, om det har känt att sjukhus vistelsen har varit obehagligt.
47) Vilka faktorer kan påverka smärtupplevelsen hos ett barn?
Procedurrelaterad smärta:
- barn reagerar på olika händelser beroende på ålder, förståelse, verklighetsuppfattning och tidigare upplevelser. Vi bör därför ge information utifrån där barnet befinner sig. Även inkludera föräldrarna och ta hjälp av dessa.
- Vid blodprovtagning bör sjuksköterskan berätta för barnet vad som ska ske, vad för material som ska användas och kanske visa på en docka/nalle eller på föräldern som är med.
- Skapa tillit,
- Låta barnet vara delaktig i proceduren,
- Förmedla en realistisk syn på smärtan, ALDRIG LJUGA!
- Fråga barnet om vad denne tänker. Förväntningar? Rädsla?
- Korrigera missuppfattningar
- Applicera EMLA (1 timme innan).
- Uppmuntra egenkontroll,
- Avslappnings- och andningsövningar,
- Distraktion; såpbubblor, favoritmusik, sjunga…

Vi bör tänka på att:
Smärta är en subjektiv upplevelse.
Beroende på vilka erfarenheter av smärta barnet har.
Vilken förväntan på smärta barnet har.
Oro och otrygghet
Stresströskel
48) Vad är ett heamangiom ( sk smultronmärke och även storkbett)?
Hemangiom är godartade blodkärlstumörer som syns på huden som röda, lila, mörkröda märken. De kan vara platta eller lätt upphöjda, storleken är väldigt varierade. Hemangiom är vanligt förekommande på barn vid första levnadsmånaden och kan ta olika lång tid att tillbakabildas. De försvinner nästan alltid och brukar sällan vara till besvär. Beroende på vart de sitter och om de inte är till besvär låter man dem vara.
49) Anton 7 år gammal har diabetes typ 1 och har blivit magsjuk. Vad ska Du som sjuksköterska beakta?
Vid kräkningar och diarré kan det vara svårt att hålla en bra insulinnivå pga att barnet har svårt att behålla maten. Kan därför vara svårt att anpassa insulindosen eftersom det föreligger risk att barnet få hypoglykemi (som leder till ketoacidos = förbrännar ketonkroppar, leder i sig själv till illamående och kräkningar) vilket i värsta fall kan vara livshotande.
50) Vad kan obstipation hos barn bero på och vilken typ av läkemedel kan användas?
• Vanligast är funktionella störningar; att barnet inte vill eller kan göra rätt. Detta kan utvecklas om barnet har smärtsamma defekationer, vilket leder till att barnet kniper, håller emot. Eller av andra anledningar väljer att sällan gå på toa.
• Kan också bero på sjukdomar som diarré, kräkningar och feber, där barnet har förlorat mkt vätske.
• Överviktiga barn har en ökad risk
• Dålig/Fel kost intag, tex för lite fiber och vätska.
Läkemedel: första hand använder man tarmreglerande medel som Molvicol junior, Lactulos,
Det går också att använda klysma eller vattenlavemang, microlax
51) Vad innebär höftledsluxation och hur åtgärdas det vid tidig upptäckt?
En höftledsluxation innebär att en höftkula kan förskjutas ur sitt normala läge. Det finns alltså en instabilitet i höftleden. Kan bero på ökad elasticitet i ledkapseln eller att ledpannan är för grund. Behandling sker i Von Rosens skena i 6-12 veckor.
52) Varför har barn fontaneller?
Eftersom huvudet är kroppens största del i fosterlivet behövs att det är formbart för att kunna tränga genom förlossningskanalen. Ska även ge plats för den växande hjärnan. Fontanellerna är sammanväxta när barnet är ca 2 år.
53) Vilka läkemedel ges vid anafylaktisk chock?
Epi-pen innehållande adrenalin som fungerar blodtryckshöjande slemhinneavsvällande och bronkdilaterande. Samtidigt ger man kortison som är inflammatioshämmande Betapred (ca 10 tabletter). Antihistamin som är symtomlindrande.
54) Vad menas med habilitering?
Betyder ”att göra skicklig”. Innebär att lindra och kompensera varaktig funktionsnedsättning hos barn och ungdomar. Gör det möjligt för barn med funktionshinder att utveckla sina förmågor till att leva ett självständigt liv.
55) Tidiga symtom på CP-skada?
Är försenad motorisk utveckling, avvikande muskelspänning, kvarstående neonatala reflexer och dåligt utvecklande balansreaktioner.
Symtomerna kan vara av skiftande karaktär och drabba mer eller mindre stora grupper av muskler i kroppen, beroende på var i hjärnan skadan sitter och vilken omfattning den har.
56) Tillväxten från födsel till vuxen ålder delas in i 3 delar, vilka? Vad skiljer dem åt?
1. Spädbarnsfasen: en överskjutande föstertillväxtfas som varar i sex-nio månader.
2. Barndomsfasen: varar till dess pubertetn inleds och den sista fasen
3. Pubertetsfasen: tar vid
57) Vilka är lekterapins mål enligt HSL?
• Att utgå från det friska hos barn och ungdomar och ge möjlighet till utveckling genom lek och skapande.
• Ge barn och ungdomar möjlighet att bearbeta upplevelser och hämta kraft i samband med sjukhusvistelsen.
• Värna om lekterapi som en frizon.
• I samarbete med vårdpersonal stödja syskon och föräldrar.
• Värna om en barn-och ungdomsvänlig miljö på sjukhus.
58) Ge tre exempel på hur Du som sjuksköterska kan ge barn preoperativ information!
• Information ges till barnet med hänsyn till ålder, mognad, förståelse, fantasi, verklighetsuppfattning och tidigare uppfattning.
• Förbereda barnet på vad som kommer att hända och informera om hur proceduren går till. Informationen får läggas på en nivå så att barnet förstår, man kan visa på en dock, en tredjeperson, för barnet kan ha svårt att relatera till egen person och lättare att uttrycka oro via en tredje person.
• Visa bilder på kroppsanatomi.
• Låt barnet få leka och prova de olika momenten på en docka (beroende på ålder).
• Man kan visa bilder på andra barn som har tidigare gjort samma ingrepp så att barnet inte tror att det är ett straff.
• Ljug inte om smärtan eller tillvägagångssättet.
• Ge barnet möjligheter att rekonstruera den givna informationen.
59) FN´s Barnkonvention består av 54 artiklar. Vilka är de övergripande innehållen?
Barnkonventionen behandlar vad som krävs av ett samhälle för att barn ska få uppleva en god barndom.
Art 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
art 3: Det är alltid barnets bästa som står främst vid åtgärder som gäller barnet
art 6: Alla barn har rätt att överleva, leva och utvecklas
art 12: Alla barn har rätt att bli hörda och lyssnade till.
60) Nämn sju hudförändringar hos barn och beskriv dem?
• Bjöjdemartit: huden är rodnad och irriterad. Vid starka angrepp kan det finnas blåsor.
• Molusker: beror på virusinfektion. Knappnålhuvudstora till ärtstora papler med en liten insäkning i mitten.
• Mjölkskorv: gula fjällande förändringar i hårbotten.
• Svinkoppor (impetigo): brukar ge utslag vid munnen och runt näsan. Yttrar sig som sammanflytande varfyllda blåsor som spricker sönder och bildar gula skorpor.
• Atopiskt eksem (böjveckseksem): Vanligen grått, småknottrigt, torrt och fjällande.
• Värmeplitor: utslag ofta i ansikte, på halsen eller på överdelen av bålen i form av små röda upphöjda prickar.
• Vårtor: virusinfektion i huden, förutsättningsvis på händer och på fötter. Blomkålsaktigt utslag på finger och fötter.
61) Ange tre omvårdnadsåtgärder som Du vidtar för ett barn med Laryngit!
a.k.a. Pseudokrupp. Omvårdnadsåtgärder:
1. upprätta en tillfredsställande andning. Hittar bra kroppsläge som underlättar.
2. sörj för god ventilation och att syrebehovet blir tillfredsställt (öppna ett fönster).
3. Dämpa oro och ångest.
4. Smärtlindring.
5. Ett välförberett barn och föräldrar.
62) Nämn minst två omvårdnadsåtgärder som kan förbättra ett barns andningsteknik i samband med dyspné (anfåddhet, lufthunger)!
- Andas lugnt med barnet.
- Sitt i en bra position, fötterna i marken, upprätt ställning i stol eller säng med kuddar som stöd.
- Andas ut med motstånd. Blåsa bubblor.
- Andas in sval luft.
- Kontrollera syresättningen och ge O2 v.b.
- Tillför vätska.
- Lugn och ro.
63) Du kommer på ett hembesök hos ett föräldrapar som har fått deras första barn för 5 dagar sedan. Mamman är mycket orolig för att barnet får tillräckligt med näring. Mamman ammar barnet helt och önskar fortsätta amma.
- Vilken information ger Du till mamman kring amningsteknik och näringen som barnet behöver under de första 6 månaderna?
Amningsteknik:
-rätt sugteknik; hela bröstvårtan och en del av vårtgården in i munnen, träffa på bakre delen av gommen. Stimulerar utdrivningsreflexen och minskar risken för sår.
- Amma i lugn miljö utan stressmoment (Stress och smärtupplevelsen av sår ger adrenalinpåslag -> hämmar oxytocin).
- Bra amningsställning.

Näring:
Räcker med bröstmjölk de första sex månaderna eftersom den innehåller all näring som barnet behöver. Även antikroppar.
64) De åtgärder som kan vidtas för att minska risken för uppkomst av allergi kallas primärprevention. Nämn fyra åtgärder som kan minska risken för allergi hos barn!
- Undvika rökning under graviditet och spädbarnstiden.
- Amma under barnets första levnadsmånader samt att kostintroduktion av smakportioner.
- Ventilation i bostaden bör uppfylla gällande normer och fukt- och mögelskador bör åtgärdas.
65) Vid 18 månader och 12 års ålder vaccineras barn med sk. MPR. Vilka sjukdomar vaccineras barnet emot?
Mässling
Påssjuka
Rödahud
66) Du har en patient med allvarliga brännskador, vad ska Du som sjuksköterska tänka på när det gäller barnets nutrition?
- De första dygnen kan ge stora vätskeförluster. Ämnesomsättningen ökar vid brännskador och protein läcker ut med vätskan vid skadorna. Detta stora vätskeförluster kompenseras genom parenteral nutrition.
- Barnet behöver ett större kaloriintag än normalt och extra protein vilket kan ges parenteralt.
67) Vilka stöd finns att erbjuda föräldrar till svårt sjuka, inneliggande barn?
- Övernattningsmöjligheter på vårdavdelning/sjukhuset
- Info om barnets sjukdom, behandling och omv.
- Visa vårdavd./sjukhuset och förklara rutiner och riktlinjer
- Uppmuntra föräldrarna att ta aktiv del i barnets vård
68) Nyckelåldersundersökningar är ett viktigt moment i Barnhälsovården. Vad menas med en nyckelålder?
De åldrar då man gör undersökningar av barnen på BVC, d v s 4-12 veckor (varannan vecka). 6,12, 18 månader. 2½, 4 och 5-5½ år.
69) Varför kan det vara problematiskt att ta ett urinprov/odling från en urinpåse som har suttit på ett litet barn?
• Om frågeställningen är bakterier i urinen bör man till varje pris undvika detta. Det är omöjligt att få ett prov utan förorening av bakterier, missvisande resultat?? (är osäker om svaret)
70) Hur bedömer man som sjuksköterska smärtan hos ett spädbarn?
• Smärtskattning av små barn (SASB).
• FLACC (face, legs, activity, cry, consolability) Man ser på ansikte, andningsmönster, extremitetstonus, hand-fotröelser, skrik, kroppsställning, aktvitet och tröstbarhet/avledbarhet
• ALPS (Astrid Lindgren Pain Assessment Scale), där man beakta;
- Ansiktsuttryck
- Andningsmönster
- Extremitetstonus
- Hand och fot
- Aktivitet
71) Ange 3 symtom på pseodokrupp!
- Andningssvårigheter
- Hård skällande hosta
- Smärta i bröstet
72) Ketoacidos är ett allvarligt tillstånd orsakat av insulinbrist. Vilka är symtomen?
- Kräkningar
- Magsmärtor
- Acetonliknande andedräkt
- Andnöd
Ketoacidos innebär att kroppen bryter ner fett till ketoner (som fungerar som energi). Ketoner försurar kroppen, leder alltså till lågt pH.
73) Hur länge ”får” en feberkramp vara innan man bör söka hjälp?
Första gången ett barn får kramp i samband med feber ska man söka kontakt med VC, barnakuten. Viktigt att läkare undersöker så att det inte är något annat än febern som utlöst krampen (1177).

Högst 15 min eller om barnet inte vaknar efter anfallet (i boken).
74) Varför får alla nyfödda barn en intramuskulär injektion med K-vitamin?
Därför att deras kropp inte kan producera koagulationsfaktorer själva till följd av ett steriltarm.
75) Vad är en mongolfläck?
En brun eller blåsvart fläck över ryggslutet eller höfterna. Består av en grupp pigmentbildande hudceller och brukar blekna under barndomen.
76) Under ett barns 3 första månader styrs flera av rörelserna av olika reflexer. Ge exempel på två reflexer och beskriv dem!
- Moro-reflexen (omkramningsreflexen/omklamringsreflexen), innebär att barnet gör en omfamnande rörelse med armarna vid plötsliga ljud och rörelser.
- Gripreflexer: innebär att barnet griper om saker som läggs i dess hand.
- Tågripreflexen är liknande, barnet kniper till med tårna om man lägger fingret mot fotsulan.
77) Vilka råd ger Du som sjuksköterska till föräldrar för att förhindra ”plötslig spädbarnsdöd?
Att barnet sova på rygg.
Att man undvika röka.
Barnet ska vara under uppsikt när det ligger på magen.
Amma
Se till att barnet är lagom varmt och kan röra på sig fritt.
78) Vid ett planerat besök uttrycker föräldrar oro över att deras barn får i sig för lite mat. Vad observerar Du som sjuksköterska och vad undersöker Du hos barnet? Vilka frågor ställer Du till föräldrarna?
Som SSK ska man observera och undersöka om:
1) är barnet friskt?,
2) växer barnet som det ska,
3) utvecklas barnet normalt?,
4) hur är barnets temperament?,
5) finns det ärftlighet för matproblem?,
6) Hur mår familjen?,
7) vilka mat- och sömnrutiner har barnet?
79) Vilka symtom uppträder vanligtvis vid comotio cerebri? Nämn en viktig omvårdnadsåtgärd!
Illamående, kräkningar och huvudvärk. Blekhet och yrsel, trötthet, upplever att de ser stjärnor. minnesförlust före och efter traumat, känslig för ljud och ljus.
Bltr, puls och andning, medvetandegrad och pupillstatus. Viktigt att ha barnet under observation var 15-30 min de första timmarna. Därefter räcker det med 1 gång i timmen.
80) Anton är 2 veckor gammal och kommer till Barnavårdscentralen med sin mamma. Mamman är orolig för Antons ögon som rinner och är väldigt kladdiga. Mamman undrar varför och vad hon skall göra?
Troligen beror det på trånga tårkanaler som spädbarn har, s.k. tårvägsstenos. Det mamman kan göra är att enbart tvätta med ljumt vatten. Uttalad infektion kan behandlas med ögondroppar med antibiotika.
81) Vad kännetecknar ett ”storkbett”?
S.k. kapillärt hemagiom, ses ofta i pannan, på ögonlocken och i nacken. Är inte upphöjda över hudytan
82) Vilka är barnhälsovården huvudmål?
• Minska dödlighet, sjuklighet och funktionsnedsättningar bland barn,
• Minska skadliga påfrestningar för föräldrar och barn,
• Stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap och bidra till gynnsamma betingelser för en allsidig utveckling för barn.
83) Vilket språk förordas hemma i en familj som har ett annat första språk än svenska? Varför?
Finns inget rätt eller fel. Dock kan man med möjlig fördel prata modersmålet hemma, barnet kommer lära sig svenska på dagis eller i skolan i vilket fall. Inte bli rädd för att barnet har sen språkutveckling eftersom det faktiskt har två språk att ta in.
84) Vad ska man tänka på vid övergången till fast föda vid 6 månaders ålder?
Ge små smakportioner, ska få tid på sig att vänja sig vid smak och konsistens. Ge gärna samma slags föda några dagar i rad för att sedan byta, man vill även upptäcka eventuella allergiska reaktioner.
85) När barn blir inlagt på sjukhus, reagerar de på olika sätt. Hur reagerar ett barn som är 2-3 år, jämfört med ett barn på 5-6 år?
2-3 år: Har större behov av att ha föräldrarna kring sig eftersom dessa innebär trygghet och att de kommit till en för dem okänd miljö. Barn i den åldern har separationsångest, därför är det viktigt att föräldrarna bor med barnen på avdelningen. Viktigt med välinformerade föräldrar som är lugna eftersom deras oro lätt kan gå över till barnet.

5-6 år: Separationsångesten är inte längre lika uttalad, klarar sig mer på egen hand. Föräldrarna står emellertid fortfarande för den största tryggheten. Förskolebarnet är mer medvetet och upplever större rädsla för smärta, förändring, kastrering och stympning än yngre barn. Kan tro att undersökningar och behandlingar är straff för något dumt de gjort. Sluter sig gärna till sig själv när de känner hot, t.ex. en ny miljö. Rädda för att något ska inkräkta på deras personlighet och kroppsintegritet.
86) Många förknippar komjölksproteinallergi eller laktosintolerans med symtom från mag-tarmkanalen. Hos barn är det dock ett annat symtom som är vanligare. Vilket?
Vid komjölksprotein får snabb reaktion med andningsbesvär, utslag och illamående Vet dock ej vilket som är vanligast? Korkad fråga!
87) Tre typiska tecken på dehydrering hos barn?
• Insjunken fontanell hos spädbarn.
• Trötthet och slöhet,
• Torr hud och slemhinnor,
• Viktstagnering, nedgång.
• Dålig kapillär återfyllnad,
• Koncentrerad, mörkare urin.
• Möjlig turgor, nedsatt elasticitet.
88) Ida är 4 månader och hennes mamma undrar vilken mat hon ska börja introducera för Ida och vad hon bör undvika?
Börja med milt smakande grönsaker såsom potatis, morot, palsternacka, samt bär och frukt. vilka med lätthet kan pureas. Så småningom kan man lägga till kött, fisk och ägg. Undvik att ge större mängder mjölkprodukter till dess att barnet blivit 1 år. Undvik även honung.
89) Hur bemöter man som sjuksköterska barn som har procedursmärta?
Målsättning bör vara att barnet behåller kontroll över sin situation. Förutsättning för att uppnå gott resultat är barnet har kännedom om vad som ska ske, får vara delaktig och känna sig delaktig. Att barnet ges adekvat smärtlindring. Viktigt att vi ger barnet tid och inte stressar det. Kan fungera att muta barnet med present.
90) Varför löper barn större risk för dehydrering än vuxna?
Därför att de har en snabbare omsättning av vätska tillföljd av en högre respirationsfrekvens, en större hudyta i förhållande till vikten
Stort energibehov.
91) Ett 3 månader gammalt barn har kolik, föräldrar undrar vad kolik är? Vilka information och omvårdnadåtgärder kan sjuksköterskan på BVC ge till föräldrarna?
Artar sig som knipsmärta i mage. Man är inte helt säker vad orsak till smärtan är. Teori om luftsväljning vid amning/matning.
Tarmperistaltiken är ökad vilket leder till magen kör och bullrar. Barnets buk är späng, drar upp benen och är svårtröstat. Kan pågå fram till 6 månaders ålder, men har sin kulmen vid 3. Diagnosticeras genom att skrikigheten varar tre tim/bygn i mer än 1 vecka.

Åtgärder:
- Ge miniform innan amning vilket underlättar gastransporten. Vid svårare form finns mixtur Dicykloverinhydroklorid.
- Testar att själv undvika viss föda och komjölksprodukter och se ifall det ger resultat.
- Akupunktur har visat goda resultat.
92) Alkohol blockerar leverns förmåga att bilda nytt socker vilket innebär ökad risk för hypoglykemi. Vilka råd ger du Johan 17 år med diabetes typ 1, som gärna vill festa med sina kompisar?
- Undvik att dricka alkohol, har inte ens åldern inne!
- Viktigt att äta i samband med alkoholintag och sänggående. Aldrig dricka på fastande mage!
- Dricka måttligt!
- Mäta blodsockret
- Undvika att sova ensam.
- Informerar de han festar med att han har diabetes och att de ska vara uppmärksamma på förändringar hos Johan.
93) Du skall ge grundläggande information om astma till två barn som nyligen fått diagnosen. Det ena barnet är 4 år och det andra är 13 år gammalt. Beskriv astma utifrån symtom och behandling, för respektive barn! Vilken skillnad bör finnas i informationen till de två barnen?
- 4-åringen: förklara i enkla ord till barnet och tydligt, visa genom bilder och saker att känna på. Ex. förberedelsebok
- Symtom:
- svårt att andas,
- sjukdom i luftvägarna,
- mycket hosta
- Behandling:
- ge stöd till föräldrarna då barnet kan protestera kraftigt mot att få mask över ansiktet
- Information och utbildning om inhalationsteknik bör ges vid upprepade tillfällen till föräldrarna, då det visat sig många utför inhalationer på felaktigt sätt
- Hålla sovrummet svalt- minskar hosta och andningsbesvär
- Höja sängens huvudända
- Dricka något innan sänggående löser slemmet
- Noggrann hygien
- Regelbunden utevilstelse
- Små barngrupper
-
- 13- åringen: Information och förberedelse direkt riktad till tonåringen, tänka på viss sekretess gentemot föräldrarna.
- Symtom:
- Astma är en sjukdom i luftvägarna
- Återkommande perioder av pipande och väsande andning
- Och/eller långdragen hosta
- Ibland kan man få andnöd
- Behandling:
- Är det som tonåring viktigt att inte vara annorlunda vilket kan leda till att han/hon inte följer givna ordinationer som kan leda till astmaförsämring. Förklara konsekvenserna om man inte följer behandlingen
- Ge stöd och hjälp av professionell vårdpersonal
- fysisk aktivitet har stor betydelse vid astma och sjukgymnasten är en god resurs vid astma
- Ha god kunskap om astmasjukdomen
- Förstår betydelsen av medicineringen
- Har insikt om vikten av miljösanering