Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Počítá s tím novela zákona o regulaci reklamy, kterou včera napodruhé přes odmítnutí Senátu schválila sněmovna. Aby nová pravidla začala platit co nejdříve, čeká se jen na podpis prezidenta.

Řetězcům novela ukládá přesně stanovit začátek a konec výprodejů, při plošné reklamě by měly mít dostatek zboží na skladě anebo uvádět množství zlevněného zboží v jednotlivých prodejnách.
a new law passes regarding the sales
napodruhé
second count?
odmítnutí
rebuffed, rejected
schválila
endorsed
sněmovna
sněmovna