Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/71

Click to flip

71 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Påske
Easter
Skjærtorsdag
Maundy Thursday
Første påskedag
Easter Sunday (First Day of Easter)
God påske!
Happy Easter!
Langfredag
Good Friday
Annen påskedag.
The Second Day of Easter
God jul!
Merry Christmas!
Godt nyttår!
Happy New Year!
God helg!
Have a good weekend!
God tur / reise!
Have a good trip!
God sommer!
Have a good summer!
God bedring!
Get well soon!
Lykke til!
Good luck!
i påsken
during Easter
Hva gjør nordmenn i påskeferien?
What do Norwegians do during Easter vacation?
drar på fjellet
go to the mountains
bor på hytte
stay in a cabin
går på ski
go cross country skiing
kjører slalåm
go downhill skiing
går i kirke
go to church
soler seg
lie in the sun
spiser på restaurant
eat in a restaurant
går på nattklubb
go to a nightclub
spise
spiser
spiste
har spist
eat
eat, eats
ate
has eaten
lunsj
lunch
elleve
eleven
tolv
twelve
tretten
thirteen
fjorten
fourteen
femten
fifteen
seksten
sixteen
sytten
seventeen
atten
eighteen
nitten
nineteen
tjue
twenty
Hvor mye er nitten minus tre?
How much is nineteen minus three?
Nitten pluss tre er lik seksten.
Nineteen minus three equals sixteen.
(ett) hundre
(one) hundred
tretti
thirty
førti
fourty
femti
fifty
seksti
sixty
sytti
seventy
åtti
eighty
nitti
ninety
Hvor gammel er du?
How old are you?
Jeg er 34 år gammel.
I am 34 years old.
Hva er telefonnummeret ditt?
What's your phone number?
Telefonnummeret mitt er 16 83 05.
My phone number is 16 83 05.
tjuetre
23
trettifem
35
nittifire
94
sekstien
61
(ett) hundre og fire
104
seks hundre og syttito
672
Har du en jobb?
Do you have a job?
Jeg arbeider i et firma som heter...
I work in a company which is named...
i en butikk
in a store
i en bank
in a bank
på et sykehus
at a hospital
på en restaurant
at a restaurant
på et kontor
in an office
på en skole
at a school
ved et universitet
at a university
Liker du jobben din?
Do you like your job?
Ja, jeg liker jobben min.
Yes, I like my job.
Nei, jeg liker ikke jobben min.
No, I don't like my job.
som
who/whom
Jeg har en søster som heter Anne.
I have a sister who is named Anne.
en søster
a sister
en lærer
a teacher