Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hō ka nani!
How pretty! (Hō the beauty!)
Hō ka nanai o kēnā lei!
What a pretty lei!
Kū ka paila!
What a pile! What a lot! There are so many!
Kū ka paila o nā manakō āna!
What a lot of mangos he has!
He lawa nō paha, ʻeā?
It'll probably be enough, won't it? Yeah. (Enough perhaps, yeah?)
ʻĒ. ʻEā.
Yeah.
Na wai i hana i kēia?
Who made this?
Naʻu i hana.
I made it.
Nāu i hana.
You made it.
Nāna i hana.
She made it. He made it.
ka mea mua
the first one
ʻolua ʻo Mikaʻele
you and Michael
māua ʻo Lei
Lei and I
lāua ʻo Nākai
he and Nākai
Momi lāua ʻo Pua
Momi and Pua
Ua launa au me ia.
I met her. (I met with him.)
Ua hoʻolauna ʻo ia iā Keoni me Nani.
He introduced Keoni to Nani. (He caused Keoni to meet with Nani.)