Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/51

Click to flip

51 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
kāu
your (1 person)
He Kaʻi
Kā ʻoukou
your (more 2 persons)
He Kaʻi
Kā ʻolua
your (2 persons)
He Kaʻi
a
of, belonging to, ʻami nonoʻa kino a
He ʻami
i
ʻami lauka, used with memeʻa kikino
he ʻami
ʻami lauka, used with papani and all iʻoa
he ʻami
to, ʻami kuhi, used with papani and those iʻoa refering to people and other living things
He ʻami
ua
indicates an action or condition as complete
He māka painu
ke _____ nei
indicates an action or condition that is happening or reaching completion here and now
He māka painu
e _____ ana
indicates an action or condition that is incomplete
He māka painu
ke awa
harbor
He memeʻa kikino
ke ono
he ʻano iʻa keʻokeʻo a ʻono
He memeʻa kikino
ke kanakamakua
adult
He memeʻa kikino
ka laiki
rice
He memeʻa kikino
ka paʻakai
salt
He memeʻa kikino
ke pā
plate
He memeʻa kikino
ka pipi
cow
He memeʻa kikino
ke pola
bowl
He memeʻa kikino
ka ʻaina ahiahi
dinner, evening meal
He memeʻa kikino
ka ʻawa
he ʻano meainu
He memeʻa kikino
ka ʻiʻo
meat, flesh
He memeʻa kikino
ka ʻiʻo pipi
beef
He memeʻa kikino
ke aloha
to love
he hamani
ka inu
to drink
he hamani
ka haʻalele
to depart, leave, abandon
he hamani
ka hāʻawi
to give
he hamani
ka hoʻomākaukau
to make ready, prepare
he hamani
ka hoʻomoʻa
ke kuke
he hamani
ka hoʻowali
to mix (as poi)
he hamani
ke kamaʻilio
to converse
he hehele
ke kelepona
to telephone
he hamani
ke kōkua
to help
he hamani
ke kūʻai
to buy or sell
he hamani
ka lawe
to take
he hamani
ka lawe mai
to bring
he hamani
ka lohe
to hear
he hamani
ka makemake
to want, like
he hamani
ka mālama
take care of, keep, guard
he hamani
ke pani
to shut, close
he hamani
ka poina
to forget
he hamani
ka ʻaihue
to steal
he hamani
ke ʻike
to see, know
he hamani
ke ʻoki
to cut
he hamani (NB: exception to KEAO rule)
ka ʻōlelo
to speak
he hamani
ka hoʻi
to go back, return
he hehele
ka hoʻi mai
to come back
he hehele
ka makaʻu
be fearful, afraid
he ʻaʻano
ka maʻalili
become cool after being hot
he ʻaʻano
ka māʻona
be full (after eating)
he ʻaʻano
ka moʻa
cooked and ready to eat
he ʻaʻano
ka pōloli
be hungry
he ʻaʻano