Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ʻO ka hola ʻehia kēia?
What time is it now? (The hour how many this?)
ʻO ka hola ʻelima kēia.
It's five o'clock.
ʻO ka hapalua hola ʻelua kēia.
It's two thirty.
ʻO ka ʻumi minuke kēia i hala ka hola ʻumi.
It's ten minutes after ten.
ʻO ka hapahā kēia i hala ka hola ʻehā.
It's quarter after four.
ʻO ka hoʻokahi minuke kēia i koe kani ka hola ʻekahi.
It's one minute to one.
Aia ka pāʻina i ka hola ʻehia?
At what time is the party?
Aia i ka hola ʻehā o ka ʻauinalā.
It's at four o'clock in the afternoon.
Aia i ka ʻekolu minuke i hala ka hola ʻekolu.
It's at three minutes after three.
Ua kani ka hola ʻeono.
It's six o'clock (already, now).
ʻOi aku ka aʻala o ka pīkake ma mua o ka puaaloalo.
Pīkake is more fragrant than hibiscus. (The fragrance of pīkake is greater compared to the hibiscus.)
ʻOi aku ka nui ona ma mua ou.
He/She is bigger than you. (The bigness of him/her is more compared to you.)
ʻOi aku kona nui ma mua ou.
He is bigger than you.
a i ʻole
or, and if not