Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/45

Click to flip

45 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
ke awakea
noon time
He kikino
ka ipuhao
pot
He kikino
ka hale kiʻiʻoniʻoni
movie theater
He kikino
ka hānai
hānai child, adopted child
He kikino
ka hiapo
first born child
He kikino
ka hoahānau
cousin (also sibling)
He kikino
ke kaikuaʻana
boy's older brother; girl's older sister
He kikino
ke kaikuahine
boy's sister
He kikino
ke kaikunāne
girl's brother
He kikino
ke kāne
husband, man
He kikino
ke Kepanī
Japanese
He kikino
ke kiʻiʻoniʻoni
novie
He kikino
ke kinipōpō
ball
He kikino
ke kūkū
kupuna
He kikino
ke kūkūkāne
grampa
He kikino
ke kūkūwahine
gramma
He kikino
ke kūpunakāne
grandfather
He kikino
ka lauoho
hair on a person's head
He kikino
ka lēkiō
radio
He kikino
ka mahina
month, moon
He kikino
ka makahiki
year
He kikino
ka māmā
momma, mommy
He kikino
ka moe
bed
He kikino
ka moʻopunakāne
grandson
He kikino
ka moʻopunawahine
granddaughter
He kikino
ka muli loa
last born child
He kikino
ka nui
amount
He kikino
ka pāka
park
He kikino
ka pāpā
daddy
He kikino
ka poʻe
people
He kikino
ka pūʻalikoa
army, military
He kikino
ka tūtū
kupuna
He kikino
ka tūtūkāne
grampa
He kikino
ka tūtūwahine
gramma
He kikino
ka wahine
wife, woman
He kikino
ka ʻaina awakea
lunch
He kikino
ka hakakā
fight
He hehele
ka hoʻāla
awaken or arouse someone
He hehele
ke ala
awake
He ʻaʻano
ka hilahila
shy, embarrassed, ashamed
He ʻaʻano
ka momona
fat, sweet tasting
He ʻaʻano
ka paʻakikī
hard, stubborn, difficult
He ʻaʻano
ka palupalu
soft
He ʻaʻano
ka poupou
short and husky
He ʻaʻano
ka wīwī
skinny
He ʻaʻano