Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
eia
here
Eia kāu kope.
Here's your coffee.
ʻAʻole ma ʻaneʻi!
Not here!
E kala mai.
Excuse me. Pardon me. Excuse us.
E hele ʻoe!
Go! (You go!)
E ʻai Kākou.
Let's eat.
Hiki nō!
OK! It's alright! (Can!)
Mai hele ʻoe!
Don't go! (Don't you go!)
Mai hele kākou i laila!
Let's not go there!
no ka mea
because
Ua hele au e ʻike.
I went to see.
He aha kou makemake?
What do you want? (What is your desire?)
He aha kou manaʻo?
What do you think? (What is your opinion)?
I mua!
Forward!
ma luna o ke kaʻa
on the car (on top of the car)
ma hope oʻu
behind me (behind of me), after me
nā mea nui wale nō
only the big ones
Kokoke ka papa e pau.
Class is nearly finished.
na mea a pau
everything, everyone
wale nō
only, solely, exclusively