Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/56

Click to flip

56 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
(ma/i) uka
inland, toward the mountains
He Iʻoahenua
(ma/i) kai
seaward
He Iʻoahenua
(ma/i)loko
inside
He Iʻoahenua
(ma/i)waho
outside
He Iʻoahenua
(ma/i)luna
on top, above
He Iʻoahenua
(ma/i)lalo
below, under
He Iʻoahenua
(ma/i)hope
behind, after
He Iʻoahenua
(ma/i)mua
in front, before
He Iʻoahenua
(ma/i)waena
between, among
He Iʻoahenua
(ma/i)ʻaneʻi mai
this side
He Iʻoahenua
ʻō aku
beyond
He Iʻoahenua
e
do something (imperative); intentive; future
He Māka Painu
mai
don't do something (negative imperative)
He Māka Painu
ka uea
wire
He memeʻa kikino
ka ululāʻau
forest
He memeʻa kikino
ka hāpuʻu
type of fern
He Memeʻa Kikino
ka hola
hour
He Memeʻa Kikino
ka honu
turtle
He Memeʻa Kikino
ke kaikaina
younger brother of a male; younger sister of a female
He Memeʻa Kikino
ka lakeke
jacket
He Memeʻa Kikino
ka lāʻauhihi
vine
He Memeʻa Kikino
ka maile
he ʻano lāʻauhihi
He Memeʻa Kikino
ka mauʻu
grass
He Memeʻa Kikino
ka manu
bird
He Memeʻa Kikino
ka pahi
knife
He Memeʻa Kikino
ka palaoa
bread, rolls, flour
He Memeʻa Kikino
ke pā meaʻai
plate lunch
He Memeʻa Kikino
ka pāpale
hat, cap
He Memeʻa Kikino
ke puna
spoon
He Memeʻa Kikino
ka ʻāpana
piece
He Memeʻa Kikino
ke ʻō
fork
He memeʻa Kikino
ka ʻūpī
sponge
He memeʻa Kikino
ka hanaʻino
mistreat, tease
He Hamani
ka hānai
feed, raise (animals, people)
He Hamani
ka holoi
wash, wipe
He Hamani
ka hoʻoulu
grow, raise something as plants
He Hamani
ka hoʻomaka
begin, start
He Hamani
ka hoʻopio
turn off, extenguish
He Hamani
ka huki
pull, pull out
He Hamani
ke kauoha
order, command
He Hamani
ke kiʻi
go get, fetch
He Hamani
ka manaʻo
think
He Hamani
ka nākiʻi
tie
He Hamani
ka waiho
place an object down
He Hamani
ka ʻaoa
bark
He Hamani
ka He ʻuʻu
to strip by removing the flesh that is inside, as with maile
He Hamani
ka ulu
grow up, grow (on your own)
He Hehele
ka hiamoe
sleep
He Hehele
ke kū
stand
He Hehele
ka lele
fly, jump
He Hehele
ka luʻu
dive
He Hehele
ke oʻo
mature
He ʻAʻano
ke kokoke
close, near, nearby
He ʻAʻano
ka maʻalahi
easy
He ʻAʻano
ka nalowale
disappeared, lost
He ʻAʻano
ka ʻōpiopio
young
He ʻAʻano