Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back
He aha kāu hana?
What did you do? What are you doing? What are you going to do? (What is your action?)
He aha ka hana a Pua?
What did Pua do? What is Pua doing? What is Pua going to do? (What is the action of Pua?)
i nehine
yesterday
i ka pō nei
last night
Ua kōkua au i ka wahine.
I helped the woman.
Ua kōkua au iā Pua.
I helped Pua.
Ua kōkua au iā ia.
I helped him. I helped her.
E aha ana ʻo ia?
What is she/he doing? What is he/she going to do? (She/He is whating?)
Ke kōkua nei ʻo ia iaʻu.
She is helping me. He is helping me.
E hele ana ʻo ia i hea?
Where are you going? (You are going where?)
E hele ana au i koʻu kaʻa.
I'm going to my car.
E hoʻi ana au (i ka hale).
I'm going home. (I am returning (to the house).
E hele ana au iā Keoni.
I'm going to Keoni.
i ka lā ʻapōpō
tomorrow (on the day tomorrow)
hoʻokahi kīʻaha wai
one glass of water (one glass water)
Ua pōloli au.
I am hungry. I was hungry.
ʻAno pōloli au.
I'm kind of hungry.