Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ʻO wai kou inoa?
What is your name?
ʻO Kaleo Makahinu koʻu inoa.
My name is Kaleo Makahinu.
Aloha e Kaleo!
Hello Kaleo!
Pehea ʻoe?
How are you?
Maikaʻi nō.
Fine.
Aia i hea ʻo Kaipo?
Where is Kaipo?
Aia ʻo Kaipo ma ka hale.
Kaipo's at home.
Aia au ma ke kula.
I'm at school.
Aia ʻo Kaipo me wai?
Kaipo is with whom?
Aia ʻo ia me aʻu.
He's with me.
KE AO
THE CLOUD (Mnemonic for Ka and ke)
ʻO ia mau nō.
Same as usual.
ʻŌ!
Oh!
A hui hou.
See you later.
Mahalo!
Thank you!
ʻAe.
Yes.
ʻAʻole.
No.
ka mokuna ʻekahi
the first chapter (the chapter number one)
hoʻokahi mokuna
one chapter
Pehea?
How?
ʻO Mrs. Okamura ka inoa o koʻu makuahine.
My nother's name is Mrs. Okamura.