Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/41

Click to flip

41 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Macedonia
yo
Thrace
yo
Epirus
yo
Thessaly
yo
Ionia
yo
Boeotia
yo
Attica
yo
Peloponnesus
yo
Messenia
yo
Laconia
yo
Crete
yo
Mt. Parnassus
yo
Mt. Olympus
yo
Bosporus
yo
Propontis (Sea of Marmara)
yo
Hellespont
yo
Aegean Sea
yo
Ionian Sea
yo
Gulf of Corinth
yo
Sea of Crete
yo
Mediterranean Sea
yo
Troy
yo
Lesbos
yo
Chios
yo
Samos
yo
Delos
yo
Paros
yo
Amorgos
yo
Miletus
yo
Halicarnassus
yo
Rhodes
yo
Sparta
yo
Olympia
yo
Corinth
yo
Argos
yo
Athens
yo
Thebes
yo
Euboea
yo
Corcyra
yo
Knossus
yo
Delphi
yo