Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/43

Click to flip

43 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Black Sea
yo
Mediterranean Sea
yo
Persian Gulf
yo
Red Sea
yo
Caspian Sea
yo
Aegean Sea
yo
Anatolia
yo
Lydia
yo
Cyprus
yo
Egypt
yo
Assyria
yo
Akkad
yo
Sumer
yo
Elam
yo
Mesopotamia
yo
Babylonia
yo
Media
yo
Persia
yo
Zagros Mountains
yo
Fertile Crescent
yo
Arabian Desert
yo
Nile River
yo
Tigris River
yo
Euphrates River
yo
Shaur River
yo
Chatal Huyuk
yo
Hattushash
yo
Jerusalem
yo
Jericho
yo
Ain Ghazal
yo
Mari
yo
Dur Sharrukin
yo
Nineveh
yo
Nimrud
yo
Eshnunna
yo
Tutub
yo
Susa
yo
Sippar
yo
Babylon
yo
Lagash
yo
Uruk
yo
Ur
yo
Persepolis
yo