Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back
他今年多大?
ta jinnian duo da?
他今年二十岁
ta jinnian er shi sui
星期日是几号?
xingqiri shi ji hao?
星期五上午你有没有课
xingqi wu sheng wu ni you mei you ke?
他一九八二年十月二十七号出生
ta yi qi ba er nian shi yuer er shi qi hao chu sheng
我买一个蛋糕好吗?
wo mei yi ge dan gao hao ma?
我很喜欢吃烤鸭
wo hen xi huan chi kao ya
祝你生日快乐
zhu ni sheng ri kuai le