• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/24

Click to flip

24 Cards in this Set

 • Front
 • Back
a
ā (ah)
e
ē (eh)
i
ī (ee)
o
ō (oh)
u
ū (oo)
ā
ā kō (ah ko)
ē
ē kō (eh koh)
ī
ī kō (ee koh)
ō
ō kō (oh koh)
ū
ū kō (oo koh)
h
hē (heh)
k
kē (keh)
l
lā (lah)
m
mū (moo)
n
nū (noo)
p
pī (pee)
w
wē/vē (weh/veh)
ʻ
ʻokina
upper case/capital
maʻaka
lower case
naʻinaʻi
new word
hua ʻōlelo hou
manakō
mū, ā, nū, ā, kē, ō kō
Lānaʻi
lā maʻaka, ā kō, nū, ā, ʻokina, ī
Nā ʻAumākua
nū maʻaka, ā kō, hua ʻōlelo hou, ʻokina, ā maʻaka, ū, mū, ā kō, kē, ū, ā