Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Leave me alone.
Hagyj békén!
Don't touch me!
Ne érj hozzám!
I'll call the police.
Hívom a rendőrséget.
Police!
Rendőr!
Stop! Thief!
Megállj! Tolvaj!
I need your help.
Segítened kell.
It's an emergency.
Vészhelyzet van.
I'm lost.
Eltévedtem.
I lost my bag.
Elveszett a táskám.
I lost my wallet.
Elveszett a tárcám.
I'm sick.
Rosszul vagyok.
I've been injured.
Megsérültem.
I need a doctor.
Orvosi segítség kell.
Can I use your phone?
Használhatom a telefonját?