Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Szervusz / Szia
Hello
Hogy vagy?
How are you?
Köszönöm, jól.
Fine, thank you.
Hogy hívnak?
What is your name?
______ vagyok.
My name is ______ .
Örvendek.
Nice to meet you.
Kérem.
Please.
Köszönöm.
Thank you.
Szívesen.
You're welcome.
Igen / Nem
Yes / No
Elnézést.
Excuse me. (getting attention)
Bocsánatot kérek.
Excuse me. (begging pardon)
Bocsánat.
I'm sorry.
Viszontlátásra / Viszlát / Szia
Goodbye.
Segítség!
Help!
Nem tudok [jól] magyarul.
I can't speak Hungarian [well].
Beszél angolul?
Do you speak English?
Beszél itt valaki angolul?
Is there someone here who speaks English?
Vigyázz!
Look out!
Jó reggelt!
Good morning.
Jó napot!
Good morning / Good afternoon.
Jó estét!
Good evening.
Jó éjt! / Jó éjszakát!
Good night.
Nem értem.
I don't understand.
Hol van a mosdó?
Where is the toilet?