Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/55

Click to flip

55 Cards in this Set

 • Front
 • Back
´ole
one
´ekahi
1
´elua
2
´ekolu
3
´eha
4
´elima
5
´eono
6
´ehiku
7
´ewalu
8
´eiwa
9
´umi
10
´umi kūmā kahi
11
´umi kūmā lua
12
´umi kūmā kolu
13
´umi kūmā hā
14
´umi kūmā lima
15
´umi kūmā ono
16
´umi kūmā hiku
17
´umi kūmā walu
18
´umi kūmā iwa
19
Iwakālua
20
kanakolu
30
kanahā
40
kanalima
50
kanaono
60
kanahiku
70
kanawalu
80
kanaiwa
90
ho´okahi
1 (alone, singular)
haneli
100
´elua haneli
200
´ekolu haneli
300
´ehā haneli
400
´elima haneli
500
´eono haneli
600
´ehiku haneli
700
´ewalu haneli
800
´eiwa haneli
900
kaukani
thousands
miliona
millions
301
´ekolu haneli me ´ekahi
1,007
ho´okahi kaukani me ´ehiku
5,000,004
´elima miliona me ´ehā
´ehiku haneli kanahikukūmāhiku
777
kanalimakūmāono kuakani, ´elua haneli kanakolukūmākahi
56,231
1,234,567
ho´okahi miliona, ´elua haneli kanakolukūmāhā kaukani, ´elima haneli kanaonokūmāhiku
ka hola #
:00
ka hapahā hola #
:15
ka hapalua hola #
:30
10:00am
ka hola ´umi awakea
11:15 pm
ka hapahā hola ´umi kūmā kahi aumoe
ka hapalua hola ho´okahi awakea
1:30 pm
6:00 pm
ka hola ´eono ahiahi
ka hapahā hola ´eiwa kakahiaka
9:15 am
5:30pm
ka hapalua hola ´elima ´auinalā