Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/31

Click to flip

31 Cards in this Set

 • Front
 • Back
мизерник
miser
пестелив
thrift
предварителен, предшестващ
precursory
куплет
stanza
категорично отказвам
flag
изстрелвам, изхвърлям със сила или под налягане
spurt
бърз проблясък (за светлина)
scintillate
орязвам, окастрям
pare
влача се, вървя бавно
saunter
говоря бавно и провлачено
drawl
отвесен
precipitous
дрезгав (за глас),
силен и груб (за звук)
loud and sharp voice
strident
скатаване,
фалшифициране на болест с цел избягване на задължение
malinger
приспиващ, сънотворен
soporific
заслужаващ хвала, похвален
deserving praise
laudable
орнаментиран, пълен с орнаменти
ornateness
обшивка, бродерия
filigree
молещ смирено, молител
supplicant
умолявам
beseeching
нотна тетрадка
score
сговорчив
malleable
easily influenced
pliability
high in lust
lascivious
causing public disgrace and shame
ignominious
cunning intellect
guile
гамбит (в шах)
рисковано действие
gambit
без скрупули (за правене на пари), сребролюбец
наемен войник
mercenary
военолюбив,
engaged in war
belligerent
съветник, учен човек който е ценен за мнението си.
pundit
a bitter type of discourse, verbal attack
diatribe
verbal abuse, обида
invective