Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/78

Click to flip

78 Cards in this Set

 • Front
 • Back
abandon v.
opustit
abuse n., v.
zneužít
accompany v.
doprovodit, doprovázet
accurate adj.
přesný
accuse v.
obvinit, obžalovat
achieve v.
dokázat
acknowledge v.
uznat, přiznat
acquire v.
získat, osvojit si
actor, actress n.
herec, herečka
actual adj.
skutečný, současný
adapt v.
přizpusobit
in addition (to)
kromě čeho
adequate adj.
připěřený, dostatečný
admiration n.
obdiv
admire v.
obdivovat
admit v.
přiznat, doznat
advance n., v.
půjčka,záloha; postupovat
advice n.
rada
advise v.
radit
affair n.
záležitost
affect v.
ovlivnit, postihnout
affection n.
zalíbení, přízeň, náklonost
afford v.
dovolit si, dopřát si
afterwards (especially BrE; NAmE usually afterward) adv.
potom, později
aged adj.
starý, letitý
agreement n.
dohoda, smlouva
aim n., v.
cíl, záměr, muška (zacílení)
ally n., v.
spojenec; spojit se
allied adj.
spojenecký; přidružený
alter v.
změnit
altogether adv.
uplně, zcela
amaze v.
ohromit
ambition n.
ctižádost
among (also amongst) prep.
mezi, obklopen uvnitř
amuse v.
pobavit
amusing adj.
zábavný
amused adj.
pobavený
anger n.
hněv
angle n.
úhel; udice (rybářská)
angry adj.
rozlobený; zanícený (rána)
ankle n.
kotník
anniversary n.
výročí
annoy v.
obtěžovat, zlobit
annoying adj.
mrzutý, otravný
annoyed adj.
otrávený
annual adj.
každoroční
anticipate v.
tušit, předvídat
anxiety n.
úzkost, strach
anxious adj.
uzkostlivý, znepokojený
anxiously adv.
úzkostlivě
apart adv.
nezavisle, odděleně; vzdálený
apart from (also aside from especially in NAmE) prep.
stranou
apparent adj.
zjevný
apparently adv.
zřejmně
appeal n., v.
žádat; odvolat se (u soudu)
application n.
žádost; přihláška
apply v.
žádat; použít
appoint v.
jmenovat; ustanovit
appreciate v.
vážit si; být vděčný
approach v., n.
blížit se; přístup někoho
appropriate adj.
vhodný; náležitý
approve (of) v.
schválit; potvrdit; souhlasit
argue v.
tvrdit; projednávat
arise v.
nastat; vyvstat
arms n.
zbraně; zbroj
arrangement n.
přípravy; dohoda
arrest v., n.
zatknout; zajistit
ashamed adj.
zahambený; stydící se
aside adv.
stranou
associate v.
spojovat; společník
assume v.
předpokládat; zaujmout (postoj)
assure v.
ujistit; zaručit
attempt n., v.
pokus
attorney n. (especially NAmE)
advokát
aware adj.
uvědomovat si; být si vědom
awful adj.
strašný; děsný
awfully adv.
hrozně; moc
awkward adj.
nepříjemný; těžkopádný; trapný