Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back
jesienny, wiosenny, letni semestr
Autumn / Spring / Summer term
przerwa, długa przerwa
break / lunch break
wolna lekcja, okienko
free period
wakacje
holidays
lekcja
lesson / period / class
plan lekcji
timetable / schedule
przerwa zimowa / ferie
winter break (Christmas holidays / the holidays)
dzwonek dzwoni o
the bell goes at
zajęcia w szkole kończą się w niu
school breaks up on