Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back
nieobecność
absence
uczęszczać do szkoły / na lekcje / kurs
attend school / classes / a course
obecność
attendance
być zawieszonym, usuniętym
be excluded
być usuniętym ze szkoły
be expelled from school
być obecnym / nieobecnym
be present / absent
odpaść, przestać chodzić na kurs / do szkoły
drop out from a course / school
usunięcie (ucznia ze szkoły)
expulsion
uzyskać świadectwo
get / obtain a certificate
uzyskać stopień naukowy
get / obtain a degree
uzyskać dyplom
get / obtain diploma
dostać się na uczelnie
get into university
otrzymać raport o wynikach
get a report
chodzić do szkoły
go to school
absolwent (uniwersytetu)
graduate
skończyć (uczelnię)
greduate from (a university)
skończyć szkołę
leave school
wagarować
play truant
dziennik / sprawdzić obecność
register / take the register
absolwent
school leaver
opuszczać lekcje, uciekać
skip classes
wagarowanie
truancy