Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/27

Click to flip

27 Cards in this Set

 • Front
 • Back
być na lekcji
be at a class / lesson
zeszyt
copybook / exercise-book / notebook / folder
termin (na wykonanie pracy)
deadline
wykonywać ćwiczenie
do an exercise / a task / an activity
mocno się starać
do one's best
wykonać pracę projektową
do project work
odrobić pracę domową
do homework
otrzymać pracę domową
get homework
dać pracę domową
give homework
zadać pracę domową
set homework
oddać pracę domowa
hand in homework
otrzymać postawić stopnie
get / give marks
dać / wziąć lekcje dodatkowe
give / take extra lessons
uczyć się na pamięć
learn by heart / memorize
uczyć się czegoś / o czymś
learn sth / about sth
robić błędy
make mistakes
robić notatki
make / take notes
wykonać prezentacje
make presentation
robić postępy
make progress
wycieczka szkolna
school trip
lektury szkolne
set books
rozwiązać zadanie
solve a problem
uczyć się pilnie
study hard
zrobić sobie przerwe
take a break
brać udział w lekcji
take part in a lesson
podręcznik
textbook / coursebook
zeszyć ćwiczeń
workbook