• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back
1. Cold Wheezing
She Gan Ma Huang Tang, Xiao Qing Long Tang
2. Heat Wheezing
Ding Chuan Tang, Yue Bi Jia Ban Xia Tang
3. Phlegm Wheezing
San Zi Yang Qin Tang
4. Lung Deficiency
Yu Ping Feng San, Gui Zhi Jia Huang Qi Tang
5. Spleen Deficiency
Liu Jun Zi Tang
6. Kidney Deficiency
Jin Gui Shen Qi Wan, Qi Wei Du Qi Wan