Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/155

Click to flip

155 Cards in this Set

 • Front
 • Back
诚实
cheng2shi2

honest
狡猾
jiao3hua2

sly, crafty
性格
xing4ge2

nature, disposition
外向
wai4xiang4

extroversion
开朗
kai1lang3

sanguine
幽默
you1mo4

humorous
脾气
pi2qi

temperment
内向
nei4xiang4

introversion
职业
zhi2ye4

occupation
律师
lv4shi1

lawyer
政府
zheng4fu3

government
官员
guan1yuan2

official
收人
shou1ru4

income
体面
ti3mian4

decent, dignified
学历
xue2li4

record of formal schooling
行业
hang2ye4

industry, trade
失业
shi1ye4

lose one's job
改变
gai3bian4

to change
命运
ming4yun4

kismet, fate
接受
jie1shou4

to receive, to accept
教育
jiao4yu4

education
专业
zhuan1ye4

speciality
挣钱
zheng4qian2

earn money
社会
she4hui4

society, social
硕士
shuo4shi4

Master
博士
bo2shi4

Ph.D
旅行团
lv3xing2tuan2

tourist group
景点
jing3dian3

scenic spots
导游
dao3you2

guide
硬座
ying4zuo4

hard seat
卧铺
wo4pu4

sleeping berth
行程
xing2cheng2

journey
订票
ding4piao4

to book, to reserve
费用
fei4yong4

cost, expenses
chao3

stir-fry
zheng1

steam
清淡
qing1dan4

light
zha2

deep-fry
红烧
hong2shao1

braise in soy sauce
酱油
jiang4you2

soy sauce
zhu3

boil, cook
nong2

strong, thick
菜单
cai4dan1

menu
环境保护
huan2jing4 bao3hu4

environmental protection
责任
ze2ren4

duty, responsibility
节约
jie2yue1

save
浪费
lang4fei4

waste
破坏
po4huai4

damage, destroy
污染
wu1ran3

pollute
有害
you3huai4

harmful, hurtful
回收
hui2shou1

recover, reclaim
资源
zi1yuan2

resources
生态
sheng1tai4

ecology
业余
ye4yu2

after hours, sparetime
尽情
jing4qing2

to one's heart's content
放松
fang4song1

relax
享受
xiang3shou4

enjoy
紧张
jin3zhang1

nervous
充分
chong1fen4

sufficient
效率
xiao4lv4

efficiency
干部
gan4bu4

cadre
书记
shu1ji4

secrecary
行政
xing2zheng4

administration
ju2

bureau
xian4

county
职务
zhi2wu4

assignment, duty
共产党
gong4chan3dang3

the Communist Party
总经理
zong3jing1li3

general manager
fu4

deputy, vice-
shen4

kidney
治疗
zhi4liao2

treat (a patient)
西医
xi1yi1

Western medicine
心脏
xin1zang4

heart
血液
xue4ye4

blood
开刀
kai1dao1

operate
急性病
ji2xing4bing4

acute disease
慢性病
man4xing4bing4

chronic disease
进口
jin4kou3

import
贸易
mao4yi4

trade
出口
chu1kou3

export
总额
zong3e2

total
电器
dian4qi4

electric equipment
质量
zhi4liang4

quality
制造
zhi4zao4

make
情绪
qing2xu4

emotion
稳定
wen3ding4

stable
忍耐
ren3nai4

to bear
坦率
tan3shuai4

frank, open-minded
急躁
ji2zao4

quick-tempered
严肃
yan2su4

serious
毅力
yi4li4

perseverance
好胜
hao4sheng4

love to outshine others
妥协
tuo3xie2

compromise
国营企业
guo2ying2qi3ye4

national enterprise
铁饭碗
tie3fan4wan3

iron bowl
单位
dan1wei4

unit
辞退
ci2tui4

dismiss
军队
jun1dui4

army, military
qian1

to sign
合同
he2tong2

contract
下岗
xia4gang3

to be empolyed
贫困
pin2kun4

poor
危房
wei1fang2

unsafe house
文盲
wen2mang2

illiteracy
心愿
xin1yuan4

wish, desire
发起
fa1qi3

sponsor
改善
gai3shan4

improve
办学
ban4xue2

run a school
捐款
juan1kuan3

go towards, donate
shang1

wound
处理
chu3li3

dispose, treat
旅途
lv3tu2

to receive, to accept
上当
shang4dang4

be fooled
文明
wen2ming2

enlightened, civilized
文物古迹
wen2wu4gu3ji4

ancient relic and place of historical interest
最重
zui1zhong4

to respect
tian2

sweet
信仰
xin4yang3

faith, belief
xian2

salty
suan1

sour
la4

hot, spicy
xian1

delicious, fresh
nen4

tender
cui4

fragile, crisp
cu4

vinegar
ma2

prickly
ni4

oily, greasy
野生动物
ye3sheng1dong4wu4

wildlife
禁止
jin4zhi3

prohibit, forbid
捕杀
bu3sha1

hunt and kill
濒临
bin1lin2

approach, close to
灭绝
mie4jue2

extinction
行为
xing2wei2

act, behavior
野外
ye3wai4

open country field
知足常乐
zhi1zu2chang2le4

contentment brings happiness
满足
man3zu2

satisfy
坎坷
kan3ke3

full of frustration
一帆风顺
yi4fan1 feng1shun4

smooth sailing
悲观
bei1guan1

pessimistic
消极
xiao1ji2

negative
积极
ji1ji2

positive
忧愁
you1chou2

sad
管理
guan3li3

to manage
具体
ju4ti3

concrete
素质
su4zhi4

quality
宝贵
bao3gui4

precious
方式
fang1shi4

style
保持
bao3chi2

to keep
引起
yin3qi3

give rise to, cause
效果
xiao4guo3

effectiveness
祝愿
zhu4yuan4

to wish
赚钱
zhuan4qian2

make money, make profit
利润
li4run4

profit
甚至
shen4zhi4

even
亏本
kui1ben3

lose money in business