Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Var utgår M.trapezius ifrån?
Linea nuchae superior, protuberantia occipitalis externa, lig. nuchae, proc. spinosi C7-C10 samt ligg sipraspinala
Vad innerverar M.trapezius?
n. accessorius, C3-C4
Var fäster M.trapezius?
Pars descendens: laterala 1/3 av nyckelbenet
Pars horisontales: medialkanten av akromion
Pars ascendens: bakre kanten av spina scapulae
Vad gör M.trapezius?
Lyfter, adducerar och roterar skulderbladet.
Vad händer om M.trapezius förlamas?
Skulderbladet sänks nedåt-framåt och utåtrotationen i skuldran försvagas. Armen kan då inte lyftas över horisontalplanet.
Var utgår M.latissimus dorsi ifrån?
Proc. spinosi T7-L5, os sacrum och os ilium
Vad innerverar M.latissimus dorsi?
n. thoracodorsalis (C6-C8)
Var fäster M.latissimus dorsi?
Crista tuberculi minoris humeri
Vad gör M.latissimus dorsi?
Extension, adduktion och inåtrotation av axelleden.
Även en kraftig accessorisk utandningsmuskel.
Vad betyder latissimus dorsi på latin?
Latissimus = superlativ av bred.
Dorsi = genetiv av dorsum vilket betyder rygg.
Alltså - ryggens bredaste muskel.
Var utgår M.levator scapulae ifrån?
Tuberculum posterior
processus trensversi C1-C4
Vad innerverar M.levator scapulae?
n. dorsalis scapulae (C3-C4)
Var fäster M.levator scapulae?
Angulus superios scapulae
Vad gör M.levator scapulae?
Lyfter skulderbladet samt styr och reglerar halsryggraden.
Var utgår Mm. rhomboidei ifrån?
Major: Proc. spinosi C7-T4
Minor: Proc. spinosi C6-7
Vad innerverar Mm. rhomboidei?
n. dorsalis scapulae (C4-C5)
Var fäster Mm. rhomboidei?
Margo medialis scapulae
Vad gör Mm. rhomboidei?
Lyfter, adducerar och inåtroterar skulderbladet (roterar så att ledytan vrids nedåt).
Tillsammans med M. serratus anterior håller den margo medialis in mot bröstkorgen.
Hur sitter M. rhomboideus major och minor i förhållande till varandra?
M. rhomboideus minor fäster högre upp på ryggraden än major