Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/70

Click to flip

70 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ge 2 fordon som ej kan ingå i yrkesmässig trafik
- MC

- Gratisbuss
Är taxitrafik en form av linjetrafik?
Nej
Vart skickas en ansökan om trafiktillstånd?
Till länsstyrelsen
Lämplighetsprövningen består av 3 prävningar, vilka 3?
1. Yrkeskunnande prövning
2. Personlig lämplghetsprövning
3. Ekonomisk lämplighetsprövning
Ekonomisk lämplighetsprövning innebär vad?
Att den som söker har kapital på minst 100 000kr för Bil #1 och minst 50 000kr för resten av bilarna
Under vilka omständigheter kan man få avslag på sin ansökan?
-Skattebrott
-Narkotikabrott
-Våldsbrott
Vid missförhållanden får du som taxichaffis först en, vad?
1. Varning
2. Återkallelse av trafiktillstånd
Vem är trafikansvarig på ett AB?
VD'n
Vem är trafikansvarig på ett handelsbolag?
Samtliga bolagsmän
Vem är trafikansvarig på en enskild firma?
Enskilde näringsidkaren
Om du byter ut trafikansvarig, vart anmäler du det?
Till Länsstyrelsen
Vilka 2 saker gäller om du skall använda ett fordon i yrkesmässig trafik?
1. Skriftlig anmälan till Länsstyrelsen
2. Ny kontrollbesiktning för att registrera om fordonet till taxi
Om du bryter mot vilkoren i trafiktillståndet, vad händer då?
Du riskerar böter
Om ditt trafiktillstånd blivit återkallat, hur många år måste du vänta på ett nytt?
Mellan 3-5 år
Straff för svart-taxi är?
Böter eller fängelse upp till 1 år
Vad händer om en taxibil ej har yrkesmärket?
Både arbetsgivaren och föraren får böter
Om du får avslag från länstyrelsen vart kan man överklaga då?
Till Länsrätten
Om du kör taxi utan taxilegetimation, vad blir det för straff då?
Både arbetsgivaren och föraren riskerar böter eller fängelse upp till 6 månader
Med taxiförarlegitimation har du även rätt att köra 2 fordon till, vilka?
1.Traktortåg
2. Tung terrängvagn
För att köra buss i yrkesmässig trafik krävs vad?
D-Körkort
TX står för vad?
Taxameter
När ska taxametern användas i taxitrafik?
Alltid
Hur ofta ska taxametern besiktas?
Var 12de månad
Taxameterkvittot ska innehålla 8 saker, vilka?
1. Taxiföretagets namn, postadress och org.nr
2. Dagens datum
3. Förarens id och fordonets reg.nr
4. Använd taxa
5. Tidpunkt då färden började resp. slutade
6. Färdens sträcka
7. Slutsumma med särredovisning av grundavgift och moms
8. Samband mellan debiterat pris och färdens pris
Prisinformation ska finnas vart?
-Utvändigt på bägge sidor om bilen

-Samt invändigt från alla platser
Vad inkluderas med Prisinformationen?
Taxiföretagets namn, adress samt tel.nr
Vilka 2 saker behövs ej anges med Prisinformationen?
1. Priser som avtalats med vissa kunder eller passagerarkategorier

2. Fasta priser (alltså bara att "fasta priser finns")
En körpassrapport ska skrivas efter varje taxipass, vilka 7 punkter måste den innehålla?
1. Datum och tider då körpasset startade resp. slutade samt tillryggalagda körsträckor

2. Taxiföretagets namn, adress, org.nr
3. Förarens id. samr fordonets reg.nr
4. Programversion, taxameterkonstant, plombering
5. Datum för senaste plombering
6. Körsträckor, antal uppdrag och belopp
7. Inkört belopp under körpasset, fördelat på kontant och kredit med särredovisning av moms
Hur många timmar är dygnsvilan under en 24timmars period?
11 timmar
11 timmars vilan kan vara uppdelad i högst 2 perioder, hur många timmar måste en utav dessa perioder minst vara?
8 timmar
Ge 3 exempel på vad som räknas som dygnsvila
1. Studier
2. Privat ledig tid
3. Lunchrast
Ge 3 exempel på vad som ej räknas som dygnsvila
1. Utförandet av transporter
2. Du är tillgänglig för att utföra transporter
3. Du medföljer i bilen under färd
Hur ofta måste en förare notera sin vilotid i tidboken?
Varje 24 timmar
Om man varit ledig dagen innan körpasset, skall detta vara noterat i tidboken?
JA
Vad ska tidboken visa?
En förares dygnsvila de senaste 7 dygnen
När kan man avvika från regler om dygnsvila?
Vid olyckshändelser eller annan särskild omständighet
Vad händer om man brytet mot vilotidsförordningen?
Man riskerar penningböter
Hur visar en förare att han följer vilotids-reglerna?
genom att fylla i tidboken
Vad har arbetsgivaren för skyldigheter vad gäller förarens tidbok?
Han måste behålla anteckningarna om förarens dygnsvila i minst 12 månader
Vilka 2 krav ställs på fordon som bedriver skolskjuts?
1. Transport för högst 9 pers inkl. föraren
2. Fordonet måste vara lämplig
Vilka är de 3 typerna av skolskjuts-skyltar?
1. Reflekterande
2. Enkel genomlyst
3. Dubbel genomlyst
Ska skyltar som är genomlysta vara tända under hela färden??
JA
När ska blinklyktorna vara på?
100 m före avstigning och släckas 100 m efter att fordonet startat
Vilka regler råder vad gäller skolskjutsens dörrar?
Dörrar på vänster sida måste vara Barnsäkra
Hur många skolelever får en taxibil ta som utför skolskjuts?
Så många barn som kan spännas fast i bilbälten
Vad är bruttovikt?
Den vikt fordonet har vid ett visst tillfälle
Vad är maxlast?
Vikten av hur mycket last ett fordon får ta. Förarens vikt ingår ej.
Vad är totalvikt?
Tjänstevikt plus Maxlast
Vad är tjänstevikt?
Sammanlagd vikt av fordonet i normalt skick. Där ingår:

-karosseri
-verktyg
-reservhjul
-bränsle
-smörolja
-vatten
-förare (70kg)
Vad är max totalvikt för en lätt lastbil?
3,5 ton
Vad är en personbil?
Bil för 8 pers + förare
Vad är lätt släpvagn
Släpvagn med totalvikt max 750kg
Om det saknas markering på busshållplats, så får man parkera, men vart?
20 meter före hållplatsskylten eller 5 meter efter
Heldragen gul linje verkställer vad?
Förbud att stanna
Streckad gul linje verkställer vad?
Förrbud att parkera
Hur många meter före ett övergångsställe får man parkera?
minst 10 meter
Hur många meter före/efter en vägkorsning får man stanna?
Minst 10 meter
Hur många meter före/efter en järnvägskorsning får man parkera?
30 meter eller mer
Det är förbjudet att parkera på en huvudled, får man stanna?
JA
Får taxibil köra på körfält markerade för "fordon i linjetrafik"?
NEJ
Får mopeder köra där det är förbud mot "motordrivet fordon"
JA
Får taxibilar stanna på hållplatser för att lasta av gods?
Nej
Vad är minimum-avstånd mellan taxibilen och vägens mitt (spärrlinje) för att det ska vara tillåtet att stanna?
3 meter
Måste du lämna företräde åt buss som kommer ut från en hållplats vid en 50km väg?
JA, men inte om det är en 70km väg
Vilken regel gäller vid skylten "vägkorsning"?
Högerregeln
Vid en datumzon-parkering så råkar det vara ett ojämnt datum (13 dec), på vilken sida av gatan gäller förbudet?
Sidan med ojämna husnummer
Vad är Yrkesmässig Trafik?
Trafik som innefattar att personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon eller traktorer med tillkopplade släpfordon (traktortåg) som mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för personer el. gods
Vilka 2 fordon ingår ej i yrkesmässig Trafik?
-MC

-Gratisbuss
Vad är Yrkesmässig Taxitrafik?
Yrkesmässig trafik för person- och godstransporter med personbil, lätt lastbil som EJ är i linjetrafik
Vad måste en taxichafför ha med sig vid färd?
-Körkort
-Taxiförarleg
-Vilotidsboken
-Registreringsbevis
-Yrkestrafikmärke
-Bilens försäkringsdokument
-Protokoll från senaste taxameterbesiktning
-Skadeanmälan blankett