Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/358

Click to flip

358 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
I
wo3
You
ni3
her
ta1
him
ta1
this
zhe4
爸爸
father
ba4ba
妈妈
mother
ma1ma
先生
mister
xian1sheng
小姐
miss
xiao3jie
is, be
shi4
认识
know
ren4shi
good
hao3
bad
cuo4
马马虎虎
so-so
ma3mahu1hu
高兴
happy
gao1xing4
very
hen3
also
ye3
not
bu4
question particle
ma
suggestion particle
ne
怎么样
how about…
zen3meyang4
老师
teacher
lao3shi1
学生
student
xue2sheng
哥哥
brother, older
ge1ge
弟弟
brother, younger
di4di
姐姐
sister, older
jie3jie
妹妹
sister, younger
mei4mei
医生
doctor
yi1sheng
律师
lawyer
lv4shi1
中国
China
zhong1guo2
美国
America
mei3guo2
日本
Japan
ri4ben3
it
ta1
come
lai2
go
qu4
喜欢
like
xi3huan
tired
lei4
busy
mang2
last name
xing4
名字
name
ming2zi
朋友
friend
peng2you
工人
worker, factory
gong1ren2
公司
company
gong1si1
call
jiao4
have
you3
谢谢
thanks
xie4xie
在见
good-bye
zai4jian4
客气
polite, formal
ke4qi
知道
know
zhi1dao
you, polite
nin2
distinguished
gui4
male
nan2
female
nv3
not
mei2
什么
what
shen2me
plural suffix
men
possessive marker
de
但是
but
dan4shi4
银行
bank
yin2hang2
学校
school
xue2xiao4
餐馆
restaurant
can1guan3
person
ren2
同事
colleague
tong2shi4
老板
boss
lao3ban3
市长
mayor
shi4zhang3
校长
principal
xiao4zhang3
经理
manager
jing1li3
儿子
son
er2zi
女儿
daughter
nv3er2
中文
Chinese language
zhong1wen2
book
shu1
面条
noodle
mian4tiao2
read
kan4
eat
chi1
all
dou1
单位
Workplace
dan1wei4
厕所
restroom
ce4suo3
town, city
cheng2
曼哈顿
Manhattan
man4ha1dun4
纽约
New York
niu3yue1
工作
work
gong1zuo4
live
zhu4
far
yuan3
商店
store
shang1dian4
电影院
Movie theater
dian4ying3yuan4
邮局
Post office
you2ju2
公园
park
gong1yuan2
公安局
Police station
gong1an1ju2
博物馆
Museum
bo2wu4guan3
教堂
church
jiao4tang2
汽车站
bus stop
qi4che1zhan4
飞机场
Airport
fei1ji1chang3
饭店
hotel
fan4dian4
北京
Beijing
bei3jing1
上海
Shanghai
shang4hai3
南京
Nanjing
nan2jing1
旧金山
San Francisco
jiu4jin1shan1
洛杉矶
Los Angeles
luo4shan1ji1
加州
California
jia1zhou1
历史
history
li4shi3
男孩
boy
nan2hai2
女孩
girl
nv3hai2
大学生
university student
da4xue2sheng
中学生
secondary school student
zhong1xue2sheng
小学生
elementary school student
xiao3xue2sheng
do
zuo4
学习
study
xue2xi2
? For numbers
ji3
多少
? Word for numbers
duo1shao
sho
shui2
which
na3
and
he2
ge
ben3
kou3
爷爷
paternal grandfather
ye2ye
奶奶
paternal grandmother
nai3nai
外公
maternal grandfather
wai4gong1
外婆
maternal grandmother
wai4po2
hundred
bai3
thousand
qian1
ten thousand
wan4
2
liang3
1
yi
2
er4
3
san1
4
si4
5
wu3
6
liu4
7
qi1
8
ba1
9
jiu3
10
shi2
country
guo2
英语
English
ying1yu3
英国
England
ying1guo2
法国
France
fa3guo2
西班牙语
Spanish
xi1ban1ya2yu3
广州
Guangzhou (city
guang3zhou1
广东
Guangdong (province)
guang3dong1
香港
Hong Kong
xiang1 Gang3
语言
language
yu3yan2
普通话
Mandarin
pu2tong1hua4
国语
Mandarin
guo2yu3
意思
meaning
yi4si
speech, dialect
hua4
floor, building
lou2
can, know how to
hui4
speak
shuo1
use
yong4
understand
dong3
slowly
man4
again
zai4
only
zhi3
一遍
once
yi2bian4
一点儿
little
yi3dianr
from
cong2
type, kind
zhong3
怎么
how
zen3me
外国
foreign country
wai4guo2
外语
foreign language
wai4yu3
Chinese character
zi
四川
Sichuan
si4chuan1
报纸
newspaper
bao4zhi3
杂志
magazine
za2zhi4
新闻
news
xin1wen2
电视
TV
dian4shi4
课文
text
ke4wen2
会话
conversation
hui4hua4
生词
new word
sheng1ci2
语法
grammar
yu3fa3
句子
sentence
ju4zi
练习
exercise
lian4xi2
书法
calligraphy
shu1fa3
词典
dictionary
ci2dian3
teach
jiao1
write
xie3
listen
ting1
翻译
translate
fan1yi4
回答
answer
hui2da2
加拿大
Canada
jia1na2da4
日本
Japan
ri4ben3
意大利
Italy
yi4da4li4
越南
Vietnam
yu4nan2
西班牙
Spain
xi1ban1ya2
台湾
Taiwan
tai2wan1
德国
Germany
de2guo2
现在
now
xian4zai4
o'clock
dian3
minute
fen1
half
ban4
今天
today
jin1tian1
明天
tomorrow
ming2tian1
昨天
yesterday
zuo2tian1
day
tian1
时间
time
shi2jian1
时候
time
shi2hou
星期
week
xing1qi1
number
hao4
month
yue4
明年
next year
ming2nian2
生日
birthday
sheng1ri4
日语
Japanese
ri4yu3
class, lesson
ke4
上班
go to work
shang4ban1
下班
get off work
xia4ban1
开始
begin
kai1shi3
each
mei3
有时
sometimes
you3shi2
对不起
sorry
dui4bu4qi3
没关系
that's all right
mei3guan1xi
手表
watch (n)
shao3biao3
早上
early morning
zao3shang
上午
morning
shang4wu3
中午
noon
zhong1wu3
下午
afternoon
xia4wu3
晚上
evening
wan3shang
夜里
night
ye4li3
早饭
breakfast
zao3fan4
中饭
lunch
zhong1fan4
晚饭
dinner
wan3fan4
今年
this year
jin1nian2
去年
last year
qu4nian2
周末
weekend
zhou1mo4
起床
get up
qi3chuang2
睡觉
sleep
shui4jiao4
看书
read
kan4shu1
结束
end
jie2shu4
that
na4
一般
generally, usually
yi4ban1
money
qian2
东西
things
dong1xi
百货公司
department store
bai3huo4gong1si1
衣服
clothes
yi1fu
毛衣
sweater
mao2yi1
大衣
coat
da4yi1
裤子
pants
ku4zi
颜色
color
yan2se4
邮票
stamps
you2piao4
美元
US$
mei3yuan2
人民币
renminbi
ren2min2bi4
monetary unit
kuai4
monetary unit
mao2
monetary unit
fen1
buy
mai3
sell
mai4
want
yao4
accept
shou1
can
neng2
可以
may
ke3yi3
change, exchange
huan4
try
shi4
告诉
tell
gao4su
wait
deng3
觉得
feel, think
jue2de
many
duo1
expensive
gui4
便宜
cheap
pian2yi
long
chang2
most
zui4
一共
together
yi2gong4
ordinal
di4
zhang1
tiao2
jian4
of course
dan1gran2
听说
it is said
ting1shuo1
有的
some…others
you3de…you3de
要看
it depends
yao4kan4
不一定
not necessarily
bu4yi2ding4
售货员
sales clerk
shou4huo4yuan2
顾客
customer
gu4ke4
市场
market
shi4chang3
鞋子
shoes
xie2zi
帽子
hat
mao4zi
袜子
socks
wa4zi
衬衫
shirt
chen4shan1
咖啡
coffee
ka1fei1
服装店
clothing store
fu2zhuang1dian4
鞋店
shoe store
xie2dian4
书店
bookstore
shu1dian4
纪念品
souvenir
ji4nian4pin3
工艺品
handicraft
gong1yi4pin3
价格
price
jia4ge2
信用卡
credit card
xin4yong4ka3
支票
check
zhi1piao4
pay
fu4
穿
wear, put on
chuan1
开门
open (for business)
kai1men2
关门
close (for business)
guan1men2
合适
suitable
he2shi4
short
duan3
loose
fei2
tight
shou4
few, little
shao3
pair
shuang1
cup
bei1
米饭
cooked rice
mi3fan4
面包
bread
mian4bao1
dishes
cai4
烤鸭
roast duck
kao3ya1
海鲜
seafood
hai3xian1
菜单
menu
cai4dan1
soup
tang1
木须
mushu
mu4xu1
素菜
vegatable dish
su4cai4
白酒
liquor
bai2jiu3
红酒
wine
hong2jiu3
啤酒
beer
pi2jiu3
bottle
ping2
meat
rou4
账单
check, bill
zhang4dan1
小费
tip
xiao3fei4
味道
taste
wei4dao4
time (occurance)
ci4
好像
seem
hao3xiang4
sit
zuo4
give
gei3
欢迎
welcome
huan1ying2
有名
famous
you3ming2
spicy
la4
correct
dui4
极了
extremely
ji2le
一定
certainly, definitely
yi2ding4
wei4
jia1
guo
有点儿
a little
you3dianr3
牛肉
beef
niu2rou4
猪肉
pork
zhu1rou4
羊肉
lamb
yang2rou4
chicken
ji1
fish
yu2
电影
movie
dian4ying3
tea
cha2
鸡蛋
egg
ji1dan4
牛奶
milk
niu2nai3
饺子
dumpling
jiao3zi
包子
steamed stuffed bun
bao1zi
水果
fruit
shui3guo3
bowl
wan3
盘子
plate
pan2zi
筷子
chopsticks
kuai4zi
knife
dao1
fork
cha1
餐巾
napkin
can1jin1
sugar
tang2
salt
yan2
月宫
Moon Palace
Yue4 Gong1
青岛
Qingdao
qing1dao3
fry
chao3
deep fry
zha4
做饭
cook
zuo4fan4
请...吃饭
invite someone to dinner
qing3…chi1fan4
red
hong2
绿
green
lv4
salty
xian2
sweet
tian2